Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Onsdag 28 februari 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Styrelsemöten 2015

Mötesplan


27 april
26 maj
17 juni - telefonmöte
6 augusti
29-30 september
13 november
10 december - telefonmöte
 

Rapport från styrelsemötet 10 december

Verksamhetsplan 2016-2017

Styrelsen har nu fastställt Svenska Friidrottsförbundets verksamhetsplan för 2016-2017. På grund av bristande resurser har några av de aktiviteter som fanns med i det förslag som i september skickades ut till distrikten flyttats fram i tiden från 2016 till 2017. Den slutliga version av verksamhetsplanen kommer inom kort att skickas ut till föreningar och distrikt.

 
Budget 2016

Styrelsen beslutade att godkänna det förslag till budget i balans som presenterades. Som tidigare har meddelats kommer idrottschefstjänsten att vara vakant under 2016 och arbetsuppgifterna kommer främst att läggas över på Karin Torneklint som får det operativa ansvaret under 2016. Generalsekreterare Stefan Olsson kommer att behålla det långsiktiga strategiska arbetet och vissa uppgifter kommer även att fördelas till Anders Rydén. Elisabeths Rosenbergs tjänst och arbetsuppgifter kommer att lösas internt efter det att hon går i pension 31 mars.

 
Junior-EM 22 2019

Sverige avser att ansöka om att få att arrangera junior-EM 22 2019 och det finns två kandidater till evenemanget, Borås och Gävle. En utvärderingsgrupp bestående av Pia Bosdotter Olson, styrelseledamot Andreas Thornell, tävlingsansvarig, och Anna Linner Bassani, tidigare landslagsledare för juniorlandslaget, har jämfört de båda kandidaterna. Styrelsen kommer i februari att ta beslut om vilken kandidat man går vidare med i processen gentemot Europeiska Friidrottsförbundet.
 

Veteran-VM 2020

Göteborgs Stad har visat intresse för att arrangera veteran-VM 2020. Styrelsen beslutade att tillsammans med Göteborgs Stad och Göteborgs Friidrottsförbund senast den 31 januari 2016 lämna in en preliminär ansökan till World Masters Association. Den slutliga ansökan ska sedan vara inne senast den 28 februari.


 

Rapport från styrelsemötet 13 november

Ekonomisk prognos

Styrelsen har beslutat att budgeten 2016 ska vara i balans. Det kommer innebära vissa kostnadsbesparingar över hela verksamheten. Den största besparingen sker på personalsidan. Posten som Idrottschef blir vakant under nästa år och att arbetsuppgifterna fördelas inom idrottsavdelningen. Även när det gäller efterträdare för Elisabeth Rosenberg som går i pension 31 mars planeras för en intern lösning.

Verksamhetsplan för 2016-2017

På grund av begränsade personalresurser kommer inte allt i förslaget till verksamhetsplan 2016-17 som skickades ut till distrikten i september att kunna genomföras, men konsekvenserna av det beräknas bli relativt måttfulla. Beslut om verksamhetsplan tas vid styrelsemötet i december.

Idrottsavdelnignen informerar

Till premiären av ungdoms-EM i sommar kommer Sverige att ha något tuffare gränser än Europeiska Friidrottsförbundet.

Samarbetet med Sveriges Olympiska Kommitté, SOK, är enormt viktigt. Tre nya aktiva ska provas till SOK:s Topp & Talang-program. Sedan tidigare har vi 15 aktiva med i programmet samt ytterligare fem aktiva som får stöd inför OS i Rio.

Sju friidrottare är kvar i SOK:s utmanarsatsning som nu går in i sista året. Idrottsavdelningen har skickat in ytterligare fyra namn som vi önskar få med i satsningen.

En mästerskapsgrupp ska formeras och ambitionen är att 2020 kunna erbjuda dem 50 000 kronor i stöd.

Svensk Friidrotts veteranverksamhet

Det har framkommit åsikter och önskemål om att den växande veteranfriidrottsrörelsen borde ha en tydligare roll inom förbundet. Lena Björk, styrelseledamot, har varit i kontakt med veterankommittén som ser positivt på att hitta fler beröringspunkter. I dag finns det ingen varken i styrelsen eller i personalen som har veteranansvar.

Styrelsen tog ett principbeslut om att tillsätta en arbetsgrupp som under 2016 genomför en utredning om hur framtida veteranverksamhet kan bli en mer integrerad del i förbundets verksamhet. Slutgiltigt beslut tas på telefonmötet i december.


Revidering av mål och mått i verksamhetsinriktningen

Styrelsen diskuterade olika förslag på revideringar av mål och mått i verksamhetsinriktningen som tagits fram av de i personalen som är ansvariga för respektive fokusområde. Förslaget presenterades dagen efter vid ordförandekonferensen och kommer att läggas fram för beslut vid årsmötet 2016.

