Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 8 december 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se


Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


  19-20 mars 2016

Sollentuna

 
 

FÖREDRAGNINGSLISTA

  

1. Upprop av ombud
  Fullmaktsgranskning
  Fastställande av röstlängd
   
2. Val av mötesfunktionärer
  a) ordförande
  b) sekreterare
  c) två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera     mötesprotokollet
  d) tre rösträknare
   
3.
a) Fråga om mötets har utlysts på rätt sätt
  b) Fastställande av arbetsordning för mötet
   
4. Fastställande av föredragningslista för mötet.
   
5.
 
Behandling av verksamhetsberättelse, årsredovisning samt revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret:
  a) Verksamhetsberättelse
  b) Årsredovisning
  c) Revisorernas berättelse
   
6. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning
   
7.
 
Behandling av verksamhetsinriktning för den kommande
perioden, styrelsens förslag och motioner:
  a) Verksamhetsinriktning
  b) Styrelsens förslag
     1) Svensk Friidrotts mångfalds- och inkluderingsplan
     2) Förändring av medlems-, sanktions och övergångsavgifter
     3) Stadgeändring
     4) Anpassa startregeln för barn upp t.o.m 11 år
     5) Redovisning av mål och mått i verksamhetsinriktningen
     6) Hantering av inkomna motioner
  c) Inkomna motioner
     1) Reducering av registreringsavgiften för veteraner vid föreningsbyte i samband med tävlingsårsskifte
     2) Sänka åldersgränsen för löpning på distanser från Halvmarathon och marathon till 14 år
     3) Strategi för ökat medlemsantal inom friidrotten
 

   4) Revidering av representationsbestämmelserna
för icke svenska medborgare

     5) Ändrad hopp- och kastordning vid USM och JSM
     6) Uppdelning av terräng-SM på vår och höst
     7) Inkludera Lag-SM i ”Stora” SM och lägg ner tävlingen i dagens format
     8) Fler friidrottare
     9) Införande av nationell åldersöverskridande klubbtävling i samband med terräng-SM
    10) Utvecklingsarbetet i Svensk Friidrott
    11) Idrottens ideal                          
    12) Teknikinlärning
    13) Märkessystem och knappar
    14) Bättre beskrivningar av rörelse
    15) Utökat samarbete med fler idrotter
    16) Visualisera data för att behålla ungdomar
    17) Föräldrar – en outnyttjad resurs
    18) Större grenutbud på barn- och ungdomstävlingar
   
8. Fastställande av medlemsavgift till förbundet.
   
9.
 
Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande,
för en tid av ett år.
   
10. a) Val av fyra styrelseledamöter för en tid a två år
  b) Fyllnadsval av en ledamot för en tid av ett år
   
11.
 
 
Val av två revisorer med personliga ersättare eller ett revisionsbolag, med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom SFIF inom en tid av ett år. 
   
12.
Val av ordförande  i valberedningen för en tid av ett år. 
   
13. Val av fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
   
14.
 
Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till RF-stämma, SISU-stämma och SOK:s årsmöte.
   
15. Beslut om officiellt kungörelseorgan för förbundet.
       
16. Förbundsråsmötets avslutande.