Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Tisdag 28 november 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Förslag arvodesstruktur
 

 

2012

 
 

Arvoden och ersättning
till ledamöter och övriga valda till Svenska Friidrottsförbundets
styrelse och kommittéer

 

 

Valberedningen förslår

att förbundsårsmötet beslutar att godkänna att arvodering till styrelsens ledamöter sker på oförändrat sätt, dvs enligt följande, samt fastställer ersättningsregler för styrelseledamöter och kommittéer enligt nedan.
 
 

1. Arvode för förtroendeuppdrag som förbundsordförande


För ordförande i SFIF:s styrelse utgår ett arvode med 1 prisbasbelopp (pbb) per år (2012 = 44.000 kr).

2. Arvode för förtroendeuppdrag som övrig styrelseledamot
 

För övrig ledamot i SFIF:s styrelse utgår ett arvode med 0,25 pbb per år (2012 = 11.000 kr).

3. Ersättningsregler:


För styrelseledamöter gäller följande:

  • Reglerna avser samtliga uppdrag som styrelseledamot har i anledning av sitt ledamotskap
  • Rese- och traktamentsersättning utgår efter samma grunder som gäller förbundets personal.
  • Utlägg ersätts mot inlämnande av verifikation
  • Ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan utgå ifrån ledamotens personliga inkomstnivå, dock högst 0,02 pbb per dag eller totalt 0,25 pbb per kalenderår. Som förlorad arbetsförtjänst ska även anses utnytjad kompensationsledighet eller semester. Intyg behöver inte uppvisas.

För övriga förtroendevalda - dvs ledamöter i av årsmötet valda organ samt av förbundsstyrelsen tillsatta projekt- och arbetsgrupper - gäller följande:

  • Rese- och traktamentsersättning utgår med (av Skatteverket fastställda) skattefria belopp.
  • Utlägg ersätts mot inlämnande av verifikation
  • Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår ej.