Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Tisdag 27 februari 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Valberedningen informerar
 


 

2018


Uppdaterat 11 december

Det är av största vikt att det förslag till förbundsstyrelseledamöter som valberedningen förelägger Förbundsårsmötet har en stark förankring i svensk friidrott. För att uppnå detta uppmanar vi alla att delta aktivt i sök- och beslutsprocessen.

 

Val 2018

Svensk Friidrotts styrelse består av ordförande och 8 ledamöter. Vid varje Förbundsårmöte väljs ordförande på ett år och fyra ledamöter på två år.
Inför vårt Förbundsårsmöte 2018 gäller följande:

Ordförande ska väljas på ett år.
Björn O Nilsson som valdes vid FM 2017 står till förfogande för omval. 

Ledamöter
De ledamöter i förbundsstyrelsen vars mandatperiod går ut vid 2018 års förbundsmöte är:
- Anders Tallgren
- Johan Storåkers
- Gunilla Löthagen Sjöstrand
- Bo Sjölander

Johan Storåkers och Bo Sjölander står till förfogande för omval vid förbundsårsmötet 2018.

Gunilla Löthagen Sjöstrand och Anders Tallgren har avböjt omval.

Anmärkning
Styrelseledamöterna Karin Lundgren, Berndt Andersson, Ulrika Pizzeghello och Karin Grute Movin har ett år kvar på sina respektive mandatperioder.

Toralf Nilsson, som är ledamot i Europeiska friidrottsförbundets styrelse, har per automatik en plats i förbundsstyrelsen.
 

Valprocess:

 

NOMINERINGAR

kan göras av Svensk Friidrotts distriktsförbund (SDF) och medlemsföreningar. Enskilda medlemmar är välkomna att lämna Uppslag (se nedan) och kan naturligtvis föreslå en nominering till sitt distrikt/sin förening.
 
Valberedningen uppskattar om nomineringen kompletteras med en motivering där man pekar på kandidatens starka sidor och hur hon/han bedöms bidra till styrelsearbetet.

Lämna gärna kontaktuppgifter för att underlätta vårt arbete.

Motiveringen kan ske skriftligt eller genom diskussion med någon eller några av valberedningens ledamöter. (Kontaktuppgifter finns nedan.)
Inkomna nomineringar läggs ut på hemsidan löpande för att vi ska ha en så öppen process som möjligt.

OBS! Den person som nomineras måste vara tillfrågad och ha accepterat att kandidera.
 

UPPSLAG

är en möjlighet för enskilda medlemmar att lämna valberedningen förslag på lämpliga personer till förbundsstyrelsen. En person som föreslås via uppslag behöver inte vara tillfrågad om intresse för uppdraget. Valberedningen tar kontakt med vederbörande utan att nämna vem som lämnat uppslaget.
 
Observera att ju tidigare vi får in ett namnförslag desto bättre möjligheter har vi att undersöka, träffa och diskutera föreslagna kandidater.  
                                        

TIDSPLAN

Nomineringar och uppslag ska skickas till valberedningens ordförande, Anna Sunneborn, via e-post anna@sunneborn.se, eller post till Pyrolavägen 31, 181 60 Lidingö.

Sista dag för detta är enligt stadgarna den 15 januari 2018.

Tveka inte att nominera, lämna uppslag eller att kontakta oss i valberedningen för en diskussion! Detta gäller även under de kommande helgerna.

Valberedningens förslag ska enligt stadgarna lämnas senast tre veckor före Förbundsårsmötet, dvs 3 mars 2018.

 

Information om kandidater

Kandidat-CV

För att förbundsårsmötets ombud skall få bästa möjliga bild av styrelsekandidaternas kompetens och bakgrund arbetar vi för att alla kandidater - såväl valberedningens förslag som övriga kandidater - ska presentera ett CV. Detta CV skickas till SDF och föreningar. Ombud får CV tillsammans med Förbundsmöteshandlingarna.
 

Seminarium/hearing

Under förbundsårsmöteshelgen genomförs ett seminarium ("en hearing") med presentation av - och möjlighet att ställa frågor till de personer som kandiderar till en plats i förbundsstyrelsen.
  

Svensk Friidrotts Valberedning 

Anna Sunneborn anna@sunneborn.se 073 524 02 81
Krister Clerselius krister@clerselius.se 070 810 71 33
Mikael Romell mikael.romell@gmail.com 070 747 45 79
Siv Tjärner siv.tjarner@live.se 073 035 20 43 
Åsa Jönsson aasajoensson@gmail.com 070 570 23 99