Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Onsdag 4 oktober 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Valberedningen informerar
 


 

Karlstad 2019


Uppdaterat 21 november

Det är av största vikt att det förslag till förbundsstyrelseledamöter som valberedningen förelägger Förbundsårsmötet har en stark förankring i svensk friidrott. För att uppnå detta uppmanar vi alla att delta aktivt i sök- och beslutsprocessen.

 

Val 2019

Svensk Friidrotts styrelse består av ordförande och 8 ledamöter. Vid varje Förbundsårsmöte väljs ordförande på ett år och fyra ledamöter på två år.
 
Inför vårt Förbundsårsmöte 23-24 mars 2019 gäller följande:

Ordförande ska väljas på ett år.
Björn O. Nilsson väljer att efter 3 år som förbundsordförande avböja omval.

Ledamöter
De medlemmar av förbundsstyrelsen vars mandatperiod går ut vid 2019 års förbundsmöte är:
 
- Ulrika Pizzeghello
- Berndt Andersson
- Karin Grute Movin
- Karin Lundgren
 
Samtliga dessa 4 står till förfogande för omval vid förbundsårsmötet 2019.

Lekmannarevisor (nytt)
Enligt beslut vid förbundsårsmötet 2018 skall det också väljas en lekmannarevisor

Anmärkning
Styrelseledamöterna Bo Sjölander, Maja Englund, Johan Storåkers och Stephan Hammar har ett år kvar på sina respektive mandatperioder.


Valprocess:

 

NOMINERINGAR

kan göras av Svensk Friidrotts distriktsförbund (SDF) och medlemsföreningar. Enskilda medlemmar är välkomna att lämna uppslag (se nedan) och kan naturligtvis föreslå en nominering till sitt distrikt/sin förening.
 
Valberedningen uppskattar om nomineringen kompletteras med en motivering där man pekar på kandidatens starka sidor och hur hon/han bedöms bidra till styrelsearbetet.

Lämna gärna kontaktuppgifter för att underlätta vårt arbete.

Motiveringen kan ske skriftligt eller genom diskussion med någon eller några av valberedningens ledamöter. (Kontaktuppgifter finns nedan.)
Inkomna nomineringar läggs ut på hemsidan löpande för att vi ska ha en så öppen process som möjligt.

OBS! Den person som nomineras måste vara tillfrågad och ha accepterat att kandidera.
 

UPPSLAG

är en möjlighet för enskilda medlemmar att lämna valberedningen förslag på lämpliga personer till förbundsstyrelsen. En person som föreslås via uppslag behöver inte vara tillfrågad om intresse för uppdraget. Valberedningen tar kontakt med vederbörande utan att nämna vem som lämnat uppslaget.
 
Observera att ju tidigare vi får in ett namnförslag desto bättre möjligheter har vi att undersöka, träffa och diskutera föreslagna kandidater.                                                                                  

TIDSPLAN

Nomineringar och uppslag ska skickas till valberedningens ordförande, Mikael Romell via e-post mikael.romell@gmail.com eller post till Ceresplatsen 12, 417 58 Göteborg.

Sista dag för detta är enligt stadgarna den 15 januari 2019.
Tveka inte att nominera, lämna uppslag eller att kontakta oss i valberedningen för en diskussion! Detta gäller även under de kommande helgerna.

Valberedningens förslag ska enligt stadgarna lämnas senast tre veckor före Förbundsårsmötet, dvs 2 mars 2019.
 

Information om kandidater


Kandidat-CV

För att förbundsårsmötets ombud skall få bästa möjliga bild av styrelsekandidaternas kompetens och bakgrund arbetar vi för att alla kandidater - såväl valberedningens förslag som övriga kandidater - ska presentera ett CV. Detta CV skickas till SDF och föreningar. Ombud får CV tillsammans med Förbundsmöteshandlingarna.
 

Seminarium/hearing

Under förbundsårsmöteshelgen genomförs ett seminarium ("en hearing") med presentation av - och möjlighet att ställa frågor till de personer som kandiderar till en plats i förbundsstyrelsen.
  

Svensk Friidrotts Valberedning 

Mikael Romell, ordf. mikael.romell@gmail.com 0707-47 45 49    
Gunilla Löthagen Sjöstrand gunilla.sjolot@gmail.com 0707-28 58 04
Åsa Jönsson aasajoensson@gmail.com 0705-70 23 99
Andreas Thornell  andreas@thornell.org 0722-50 05 57
Lars Skoglund  lars.skoglund@sandvik.com 0705-95 37 18

Valberedningens ordförande:

Mikael Romell 
Ceresplatsen 12
417 58 Göteborg

mobil: 0707-47 45 49

e-post


Samtliga kontaktuppgifter till valberedningen

 

 

Avdelningar

Intro

Utlysning

Styrelsens förslag

Motioner & yttranden

Valberedningens förslag

Valberedningen informerar

Inkomna nomineringar