Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Valberedningen informerar
 


 

Uppsala 2020


Uppdaterat 4 december

Det är av största vikt att det förslag till förbundsstyrelseledamöter som valberedningen förelägger Förbundsårsmötet har en stark förankring i svensk friidrott. För att uppnå detta uppmanar vi alla att delta aktivt i sök- och beslutsprocessen.
 
Val 2020
Svensk Friidrotts styrelse består av ordförande och 8 ledamöter. Vid varje Förbundsårsmöte väljs ordförande på ett år och fyra ledamöter på två år.
 
Inför vårt Förbundsårsmöte 28-29 mars 2020 gäller följande:
 
Ordförande ska väljas på ett år.
Johan Storåkers står till förfogande för ytterligare ett års mandat som förbundsordförande.
 
Ledamöter
De medlemmar av förbundsstyrelsen vars mandatperiod går ut vid 2020 års förbundsmöte är: 
- Maja Englund
- Stephan Hammar
- Bo Sjölander
- Anders Svanholm
 
Samtliga dessa 4 står till förfogande för omval vid förbundsårsmötet 2020.    
Karin Grute Movin avsäger sig sitt mandat för att nyttja sitt mandat som ledamot i Europeiska Friidrottsförbundet. 
 
Detta ger oss en möjlighet att justera den snedfördelning som funnits mellan de olika åren.

Inriktning
Valberedningen kommer att föreslå en man på ett fyllnadsval på ett år efter Karin Grute Movin samt 2 kvinnor och 2 män till mandat på 2 år.

Anm: Styrelseledamöterna Ulrika Pizzeghello, Berndt Andersson och Karin Lundgren har ett år kvar på sina respektive mandatperioder.
 
Lekmannarevisor
Enligt beslut vid förbundsårsmötet 2018 skall det också väljas en lekmannarevisor och suppleant till densamma.
 
 
Valprocess:
 
NOMINERINGAR
kan göras av Svensk Friidrotts distriktsförbund (SDF) och medlemsföreningar. Enskilda medlemmar är välkomna att lämna uppslag (se nedan) och kan naturligtvis föreslå en nominering till sitt distrikt/sin förening.
 
Valberedningen uppskattar om nomineringen kompletteras med en motivering där man pekar på kandidatens starka sidor och hur hon/han bedöms bidra till styrelsearbetet.
- Motiveringen kan ske skriftligt eller genom diskussion med någon eller några av valberedningens ledamöter. (Kontaktuppgifter finns nedan.)
- Lämna gärna kontaktuppgifter för att underlätta vårt arbete.
- Inkomna nomineringar läggs ut på hemsidan löpande för att vi ska ha en så öppen process som möjligt.
- OBS! Den person som nomineras måste vara tillfrågad och ha accepterat att kandidera.
 
UPPSLAG
är en möjlighet för enskilda medlemmar att lämna valberedningen förslag på lämpliga personer till förbundsstyrelsen. En person som föreslås via uppslag behöver inte vara tillfrågad om intresse för uppdraget. Valberedningen tar kontakt med vederbörande utan att nämna vem som lämnat uppslaget.
 
Observera att ju tidigare vi får in ett namnförslag desto bättre möjligheter har vi att undersöka, träffa och diskutera föreslagna kandidater.                                           
 
TIDSPLAN
Nomineringar och uppslag ska skickas till valberedningens ordförande, Mikael Romell
via e-post mikael.romell@gmail.com eller post till Ceresplatsen 12, 417 58 Göteborg.
Sista dag för detta är enligt stadgarna den 15 januari 2020.
Tveka inte att nominera, lämna uppslag eller att kontakta oss i valberedningen för en diskussion! Detta gäller även under de kommande helgerna.
Valberedningens förslag ska enligt stadgarna lämnas senast tre veckor före Förbundsårsmötet, dvs 7 mars 2020.

Information om kandidater
Kandidat-CV
För att förbundsårsmötets ombud skall få bästa möjliga bild av styrelsekandidaternas kompetens och bakgrund arbetar vi för att alla kandidater - såväl valberedningens förslag som övriga kandidater - ska presentera ett CV. Detta CV skickas till SDF och föreningar. Ombud får CV tillsammans med Förbundsmöteshandlingarna.
 
Seminarium/hearing
Under förbundsårsmöteshelgen genomförs ett seminarium ("en hearing") med presentation av - och möjlighet att ställa frågor till de personer som kandiderar till en plats i förbundsstyrelsen.
 
Svensk Friidrotts Valberedning 

Mikael Romell, ordf.   mikael.romell@gmail.com 0707-47 45 49 
Gunilla Löthagen Sjöstrand    gunilla.sjolot@gmail.com 0707-28 58 04
Helene Bourdin   helene@vattenkylning.se 0708-23 68 04
Anders "Kullen" Havdelin anders.kullen.havdelin@gmail.com 0705-15 85 82
Anders Thorén   anders.thoren@lofbergs.se 0703-55 64 22