Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Tisdag 28 november 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Valberedningens förslag
 

2015

 

 

FÖRSLAG TILL STYRELSEVAL


Ordförande (mandatperiod 1 år): Björn Eriksson (omval)
Ledamot (mandatperiod 2 år): Pia Bosdotter Olsson (omval)
Ledamot (mandatperiod 2 år): Karin Lundgren (omval)
Ledamot (mandatperiod 2 år): Lena Björk (nyval)
Ledamot (mandatperiod 2 år): Anna Öberg (nyval)


Samtliga inkomna nomineringar: Se länk i högerspalten. (OBS: Ingvar Åström drog tillbaka sin kandidatur 1 februari 2015 och Ulrika Granfors Wellemets drog tillbaka sin kandidatur 12 mars 2015.)

Anm: 
Gunilla Löthagen Sjöstrand, Toralf Nilsson, Johan Storåkers och Mats Åkerlind har ett år kvar på sin mandatperiod.


Information om föreslagna kandidater


Klicka på namnet för fullständigt CV.

 
Björn Eriksson, Bromma
Ordförande för SFIF sedan 2014.

Björn har och har haft många välmeriterade engagemang (nationellt och internationellt) inom näringsliv, offentlig sektor och i den svenska idrottsrörelsen. Björn har varit ordförande i Skidskytteförbundet och ledamot i styrelsen för AIK fotboll. Han har bla arbetat inom Regeringskansliet varit rikspolischef och landshövding i Östergötland.

Björn är idag ledamot av Riksidrottsstyrelsen, ordförande i GIH, ordförande i Besöksnäringens och idrottens samverkansgrupp för internationella idrottsevenemang samt ledamot/konsult i andra organisationer.

Han är känd i ett brett sammanhang, har ett väl utvecklat nätverk, erfarenhet av kontakter med media och en stor erfarenhet av att leda arbetet i en styrelse med kunskap och entusiasm.


Pia Bosdotter Olsson, Malmö
Ledamot sedan 2012.

Pia är advokat och delägare i Advokataktiebolaget Nordic Law. Mångårig erfarenhet av rättsliga processer och förhandlingar fr.a. inom skadestånds-, miljö- och fastighetsrätt.

Pia har mångårig erfarenhet från styrelsearbete i ideella föreningar, har verkat på olika befattningar inom styrelser, såväl inom idrottsrörelsen som inom annan idéburen verksamhet. Pias engagemang har alltid byggt på passion för föreningens grundidé och en vilja att bidra till att höja kvalitén på verksamheten.
 
Sedan 2012 är hon styrelseledamot i SFIF med ansvarsområdet arrangemang. Uppdrag inom ramen för styrelseuppdraget i SFIF är som ordförande i LOC för JEM2015 i Eskilstuna, samt ordförande för styrgruppen för Folksam GP.

Att arbeta med utvecklingen av arrangemangen inom SFIF ligger Pia varmt om hjärtat. I det övergripande arbetet värnar hon mycket om de demokratiska frågorna inom rörelsen och tror att samarbete är en framgångsfaktor. Pia vill arbeta för att hela Sverige ska ha goda förutsättningar för friidrott och är mån om att det ska finnas en god balans mellan bredd och elit. Hon är övertygad om att de beslut som skall fattas blir bättre med ett brett beslutsunderlag och vill därför verka för att alla frågor belyses ur flera olika aspekter och att alla tänkbara intressen beaktas inför varje viktigt ställningstagande.
 
Karin Lundgren, Göteborg
Ledamot sedan 2006, vice ordförande.

Tidigare elitaktiv hemmahörande i Göteborgs Kvinnliga Idrottsklubb (GKIK) med 43 SM tecken varav 19 individuella, svenska rekord på sprintdistanserna och 35 landslagsuppdrag. Karin har deltagit i såväl OS som EM under 60- och 70 talet och även representerat Europalaget mot USA.

Karin har varit ledamot i SFIFs styrelse sedan 2006 och är idag vice ordförande i förbundsstyrelsen med ansvar främst för ekonomi, finansiering och Idrottslyftet.

Sedan 2006 är hon ordförande i Göteborgs Friidrottsförbund och har varit ledamot och kassör sedan 1995. Var ledamot i LOC för Friidrotts EM 2006 och Inomhus-EM 2013 i Göteborg. Var under sin aktiva tid och några år därefter ledamot, kassör och revisor i GKIK.

