Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Lördag 24 februari 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Nationell tillämpning av
Technical Rule 5 ("skoregeln")


gäller perioden 1 december 2020 - 28 mars 2021Den 1 december 2020 öppnar åter möjligheten att göra OS-kvalificerande resultat efter att den varit stängd under ett antal månader. Förbundsstyrelsen har därför tagit fram ett tillfälligt regelverk som gäller under tiden fram till nästa förbundsårsmöte, som:

  1. Säkerställer att elitaktiva kan få sina skor kontrollerade och godkända så att det inte råder något tvivel om att deras resultat är uppnådda helt och hållet inom World Athletics regelverk.
  2. Inte ställer orimliga krav på skokontroll hos tävlingsarrangörer.


Detta gäller i Sverige fram till förbundsårsmötet 2021


I tävlingar för seniorklass samt i åldersklasserna M/K 22 och P/F 19 ska World Athletics reviderade "Technical Rule 5" gälla fullt ut, i alla grenar och vid alla tävlingar.

I löpgrenar på arena och inomhus som är 800m och längre får skor med sulor som är maximalt 25mm tjocka användas i ungdomsklasserna P/F 17 och P/F 16.

I tävlingar för klasserna 35 år och äldre, samt 15 år och yngre, ska regelverket inte tillämpas.


Skokontroll vid SM-tävlingar inomhus 2021


Vid ISM och IJSM ska samtliga deltagares skor kontrolleras i tre steg:

  1. Samtliga aktiva lämnar in blanketten Athlete Shoe Declaration Form. (Blanketten kan med fördel skrivas ut och fyllas i innan den aktive anländer till tävlingsorten, och lämnas till arrangören vid nummerlappsutdelning eller avprickning.)
  2. Arrangören kontrollerar om den skomodell som den aktive tänker tävla i finns med på senaste versionen av World Athletics Shoe Compliance List. Om den aktive har för avsikt att tävla i en äldre skomodell som inte finns med på listan bör arrangören efter bästa förmåga bedöma om skon har en sula som kan ge någon osportslig fördel.
  3. Arrangören kontrollerar om skosulans tjocklek - inklusive personliga iläggssulor - ligger inom gränsvärdet för det tillåtna:

Gren/grenkategori Maximalt tillåten sultjocklek * Kommentar
Teknikgrenar utom tresteg 20mm Sulan får inte vara tjockare under fotblad än under häl.
Tresteg 25mm Sulan får inte vara tjockare under fotblad än under häl.
Löpgrenar, kortare än 800m 20mm  
Löpgrenar, 800m och längre 25mm  

* Sulans tjocklek ska mätas inklusive personliga iläggssulor.

Vid IUSM, klasserna P/F 17 och P/F 16, kontrolleras skosulornas tjocklek för samtliga deltagare i löpgrenar som är 800m och längre.


Skokontroll vid övriga tävlingar


Vid övriga tävlingar åligger det arrangören att – även om möjlighet till fullständig kontrollmätning m m inte finns – övervaka att skoregeln efterlevs, framförallt så att inte skor avsedda uteslutande för landsvägslöpning (dvs med sula som är tjockare än 25mm) används av någon tävlande i andra grenar. Om det före start upptäcks att en tävlande avser att använda sådana skor skall denne anmodas att byta. Om det under eller efter loppet upptäcks att en tävlande använt otillåtna skor skall dennes resultat tydligt anges i resultatlistan som ogiltigt.

Elitaktiva ska alltid ha möjlighet att begära att en arrangör kontrollerar om deras skor är tillåtna att tävla i (enligt de tre steg som beskrivs för ISM och IJSM ovan). Detta bör ske med god framförhållning, så att arrangören har möjlighet att säkerställa att mätutrustning finns på plats på tävlingsdagen.


Vid svenska rekord


I händelse av svenskt rekord ska vid rekordanmälan arrangören redovisa vilken skomodell den tävlande använde. Dessutom bör foto bifogas.

Kontaktperson

Daniel Bergin

Daniel Bergin
Tävlingsansvarig
a 010-476 53 36
e-post
 
Blanketten Athlete Shoe Declaration Form och aktuell lista över vilka (nya) skomodeller som är godkända för tävling finns på WAs hemsida. Klicka på "Manuals and guidelines"