Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Valberedningen informerar
 


 

2016


 

Friidrottsvänner,

Det är av största vikt att det förslag till förbundsstyrelseledamöter som valberedningen förelägger Förbundsårsmötet har en stark förankring i svensk friidrott. För att uppnå detta
uppmanar vi alla att delta aktivt i sök- och beslutsprocessen.
 

Val 2016

Svensk Friidrotts styrelse består av ordförande och 8 ledamöter. Vid varje Förbundssårmöte väljs ordförande på ett år och fyra ledamöter på två år.
 
Inför vårt Förbundsårsmöte 19-20 mars 2016 gäller följande:
 
Ordförande ska väljas på ett år. Björn Eriksson som valdes vid FM 2015 har avgått under året eftersom han blev vald till ordförande i RF i maj 2015. Vice ordförande Toralf Nilsson är tf ordförande fram till FM 2016.
Ny ordinarie ordförande ska väljas vid Förbundsårsmötet 19-20 mars 2016.
 
Toralf har meddelat valberedningen att han inte ställer upp för omval. Orsaken är hans ökade engagemang inom det Europeiska Friidrottsförbundet som ordförande för evenemangs- och tävlingskommissionen och ledamot av den exekutiva ledningen.
 Toralf säger: ”Trots att jag inte ställer upp för omval kommer jag finnas kvar i förbundsstyrelsen då jag som ledamot i Europeiska förbundets styrelse per automatik är medlem av förbundsstyrelsen, men jag kan dra ned något på min insats och styrelsen kan totalt sett utökas med en person som förhoppningsvis kan lägga mer tid än undertecknad”
 
Ledamöter
De medlemmar av förbundsstyrelsen vars mandatperiod går ut vid 2016 års förbundsmöte är:
 
Gunilla Löthagen Sjöstrand, ledamot
Toralf Nilsson, ledamot
Johan Storåkers, ledamot
Mats Åkerlind, ledamot
 
Mats Åkerlind och Toralf Nilsson har meddelat valberedningen att de inte önskar kandidera för en ny mandatperiod. Gunilla Löthagen Sjöstrand och Johan Storåkers  står till förfogande för omval vid förbundsårsmötet 2016.    

Anm:  Styrelseledamöterna  Lena Björk, Pia Bosdotter Olsson, Karin Lundgren, och Anna Öberg har ett år kvar på sina respektive mandatperioder.

Anna Öberg har informerat valberedningen att hon tyvärr måste avgå i förtid. Hon lämnar styrelsen i samband med Förbundsårsmötet.
 
Detta innebär att vi ska välja en ordförande och fem ledamöter (varav en på ett år) vid Förbundsårsmötet.


Valprocess:

 

NOMINERINGAR

kan göras av Svensk Friidrotts distriktsförbund (SDF) och medlemsföreningar. Valberedningen uppskattar om nomineringen kompletteras med en motivering där man pekar på kandidatens starka sidor och hur hon/han bedöms bidra till styrelsearbetet. Lämna gärna kontaktuppgifter för att underlätta vårt arbete.
Motiveringen kan ske skriftligt eller genom diskussion med någon eller några av valberedningens ledamöter. (Kontaktuppgifter finns nedan.)
OBS! Den person som nomineras måste vara tillfrågad och ha accepterat att kandidera.
 

UPPSLAG

är en möjlighet för enskilda medlemmar att lämna valberedningen förslag på en lämplig ordförande eller ledamot till förbundsstyrelsen. En person som föreslås via uppslag behöver inte vara tillfrågad om intresse för uppdraget. Valberedningen tar kontakt med vederbörande utan att nämna vem som lämnat uppslaget.

TIDSPLAN

Nomineringar och uppslag ska skickas till valberedningens ordförande, Christina Liffner
via e-post c.liffner@bahnhof.se  eller post till Domherrevägen 4, 722 23 Västerås.

Sista dag för detta är enligt stadgarna den 15 januari 2016.
Valberedningen tar gärna emot uppslag från distrikt, föreningar och enskilda medlemmar även efter den 15 januari. Men observera att ju tidigare vi får in ett namnförslag desto bättre möjligheter har vi att undersöka, träffa och diskutera föreslagna kandidater.

Inkomna nomineringar kommer att läggas ut på hemsidan löpande för att vi ska ha en så öppen process som möjligt.
Tveka inte att nominera, lämna uppslag eller att kontakta oss i valberedningen för en diskussion! Detta gäller även under de kommande helgerna.

Valberedningens förslag ska enligt stadgarna lämnas senast tre veckor före Förbundsårsmötet, dvs 26 februari 2016.

Information om kandidater

Kandidat-CV

För att förbundsårsmötets ombud m f l skall få bästa möjliga bild av styrelsekandidaternas kompetens och bakgrund arbetar vi för att alla kandidater - såväl valberedningens förslag som övriga kandidater - ska presentera ett CV. Detta CV skickas till SDF och föreningar. Ombud får CV tillsammans med Förbundsmöteshandlingarna.
 

Seminarium/hearing

Under förbundsårsmöteshelgen genomförs ett seminarium ("en hearing") med presentation av - och möjlighet att ställa frågor till de personer som kandiderar till en plats i förbundsstyrelsen.
 
 

Svensk Friidrotts Valberedning 

Christina Liffner c.liffner@bahnhof.se      070 522 09 05       
Krister Clerselius krister@clerselius.se 070 810 71 33 
Mikael Romell mikael.romell@gmail.com 070 747 45 79
Anna Sunneborn            anna@sunneborn.se 073 524 02 81
Siv Tjärner siv.tjarner@live.se 073 035 20 43