Kommunikationsstrategi

Styrelsen beslutade att godkänna en reviderad version av förbundets kommunikationsstrategi.


Årsberättelse

Styrelsen beslutade att Årsberättelsen för endast trycks i 200 exemplar inför årsmötet och i övrigt tillgängliggörs digitalt.


Översyn av SM-tävlingar för seniorer samt standarberäkningen.

Styrelsen beslutade att ge tävlingskommittén i uppdrag att genomföra en SM-utredning samt utse vilka som ska ingå i utredningen. Utredningen kring SM-standaret som beslutades vid årsmötet 2014 inkluderas i SM-utredningen.


Nya löpformer

Löpningen utvecklas hela tiden och det kommer ständigt nya former av löpning. Vad är det som bör involveras i friidrottsrörelsen?
Styrelse beslutade att ge generalsekreteraren i uppdrag att tillsammans med kansliet göra en översyn och komma tillbaka till styrelsen.


Rapport från styrelsemötet 29-30 september

Revidering av mål och mått i verksamhetsinriktningen

Då det framkommit åsikter om att de mål och mått som finns i verksamhetsinriktningen är svåra att arbeta efter beslutade styrelsen att tillsätta en redaktionskommitté som ska ta fram ett förslag som efter styrelsens godkännande ska presenteras vid ordförandekonferensen den 14-15 november.
 

UC-avtal 2016

Ett förslag har tagits fram där man inte gör några större justeringar i nuvarande avtal. Styrelsen beslutade att godkänna förslaget med tillägg att man måste visa att prestationer utförs via en återbetalningsklausul.

 
RIG-avtal med RF 2017-2020 ink

Det är nu dags att börja processen för nästkommande treårsperiod för våra RIG. Styrelsen beslutade att ge GS i uppdrag att ta fram en arbetsgrupp som leder processen. Anders Rydén blir ansvarig och styrelseledamöterna Gunilla Löthagen Sjöstrand och Lena Björk kommer också att ingå i gruppen.
 

Friidrottsgalan

Vid utvärderingen av friidrottsgalan 2014 fick GS i uppdrag att bland annat se över vilka priskategorier som ska finnas. GS lämnade ett förslag på priskategorier, vilket godkändes. Därtill fick GS i uppdrag att till kommande friidrottsgalor ha en gemensam jury för samtliga priskategorier där också genussammansättningen beaktas.
 

JEM 20-22 år 2019

Vid Friidrotts-SM i Umeå genomfördes ett seminarium kring internationella evenemang som utgjorde starten på en process som utmynnat i att Borås och Gävle har lämnat in var sin intresseanmälan om att få arrangera  junior-EM för 20-22-åringar 2019. Styrelsen beslutade att utse en utvärderingsgrupp, med Pia Bosdoter Olsson som ordförande, som ska ta fram underlag för beslut inför styrelsemötet den 10 december vilken av städerna som ska få möjlighet att kandidera.
 

Säkerhetsarbete släggburar

Styrelsen beslutade att tillsätta en arbetsgrupp, med Mats Åkerlind som sammankallande, för att arbeta med säkerhetsfrågorna inom långa kast.
 

Tillsättande av ny generalsekreterare

Som tidigare meddelats på friidrott.se utsåg styrelsen Stefan Olsson till generalsekreterare för Svensk Friidrott. 
 

Prestationscenter medel/lång

Styrelsen fick presentationer från de fyra kandidater som fanns till ett prestationscenter för medel- och långdistanslöpning. Styrelsen tog sedan ett inriktningsbeslut om att förlägga prestationscenter medel/lång i Göteborg. Starten måste dock avvakta till dess att ekonomin tillåter, och förhoppningen är att kunna dra igång verksamheten hösten 2016. Styrelsen imponerades dock av alla kandidater som visade ett stort engagemang och gedigen kunskap. Lägg in länk till artikeln som publicerades idag. Läs mer i vår nyhetsartikel.

 

Rapport från styrelsemötet 6 augusti


Tillsättandet av TF ordförande

Den 1 oktober 2015 avgår Björn Eriksson som ordförande för Svensk Friidrott och styrelsen beslutade att utse förste vice ordförande, Toralf Nilsson, till tillförordnad ordförande fram till ordinarie årsmöte 19-20 mars 2016. Toralf blir också firmatecknare från och med 1 oktober.
 

Tillsättandet av ny generalsekreterare

Styrelsen har tidigare beslutat att tillsätta Stefan Olsson, i dag idrottschef, till tillförordnad generalsekreterare från och med 14 september då Anders Albertsson avslutar sin tjänst.
Processen för att hitta en permanent generalsekreterare är påbörjad och beräknas vara klar i slutet av september. Styrelsen beslutade att godkänna den kravprofil som är framtagen av rekryteringsfirman Boardtalk.

