Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Utbetalning av ersättningar
m m

 

Bakgrund

Vid skatterevision har uppmärksammats att enskilda idrottare tecknat avtal med sponsorer och låtit ersättningen gå till idrottarens förening. Detta innebär att idrottaren har disponerat över ersättningen och blir skyldig att ta upp ersättningen som lön i sin deklaration för det år ersättningen erhölls. Samtidigt torde sponsorn bli skyldig att betala sociala avgifter på sponsorersättningen. För att komma till rätta med de missuppfattningar som råder har följande riktlinjer utarbetats.

Mellan idrottaren och föreningen bör avtal upprättas som reglerar förhållandet mellan dem. I avtalet överlåter den aktive rätten till prispengar och sponsorpengar. Föreningen kan sedan ingå avtal med en sponsor, varvid sponsorersättningen tillfaller och betalas till föreningen.

Om idrottaren har ett eget aktiebolag, kan sponsorn teckna avtal med och betala ersättning till bolaget. Huruvida prispengar från svenska tävlingsarrangörer kan utbetalas direkt till ett sådant bolag är i dagsläget ej klart. Förhandsbesked från Riksskatteverket har begärts i denna fråga. I avvaktan på detta besked är rekommendationen till tävlingsarrangören att låta prispengarna tillfalla och betalas till den aktives förening.

Utbetalning från föreningen till idrottaren

1. Lön

Kontant ersättning till den aktive kan alltid utbetalas som lön med betalning av sociala avgifter och innehållande av källskatt. Upp till ett halvt basbelopp (22.000 kr) kan lön utbetalas utan erläggande av sociala avgifter. Den aktive tillställs kontrolluppgift och skall givetvis ta upp denna inkomst i sin deklaration.
Obs! Om det halva basbeloppet överskrids, är det sociala avgifter från första lönekronan.

Med lön jämställs en mängd förmåner såsom bilförmån, bostadsförmån, fria resor m m. Det spelar ingen roll vad idrottaren och föreningen kallar utbetalningen - det är vad den avser som har betydelse i skattesammanhang.

2. Resor, hotell och traktamenten

a. Kostnader för träningsläger
Huvudprincipen bör vara att föreningen beställer och betalar resorna. Notering om vilka som är uttagna att åka på träningsläger skall regelmässigt noteras i styrelsemötesprotokoll. Styrelsen kan delegera uttagningsuppdraget till en individ eller en grupp av individer som rapporter till styrelsen. I så fall betraktas inte kostnaden som lön för idrottaren.

b. Kostnader för tävlingar
Även här gäller principen att föreningen bör beställa och betala flygbiljetter, hotell m m när det är möjligt. Milersättning för resor med bil kan utbetalas enligt gällande skatteregler.

c. Traktamente vid träning och tävling
Kan utbetalas till den aktive med belopp enligt Riksskatteverkets regler med avdrag för måltider som den aktive inte betalt själv enligt fastställda schabloner. Uppgift om utbetalade traktamenten rapporteras till skattemyndigheten.

Resekostnader som inte kan bestridas av föreningen utan skatte- och avgiftskonsekvenser.

Ersättning för resor till och från den/de normala träningsanläggningarna - "tjänstestället" - är enligt fast praxis att se som lön, med skatteavdrag, inkomstskatt och sociala avgifter som följd. Det jämställs med en arbetsgivare som betalar den anställdes resor till och från arbetet. Dessa resekostnader får idrottaren alltså själv betala och dra av i deklarationen om belopp- och tidsvinstreglerna är uppfyllda.

3. Hälso- och sjukvård

Följande förmåner inom hälso- och sjukvård är inte skatte- och avgiftspliktiga:
- fri företagshälsovård och rehabilitering
- fri hälso- och sjukvård och tandvård som inte är offentligt finansierad
- fri hälso- och sjukvård och tandvård utomlands
- fria läkemedel vid vård utomlands
- fria vaccinationer på grund av tjänsten.

Kostnader för hälso- och sjukvård i övrigt är sådant som idrottaren själv skall stå för. Detta betyder t ex att om idrottaren till följd av en idrottsskada måste uppsöka och behandlas av den offentliga sjukvården, och detta bekostas av föreningen, torde detta vara att betrakta som en skattepliktig förmån som skall tas upp som lön och också kan föranleda arbetsgivaravgifter för föreningen. Att åberopa att det är fråga om en rehabiliteringsbehandling och därmed skattefritt även om det sker i offentligt finansierad behandling, torde inte vara tillräckligt. Med rehabilitering synes avses helt andra åtgärder av behandling än den att "återkomma" till idrottslig "fit for fight".

Om däremot motsvarande behov behandlas av privata sjukvårdsgivare uppkommer ingen beskattning och avgiftsskyldighet. Gränsen för skattefriheten går numera vid om vårdgivaren rent faktiskt tillhandahåller sina tjänster utan att söka ersättning från den allmänna sjukförsäkringen. Söks ersättning anses vården vara offentligt finansierad.

4. Läkemedel, kosttillskott, förbandsmaterial och värmeskydd

Läkemedel och kosttillskott är normalt skattepliktigt som personliga levnadsomkostnader. Förbandsmaterial och värmeskydd (typ Rehband) som har ett direkt samband med aktives idrottsutövning torde via kvitto från den aktive kunna betalas av föreningen utan skatte- eller avgiftskonsekvenser.

5. Skor och träningskläder

Föreningen kan i rimlig omfattning och mot kvitton betala kostnader för inköp av träningsskor, spikskor samt träningskläder. Med relevanta kvitton avses kvitton från sportaffär som verifierar inköp av sportutrustningen.

6. Övrig utrustning

Det kan gälla våtvästar, motionscyklar, löpband, mountainbikes, skivstänger, hantlar m m, dator, videokamera. Om utrustningen köps av föreningen och tillhandahålls idrottaren, torde det inte vara några skattemässiga problem. Givetvis bör den inköpta utrustningen förtecknas i föreningens anläggningsregister. Vid motsatsen torde nämnda utrustning betraktas som "personlig levnadskostnad" och inte vara avdragsgill.

Utbetalning från föreningen till tränare

Samma principer gäller för tränare som för aktiva vad gäller ersättningar och förmåner.
Även för tränare gäller att ersättning för resor till och från "tjänstestället" är att betrakta som lön.

Övriga tränarspecifika kostnader

a. Telefonkostnader för stationär och mobiltelefon
För att skatteplikt skall kunna undvikas måste en specifikation av samtalskostnaderna kunna styrka att det avser den aktuella verksamheten. Abonnemangsavgiften torde bli skattepliktig.

b. Dator och datorprogram
Bör inköpas av föreningen och tillhandahållas tränaren om det går att visa rimligheten härav.

c. Videokamera
Bör inköpas av föreningen och tillhandahållas tränaren om det går att visa rimligheten härav.