Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 8 december 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.seValberedningens förslag angående arvodering till förbundsordförande och övriga ledamot


Bakgrund

På förbundsmötet 2019 presenterade den arvodesutredning som beslutades om på förbundsmötet 2018. Utredningen genomfördes av en oberoende grupp som enligt uppdrag föreslog former för ersättningsnivåer till förbundsordföranden och styrelseledamöter.
 
Förbundsmötet 2019 beslutade att höja årsarvodet till förbundsordföranden från 1 pbb till 2 pbb, men att inte förändra nuvarande principer för arvode för övriga ledamöter. Samtidigt återremitterades frågan om större förändringar av principerna för arvodering av ordförande och övriga ledamöter till valberedningen, att redovisas på förbundsårsmötet 2020.
 

Arbetsgrupp

Gruppen som arbetat med frågan har bestått av den nuvarande valberedningens samtliga ledamöter. Gruppen har i sitt arbete beaktat den gedigna utredning som presenterades på förbundsmötet 2019,
 
Nuläge – arvodering till förbundsordförande och övrig styrelseledamot
Följande gäller idag om arvoden för förbundsordförande och övrig styrelseledamot i Svenska Friidrottsförbundet:
1. Arvode för förtroendeuppdrag som förbundsordförande
För ordförande i SFIF:s styrelse utgår ett arvode med 2 prisbasbelopp (pbb) per år (2020 = 94 600 kr).
2. Arvode för förtroendeuppdrag som övrig styrelseledamot
För övrig ledamot i SFIF:s styrelse utgår ett arvode med 0,25 pbb per år (2020 = 11 825 kr).
3. Ersättningsregler
För styrelseledamöter gäller följande:
- Reglerna avser samtliga uppdrag som styrelseledamot har i anledning av sitt ledamotskap
- Rese- och traktamentsersättning utgår efter samma grunder som gäller förbundets personal.
- Utlägg ersätts mot inlämnande av verifikation
- Ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan utgå ifrån ledamotens personliga inkomstnivå, dock högst 0,02 pbb per dag eller totalt 0,25 pbb per kalenderår. Som förlorad arbetsförtjänst ska även anses utnyttjad kompensationsledighet eller semester. Intyg behöver inte uppvisas.”

Valberednings förslag

Valberedningen anser att föregående utredning på ett bra sätt speglar nuläge, hur förbundets arvoden står sig mot liknande organisationer, och det ansvar och den arbetsbörda som åligger ordförande och övriga styrelseledamöter. Uppdraget som ordförande och ledamot är krävande och ställer höga krav både kompetens- och arbetsmässigt. Samtidigt behöver hänsyn tas till idrottsrörelsens tradition av ideellt engagemang samt förbundets ekonomiska situation.
Valberedningens förslag är att lämna ordförandens arvode oförändrat, och att förenkla modellen för arvode till övrig styrelseledamot så att arvode utgår med 0,5 pbb, vilket det redan idag gör för flertalet ledamöter som söker ersättning för förlorad arbetsinkomst.
 
Grunden för detta ställningstagande är förbundets ekonomiska situation, att arvodet till ordföranden fördubblades förra året, och att dagens modell för arvode till övrig ledamot skapar en onödig administration, ger en otydlig bild av arvodet och inte per automatik belönar lika arbete och ansvar på lika sätt.
 
Valberednings förslag innebär således att arvoden för förbundsordförande och övrig styrelseledamot i Svenska Friidrottsförbundet skulle lyda:
1. Arvode för förtroendeuppdrag som förbundsordförande
För ordförande i SFIF:s styrelse utgår ett arvode med 2 prisbasbelopp (pbb) per år (2020 = 94 600 kr).
2. Arvode för förtroendeuppdrag som övrig styrelseledamot
För övrig ledamot i SFIF:s styrelse utgår ett arvode med 0,5 pbb per år (2020 = 23 650 kr).
3. Ersättningsregler
För styrelseledamöter gäller följande:
- Reglerna avser samtliga uppdrag som styrelseledamot har i anledning av sitt ledamotskap
- Rese- och traktamentsersättning utgår efter samma grunder som gäller förbundets personal.
- Utlägg ersätts mot inlämnande av verifikation
 


 

Valberedningens ordförande:

Mikael Romell 
Ceresplatsen 12
417 58 Göteborg

mobil: 0707-47 45 49

e-post