Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 8 december 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Valberedningen informerar
 


 

2017


Uppdaterat 23 januari

Det är av största vikt att det förslag till förbundsstyrelseledamöter som valberedningen förelägger Förbundsårsmötet har en stark förankring i svensk friidrott. För att uppnå detta uppmanar vi alla att delta aktivt i sök- och beslutsprocessen.

 

Val 2017

Svensk Friidrotts styrelse består av ordförande och 8 ledamöter. Vid varje Förbundsårmöte väljs ordförande på ett år och fyra ledamöter på två år.
 
Inför vårt Förbundsårsmöte 25-26 mars 2017 gäller följande:
 
Ordförande ska väljas på ett år. Björn O Nilsson som valdes vid FM 2016 står till förfogande för omval. 
 
Ledamöter
De medlemmar av förbundsstyrelsen vars mandatperiod går ut vid 2017 års förbundsmöte är
 
Berndt Andersson
Lena Björk
Pia Bosdotter Olsson
Karin Lundgren
 
Lena Björk och Pia Bosdotter Olsson har avböjt omval.
 
Berndt Andersson och Karin Lundgren står till förfogande för omval vid förbundsårsmötet 2017.    


Anm:  Styrelseledamöterna Bo Sjölander, Gunilla Löthagen Sjöstrand, Johan Storåkers och Anders Tallgren har ett år kvar på sina respektive mandatperioder.
 
Toralf Nilsson, som är ledamot i Europeiska friidrottsförbundets styrelse, har per automatik en plats i förbundsstyrelsen.


Valprocess:

 

NOMINERINGAR

kan göras av Svensk Friidrotts distriktsförbund (SDF) och medlemsföreningar. Enskilda medlemmar är välkomna att lämna Uppslag (se nedan) och kan naturligtvis föreslå en nominering till sitt distrikt/sin förening.
 
Valberedningen uppskattar om nomineringen kompletteras med en motivering där man pekar på kandidatens starka sidor och hur hon/han bedöms bidra till styrelsearbetet.

Lämna gärna kontaktuppgifter för att underlätta vårt arbete.

Motiveringen kan ske skriftligt eller genom diskussion med någon eller några av valberedningens ledamöter. (Kontaktuppgifter finns nedan.)
Inkomna nomineringar läggs ut på hemsidan löpande för att vi ska ha en så öppen process som möjligt.

OBS! Den person som nomineras måste vara tillfrågad och ha accepterat att kandidera.
 

UPPSLAG

är en möjlighet för enskilda medlemmar att lämna valberedningen förslag på lämpliga personer till förbundsstyrelsen. En person som föreslås via uppslag behöver inte vara tillfrågad om intresse för uppdraget. Valberedningen tar kontakt med vederbörande utan att nämna vem som lämnat uppslaget.
 
Observera att ju tidigare vi får in ett namnförslag desto bättre möjligheter har vi att undersöka, träffa och diskutera föreslagna kandidater.  
                                        

TIDSPLAN

Nomineringar och uppslag ska skickas till valberedningens ordförande, Christina Liffner via e-post c.liffner@bahnhof.se, eller post till Domherrevägen 4, 722 23 Västerås.

Sista dag för detta är enligt stadgarna den 15 januari 2016.

Tveka inte att nominera, lämna uppslag eller att kontakta oss i valberedningen för en diskussion! Detta gäller även under de kommande helgerna.

Valberedningens förslag ska enligt stadgarna lämnas senast tre veckor före Förbundsårsmötet, dvs 4 mars 2017.

Information om kandidater

Kandidat-CV

För att förbundsårsmötets ombud skall få bästa möjliga bild av styrelsekandidaternas kompetens och bakgrund arbetar vi för att alla kandidater - såväl valberedningens förslag som övriga kandidater - ska presentera ett CV. Detta CV skickas till SDF och föreningar. Ombud får CV tillsammans med Förbundsmöteshandlingarna.
 

Seminarium/hearing

Under förbundsårsmöteshelgen genomförs ett seminarium ("en hearing") med presentation av - och möjlighet att ställa frågor till de personer som kandiderar till en plats i förbundsstyrelsen.
  

Svensk Friidrotts Valberedning 

Christina Liffner c.liffner@bahnhof.se      070 522 09 05       
Krister Clerselius krister@clerselius.se 070 810 71 33 
Mikael Romell mikael.romell@gmail.com 070 747 45 79
Anna Sunneborn anna@sunneborn.se 073 524 02 81
Siv Tjärner siv.tjarner@live.se 073 035 20 43