Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Lördag 24 februari 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Valberedningen informerar
 


 

2021


Uppdaterat 14 januari 2021

Det är av största vikt att det förslag till förbundsstyrelseledamöter som valberedningen förelägger Förbundsårsmötet har en stark förankring i svensk friidrott. För att uppnå detta uppmanar vi alla att delta aktivt i sök- och beslutsprocessen.
 
Val 2021
Svensk Friidrotts styrelse består av ordförande och 8 ledamöter. Vid varje Förbundsårsmöte väljs ordförande på ett år och fyra ledamöter på två år.
 
Inför vårt Förbundsårsmöte 27-28 mars 2021 gäller följande:
 
Ordförande ska väljas på ett år.
Johan Storåkers står till förfogande för ytterligare ett års mandat som förbundsordförande.
 
Ledamöter
De ledamöter i förbundsstyrelsen vars mandatperiod går ut vid 2021 års förbundsmöte är: 
- Berndt Andersson
- Karin Lundgren
- Ulrika Pizzeghello
- Anders Svanholm
 
Berndt Andersson, Ulrika Pizzeghello och Anders Svanholm står till förfogande för omval. Karin Lundgren har avböjt.

Anm: Styrelseledamöterna Maja Englund, Stephan Hammar, Bo Sjölander och Ellinor Stuhrmann har ett år kvar på sina respektive mandatperioder. Dessutom ingår Karin Grute Movin i styrelsen i egenskap av ledamot I EA, European Athletics.


Anm 2021-01-14: Efter publiceringen av informationen från valberedningen den 8/12 -20 har följande förändringar skett: 
- Karin Lundgren står till förfogande för omval om ett år.
- Maja Englund och Ellinor Stuhrmann ställer sina platser till förfogande vid förbundsårsmötet. Båda hade ett år kvar på sina respektive mandatperioder. 

 
Lekmannarevisor
Enligt beslut vid förbundsårsmötet 2018 skall det också väljas en lekmannarevisor och suppleant till densamma.
 
Mandatperiod för valda lekmannarevisorer som går ut 2021 är
-Leif-Göran Mosell, som ordinarie
-Lou Cedervall,som suppleant
 
Båda är beredda att kvarstå i sina roller.
 
Vid förbundsårsmötet 2020 beslutades att utöka antalet ordinarie till två lekmannarevisorer. Valberedningen motser därför nominering till en ny plats som ordinarie, som skall väljas 2021.

 
Valprocess:
 
NOMINERINGAR
.kan göras av Svensk Friidrotts distriktsförbund (SDF) och medlemsföreningar. Enskilda medlemmar är välkomna att lämna uppslag (se nedan) och kan naturligtvis föreslå en nominering till sitt distrikt/sin förening.
 
Valberedningen uppskattar om nomineringen kompletteras med en motivering där man pekar på kandidatens starka sidor och hur hon/han bedöms bidra till styrelsearbetet/lekmannarevisorer
- Motiveringen kan ske skriftligt eller genom diskussion med någon eller några av valberedningens ledamöter. (Kontaktuppgifter finns nedan.)
- Lämna gärna kontaktuppgifter för att underlätta vårt arbete.
- Inkomna nomineringar läggs ut på hemsidan löpande för att vi ska ha en så öppen process som möjligt.
OBS! Den person som nomineras måste vara tillfrågad och ha accepterat att kandidera.
 

UPPSLAG
är en möjlighet för enskilda personer och/distriktsförbund att till valberedningen lämna förslag på lämpliga personer till förbundsstyrelsen. En person som föreslås via uppslag behöver inte vara tillfrågad om intresse för uppdraget. Valberedningen tar kontakt med vederbörande utan att nämna vem som lämnat uppslaget.                                      


ÖKAT ENGAGEMANG FÖR VALEN
Valberedningen vill öka engagemanget hos våra distriktsförbund för valen. Valberedningen kommer därför aktivt att söka kontakt med varje distriktsförbund i denna process. Mer om detta i brev direkt till distriktsförbunden.
 
Observera att ju tidigare vi får in ett namnförslag desto bättre möjligheter har vi att undersöka, träffa och diskutera föreslagna kandidater.               


TIDSPLAN
Nomineringar och uppslag ska skickas till valberedningens ordförande, Anders Kullen Havdelin via e-post anders.kullen.havdelin@gmail.com eller post till Havdhem Burge 833, 623 41 Havdhem.
Sista dag för detta är enligt stadgarna den 15 januari 2021.
Anm 2021-01-14: Nomineringsperioden förlängs till den 25 januari 2021

Tveka inte att nominera, lämna uppslag eller att kontakta oss i valberedningen för en diskussion! Detta gäller även under de kommande helgerna.
Valberedningens förslag ska enligt stadgarna lämnas senast tre veckor före Förbundsårsmötet


Information om kandidater
Kandidat-CV
För att förbundsårsmötets ombud skall få bästa möjliga bild av styrelsekandidaternas kompetens och bakgrund arbetar vi för att alla kandidater - såväl valberedningens förslag som övriga kandidater - ska presentera ett CV. Detta CV skickas till SDF och föreningar. Ombud får CV tillsammans med Förbundsmöteshandlingarna.
 
Seminarium/hearing
Under förbundsårsmöteshelgen genomförs ett seminarium ("en hearing") med presentation av - och möjlighet att ställa frågor till de personer som kandiderar till en plats i förbundsstyrelsen.
 
Svensk Friidrotts Valberedning 

Anders "Kullen" Havdelin anders.kullen.havdelin@gmail.com 0705-15 85 82
Helene Bourdin   helene@vattenkylning.se 0708-23 68 04
Gunilla Löthagen Sjöstrand  gunilla.sjolot@gmail.com 0707-28 58 04
Tomas Strandberg tomas.strandberg@hubpark.se 0704-34 19 07
Anders Thorén   anders.thoren@lofbergs.se 0703-55 64 22