Är numera pensionär från Volvo Personvagnar och har under 40 år inom Volvokoncernen haft olika anställningar inom ekonomiområdet bl a som ekonomichef på Volvia.

Prioriterade arbetsområden
- Ekonomi, finansiering - tack vare kunskap och erfarenhet från i arbetslivet.

- Idrottslyftet - en kombination av ekonomi och ungdomsidrott.

- Elit och landslag - stort intresse och erfarenhet tack vare egna landslagserfarenheter.


Lena Björk, Sundbyberg  
Lena är uppvuxen i bruksorten Hofors i västra Gästrikland och började tidigt engagera sig i föreningslivet. Först som aktiv, senare också som funktionär och styrelseledamot. Hon fungerarfortfarande kontinuerligt som ”bollplank” till Hofors AIF Friidrott i olika frågor.
Engagemanget gav Lena ett intresse för idrottens organisation och utveckling och det kändes naturligt för henne att utbilda sig vidare inom detta område. Efter FIG i Falun där hon läste ekonomisk linje fortsatte Lena på idrottspedagogprogrammet vid Umeå universitet. I programmet ingick 2 terminer företagsekonomi.
 
2001 anställdes Lena hos SISU Idrottsutbildarna i Gästrikland och arbetade med att hjälpa föreningar att utveckla sin verksamhet, genom process- och utbildningsinsatser av olika slag. Därefter har hon arbetat på Svenska Simförbundet med förenings- och projektutveckling. Handslaget och därefter Idrottslyftet var ett viktigt verktyg i detta arbete. Sedan drygt sex år tillbaka har Lena en tjänst på Riksidrottsförbundet som koordinator för Idrottslyftet kombinerat med andra uppdrag bla processledare och distriktssamordnare.  
 
Lena blev involverad i FC-verksamheten Gävle – Dala Friidrottscentrum/UC Frimitt under 2000/2001. Har ansvarat för flera utbildningar ”Friidrott för barn 7 – 10 år” och ”Friidrott för ungdom 14 – 17 år”. Var med i referensgruppen för Framtidsledarutbildningen, numera benämnd Friidrottens Organisationsledare. Var också kursledare vid ett par tillfällen när utbildningen ”testkördes”.

Lenas yrkesroll kombinerat med olika ideella uppdrag, som t ex tidigare styrelseledamot i Gästriklands Friidrottsförbund och utbildare i Gävle-Dala FC/UC Frimitt, har bidragit till god insikt i och förståelse för föreningslivets varierande förutsättningar och ett brett kontaktnät i ”Idrotts-Sverige”.
 
Som aktiv tillhörde Lena våra bästa diskuskastare under det tidiga 2000-talet. Hon är fortfarande aktiv och tävlar i senior- och veteransammanhang. Efter att i alla år ha varit   Hofors AIF trogen, valde Lena att hösten 2013 börja friidrotta för IFK Lidingö.

Intresseområden:
Lena vill engagera sig inom tre områden, som till stor del går in i varandra, och där hon upplever att SFIF redan idag gör ett bra arbete men ser att det finns fortsatta utvecklingsmöjligheter.
 
- Förenings- och förbundsutveckling
Hur kan SFIF fortsatt stimulera både små och stora föreningar (och alla däremellan) att vidareutveckla sin verksamhet, för att t ex nå nya målgrupper och behålla fler längre?
Hur behöver den regionala ”stödapparaten” utvecklas för att bli ett än bättre stöd i detta arbete?
Hur arbeta vidare med s k ”vita fläckar”?
 
- Barn- och ungdomsidrott
Strukturer och regler som beslutas på förbundsnivå och många gånger lever vidare av gammal vana påverkar hur föreningarna bland annat väljer att forma sin barn- och ungdomsverksamhet. Vilka främjande respektive hämmande strukturer finns inom svensk friidrott och vad kan göras för att vid behov förändra dessa?

- Bredd- och motionsidrott
Föreningarnas verksamhet har ofta formats som en triangel med en bred barn- och ungdomsverksamhet, som sedan smalnar av till en mindre seniorelit. Inom idrotten generellt pågår ett förändringsarbete med att göra om denna tringel till en rektangel, som erbjuder alla som önskar fortsatt föreningsverksamhet = ”idrott hela livet”. Här känns det som att många friidrottsföreningar har stor utvecklingspotential.

