Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Lördag 24 februari 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


 

28-29 mars 2009

Radisson SAS Hotel, Malmö

 
 

FÖREDRAGNINGSLISTA

  

1. Upprop av ombud
  Fullmaktsgranskning
  Fastställande av röstlängd
   
2. Fastställande av föredragningslista för mötet.
   
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
   
4. Val av ordförande för mötet.
   
5. Val av sekreterare för mötet.
   
6.
 
Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera
mötesprotokollet samt val av tre rösträknare.
   
7.
 
Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser
för det senaste verksamhetsåret:
  a) Verksamhetsberättelse
  b) Förvaltningsberättelse
  c) Revisorernas berättelse
   
8.
 
Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut med anledning av årets vinst eller förlust.
   
9. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning.
   
10.
 
Behandling av verksamhetsinriktning för den kommande
perioden, styrelsens förslag och motioner:
  a) Verksamhetsinriktning 2009/2011
  b) Styrelsens förslag
  c) Motioner som getts in i den ordning som sägs i 22§
   
11. Fastställande av årsavgift till förbundet.
   
12.
 
Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande,
för en tid av ett år.
   
13.
 
 
Val av erforderligt antal övriga ledamöter för en tid av två år,
enligt principen att fyra ledamöter väljs vid förbundsmötet
medan övriga fyra har ett år kvar av mandattiden. 
   
14.
 
 
Val av två revisorer och personliga suppleanter med uppgift att
granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom
förbundet för en tid av ett år.
   
15.
 
Val av ordförande och fyra ledamöter i valberedningen för en
tid av ett år. 
   
16.
 
Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till
RF- och SISU-stämmorna samt SOK:s årsmöte.
   
17. Beslut om officiellt kungörelseorgan för förbundet.
   
18. Förbundsmötets avslutande.