Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Tisdag 5 mars 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Föreningsbyten / Övergångar

 


Normalt sker föreningsbyten i samband med tävlingsårsskiftet den 15 november, men om berörda föreningar är överens kan byte också ske under löpande tävlingsår. Man kan man då tävla för den nya föreningen en månad efter det att övergången registrerats.

För att en karensövergång skall registreras krävs att såväl fullständigt ifylld övergångsblankett som fastställd övergångsavgift inkommit till SFIF.

 

 

Bestämmelser för föreningsbyten

 

Den som under helt tävlingsår (sammanhängande 12 månader, 15 november-14 november) vid minst ett tillfälle tävlat för en förening är i princip bunden till den föreningen under kommande år.

Den som under helt tävlingsår inte tävlat alls i friidrott är däremot fri att under kommande tävlingsår tävla för valfri förening.
 

Övergång i samband med tävlingsårsskifte
Övergång till annan förening skall normalt ske i samband med tävlingsårsskifte.

Anmälan om övergång skall göras på särskild blankett (se länk i högerspalten för nedladdning) som fullständigt ifylld skall insändas till SFIF senast den 15 oktober.

Registreringsavgift (330 kr) inbetalas på SFIF:s bankgiro 332-1387 eller plusgiro 27 25-0 samtidigt med att anmälan insändes.

Om anmälan om övergång sker de sista dagarna (14-15 oktober) skall den dessutom styrkas senast 15 oktober genom antingen scannat dokument per e-post eller faxat dokument till 08-724 68 61. 

OBS! Originaldokumentet skall fortfarande också skickas per brev.

Dessutom skall även betalningsdatum styrkas (t ex genom utskrift av betalningsorder vid Internetbetalning). Detta för att kunna säkerställa snabb handläggning hos SFIF.

Om avgiften ej betalats till SFIF senast den 15 oktober ogiltigförklaras övergångshandlingen. Påminnelse om utebliven avgift görs ej.

Aktiv som under kalenderår fyller högst 13 år kan utan särskild anmälan till eller registrering hos SFIF fr o m den 15 november detta år representera annan förening.

Övergång under löpande kalenderår - sk. karensövergång
Övergång kan ske under löpande kalenderår under förutsättning att de två föreningarna är överens om övergången. För sådan övergång finns särskild blankett.

Registreringsavgift (550 kr) inbetalas på SFIF:s bankgiro 332-1387 eller plusgiro 27 25-0 samtidigt med att anmälan insändes. Avgiften är reducerad till 110 kronor för ungdom som fyller högst 14 år under kalenderåret samt för veteraner 35 år och äldre under kalenderåret.