Lena är öppen för att arbeta med andra områden. Tillgången till anläggningar och idrottsmiljöer är en fråga hon fått ökad insikt i via sitt arbete och som hon skulle kunna arbeta mer med även i SFIF:s styrelse. Vidare finns det andra områden som hon tycker är intressanta bland annat arrangemang och ekonomi.


Anna Öberg, Lidingö
Anna har en omfattande erfarenhet av idrott, som utövare på elitnivå, ledare, styrelseledamot och som idrottsförälder. Anna är ledamot i IFK Lidingös styrelse, men har rötterna i Ångermanlands och Jämtlands idrottsrörelse. Hennes främsta intresseområde inom idrottsrörelsen är att skapa förutsättningar för föreningarnas arbete och utveckling.

Anna är advokat och arbetar med infrastrukturprojekt och med frågor som avser samverkan mellan det offentliga och privata.  Hon tycker också att idrotten ska räknas in i svensk infrastruktur och identifieras som en del i själva samhällsstrukturen. Anna deltar i sitt arbete med opinionsbildning och omfattande kontakter mellan näringslivet och politiken. Hon har en bred erfarenhet av arbete i företagsledningar- och styrelser samt har under många år arbetat med marknadsförings-och barterprojekt.
 
De områden som Anna vill arbeta med i styrelsen är i huvudsak
 
1. Föreningsstöd och -utveckling. Hon vill medverka till att möjliggöra för de ideella föreningarna att bedriva sin verksamhet, att de ska få ekonomiska förutsättningar och att deras arbete ska stöttas från förbundet genom att förbundet tillhandahåller utbildning och samordningsmöjligheter.
 
2. En satsning för att öka intresset för friidrott genom att utveckla den kommersiella delen, dvs en ökad satsning på större kommersiella tävlingar, lopp och galor. En utökning av kvantiteten och en kvalitetsförbättring av de kommersiella delarna är till nytta för de ideella föreningarna och idrottarna.
 
3. Att verka för att friidrotten ska identifieras som ett samhällsintresse som ska få större politiskt fokus och anslag. Förutsätter en långsiktig strategisk påverkan politiskt för att idrott och träning ska bli det självklara svaret i alla frågor om folkhälsa. Denna kontakt mellan friidrotten och politiken är en del som Anna vill utveckla. 

 

FÖRSLAG TILL VAL AV REVISORER


Revisor (mandatperiod 1 år): Grant Thornton med auktoriserade revisor Stefan Norell som huvudansvarig 

 VALBEREDNINGENS ARBETE
 

Som ett led i valberedningsarbetet har vi, förutom att lyssna på olika synpunkter om önskad profil på ordförande och ledamöter genomfört en webbaserad enkät, där intresserade haft möjlighet att lämna synpunkter. Vi har intervjuat samtliga nuvarande styrelseledamöter, alla nominerade kandidater och ytterligare några personer. I våra diskussioner inom valberedningen har vi lagt stor vikt vid ledamöters personliga egenskaper och styrelsens samlade kompetens och erfarenhet.


En redogörelse för upplägget av valberedningens arbete samt analys av enkätsvaren kommer att lämnas underförbundsårsmötet.

CV-BANK / SEMINARIUM


Information om de föreslagna kandidaterna (CV-bank) kommer att distribueras tillsammans med Förbundsmöteshandlingarna.

Under lördagen den 28 mars kommer ett seminarium/en hearing att organiseras i samband med förbundsmötet. Där kommer de som är nominerade göra en kort presentation av sig själva och informera om vilka frågor man vill driva samt svara på frågor från delegaterna.

CV-banken och hearingen är öppna även för person som inte ingår valberedningens förslag (se ovan) men som blir nominerad vid förbundsmötet.

I slutet av dokumentet finns en kort information om de personer som är valberedningens förslag.

Tveka inte att kontakta valberedningens ordförande  Christina Liffner, vars kontaktuppgifter finns i högerspalten.

 

ÖVRIGT
 

Till mötesordförande föreslås Christer Pallin (chefsjurist vid RF:s och SISU:s gemensamma kansli), mötessekreterare anmäls på Förbundsmötet.

Valberedningen har under året bestått av ordföranden Christina Liffner, Västerås samt ledamöterna Krister Clerselius, Falsterbo, Cecilia Nilsson, Eskilstuna, Mikael Romell, Göteborg och Siv Tjärner, Luleå.

Cecilia Nilsson står inte till förfogande för fortsatt uppdrag i valberedningen.

Ordföranden och övriga tre ledamöter är beredda att ingå i den nya valberedning som ska väljas.