Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 1 mars 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se


Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


  25-26 mars 2016

Helsingborg

 
 

FÖREDRAGNINGSLISTA

  

1. Upprop av ombud
  Fullmaktsgranskning
  Fastställande av röstlängd
   
2. Val av mötesfunktionärer
  a) ordförande
  b) sekreterare
  c) två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera     mötesprotokollet
  d) tre rösträknare
   
3.
a) Fråga om mötets har utlysts på rätt sätt
  b) Fastställande av arbetsordning för mötet
   
4. Fastställande av föredragningslista för mötet.
   
5.
 
Behandling av verksamhetsberättelse, årsredovisning samt revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret:
  a) Verksamhetsberättelse
  b) Årsredovisning
  c) Revisorernas berättelse
   
6. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning
   
7.
 
Behandling av verksamhetsinriktning för den kommande
perioden, styrelsens förslag och motioner:
  a) Verksamhetsinriktning
  b) Styrelsens förslag
  c) Motioner som getts in i den ordning som sägs i 21§
   
8. Fastställande av medlemsavgift till förbundet.
   
9.
 
Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande,
för en tid av ett år.
   
10. Val av erforderligt antal övriga ledarmöter för en tid av två år, enligt principen att fyra ledarmöter väljs vid förbundsårsmötet medan övriga fyra har ett år kvar av mandattiden. 
   
11.
 
 
Val av två revisorer med personliga ersättare eller ett revisionsbolag, med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom SFIF inom en tid av ett år. 
   
12.
Val av ordförande  i valberedningen för en tid av ett år. 
   
13. Val av fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
   
14.
 
Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till RF-stämma, SISU-stämma och SOK:s årsmöte.
   
15. Beslut om officiellt kungörelseorgan för förbundet.
       
16. Förbundsråsmötets avslutande.