 

Revidering av mål och mått i verksamhetsinriktningen

Styrelsen beslutade att tillsätta en redaktionskommitté som ska ta fram ett diskussionsunderlag för revidering av mål och mått i verksamhetsinriktningen till nästa styrelsemöte. Målet är att ett förslag till nya mål och mått kan presenteras på ordförandekonferensen 14-15 november.
 

Representation vid European Athletics Convention 2015

Styrelsen beslutade att följande personer företräder SFIF på European Athletics Convention:  
Curt Högberg, Stefan Olsson, Anders Tallgren och Andreas Thornell.
Styrelsen beslutade också att följande personer företräder SFIF vid European Athletics extraordinära kongress:
Curt Högberg, Stefan Olsson och Andreas Thornell.

 

Ersättare i styrgruppen för Svenska Löpare

När Toralf Nilsson tar över som TF ordförande har han önskat att inte längre sitta kvar som styrelserepresentant i styrgruppen för Svenska Löpare. Styrelsen beslutade därför att Anna Öberg ersätter Toralf i styrgruppen från och med 1 oktober.
 

Inför IAAF-kongressen

Styrelsen beslutade enhälligt att förorda Sebastian Coe som ny ordförande för det Internationella Friidrottsförbundet, IAAF samt att förorda Sergei Bubka som vice ordförande. Detta offentliggjordes till svensk och internationell media strax efter styrelsemötet.
 

SM-milen 2016

 

En öppen ansökan om att få arrangera SM-milen 2016 går under augusti ut till föreningar och kommuner runt om i landet.

 

Rapport från styrelsemötet 17 juni


Rekrytering av ny generalsekreterare

Sedan det blev känt att Anders Albertsson lämnar sitt uppdrag som generalsekreterare har en process påbörjats för att rekrytera en ersättare. Ett flertal rekryteringsföretag har kontaktats och fått lämna in offerter för att sköta processen. Efter att ha träffat tre av företagen har det fattats beslut om ett.

En kravprofil ska tas fram till styrelsemötet den 6 augusti, därefter kan processen starta. Tidsplanen är att vara färdiga med rekryteringen i slutet av september/början av oktober och sedan ha en ny generalsekreterare på plats i början av 2016.

En rekryteringsgrupp bestående av Toralf Nilsson och Lena Björk från styrelsen, samt Andreas Thornell (facklig representant) och Magnus Fridell (personalrepresentant) kommer att arbeta tillsammans med rekryteringsföretaget i processen.


Datum för årsmöte 2016

Styrelsen beslutade att årsmötet 2016 kommer att genomföras 19-20 mars.

Tillförordnad generalsekreterare

Styrelsen beslutade att Stefan Olsson, idrottschef, blir tillförordnad generalsekreterare från och med 14 september till och med det att en ny generalsekreterare börjar sitt uppdrag, sannolikt någon gång mellan årsskiftet 2015/2016 och februari 2016.
 

Arbetsgrupp mångfaldsplan

Björn Lindén är den från kansliet som kommer att hålla i frågan under hösten. Även Stefan Olsson kommer att ingå i arbetsgruppen från det att han tillträder som tillförordnad generalsekreterare.
 

SM 2017

Styrelsen beslutade att tilldela Helsingborg arrangörskapet av SM 2017. Tjänstemän från förbundskansliet har varit och träffat representanter från kommunen och IFK Helsingborg. Alla parter är nöjda med beslutet.

Rapport från styrelsemötet 26 maj


Rekrytering av ny generalsekreterare

Ordförande Björn Eriksson informerade om processen för att tillsätta en ny generalsekreterare efter Anders Albertsson som till hösten börjar nytt jobb i Göteborg. Planen är att Anders blir kvar som GS fram till och med Finnkampen och att det därefter blir en lösning där någon på kansliet blir tillförordnad GS fram till årsskiftet då en ny GS förhoppningsvis kan vara på plats.

Styrelsen beslutade att tillsätta en grupp som ansvarar för rekryteringen bestående av två representanter från styrelsen, Toralf Nilsson och Lena Björk, samt två representanter från personalen.


Prestationscentrum medel/lång

Styrelsen beslutade att ge generalsekreteraren i uppdrag att fortsätta diskussionerna om prestationscentrum medel/lång med intresserade kommuner. GS ska därefter återkomma till styrelsen med ett skriftligt förslag.

Kommunikationsstrategi

Styrelsen beslutade att anta den kommunikationsstrategi som skrivits.

Friidrottsgalan 2015

Styrelsen beslutade att Friidrottsgalan 2015 ska genomföras 25 november 2015 i samarbete med Atea. Styrelsen kommer att vara representerad i arbetsgrupper för inbjudningar, nomineringar och priser.

Statistikdatabas

Arbetet med att ta fram en ny statistikdatabas diskuterades. Det har kommit in förslag till styrelsen om hur en sådan skulle kunna se ut. Styrelsen beslutade att bordlägga frågan till septembermötet för att då förhoppningsvis ha fått en bättre översikt på kostnadsbilden.