Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Preliminär Mötesplan


19 januari
12-13 februari
18 mars
20 mars, konstituerande
5 april
13 maj
22 juni, telefonmöte
25 augusti
5 oktober
18 november
19 november
8 december, telefonmöte
 

Rapport från styrelsemöte 13 maj

 

Finnkampen 2017

Organisationen av Finnkampen i Stockholm 2017 diskuterades och man beslutade att Svensk Friidrott Produktions Aktiebolag (SFPA) är huvudarrangör.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen beslutade om GS:s och styrelsens arbetsordning samt vilka styrelseuppdrag resp. ledamot ska ha under året; överledare vid landskamper och mästerskap, representanter vid SM-tävlingar och större galor, ansvarig för fokus- och strategiska områden, ansvariga för distrikts- och UC-områden.


Förbundsårsmöte 2017

Styrelsen beslutade att Förbundsårsmötet 2017 ska hållas i Helsingborg 25-26 mars.

 

Rapport från styrelsemöte 5 april

 

Friskis & Svettis

Samarbetet med Friskis & Svettis diskuterades och styrelsen beslöt att uppdrag åt GS att fortsätta det nära samarbetet och dialogen med Friskis & Svettis.

SOK:s årsmöte

Till SOK:s årsmöte 20 april har Svensk Friidrott tillsammans med förbunden för fotboll, handboll, skidor och skidskytte lämnat in en motion ang. tävlingskläder under OS. Styrelsen beslutade att gå vidare med motionen så länge något av de andra förbunden också står kvar vid motionen.

Förbundsårsmötet

Styrelsen diskuterade förbundsårsmötet i Sollentuna bland annat åtgärder som kan göra mötet ännu bättre i framtiden. Styrelsen beslutade att uppdra åt GS att säkerställa att de beslut som fattades på förbundsårsmötet genomförs.

Val av vice ordförande

Styrelse beslutade att välja Karin Lundgren till vice ordförande.

Rapporter

Ekonomirapporten för det första kvartalet gicks igenom.  Lena Björk informerade om arbetet med ”veteranutredningen”.


Rapport från styrelsemöte 20 mars

 

Val av uppdrag i styrelsen

Styrelsen beslutade att utse Fredrik Trahn till förbundsstyrelsen sekreterare, att utse ordförande, vice ordförande och generalsekreterare till firmatecknare, att utse Björn Lindén som personalrepresentant samt att utse Toralf Nilsson och Jan Larson som ombud till SOK:s årsmöte.
 

Rapport från styrelsemöte 18 mars


Säkerhetsfrågor långa kast

Styrelsen hade bjudit in Mats Ahlberg och Anders Borgström som varit med i den grupp som utrett säkerheten vid långa kast. Mats och Anders redogjorde för gruppens utredning. De har besökt tre av fyra av årets SM-arrangörer och undersökt deras kastsäkerhet.

Kandidatstad junior-EM 2019

Styrelsen beslutade enligt generalsekreterarens förslag att utse Gävle som Sveriges kandidatstad till junior-EM 2019 under förutsättning att kommunstyrelsen i Gävle tar beslut i frågan. Även Borås kandiderade.

Förstärkt antidopingprogram

Efter de senaste årens uppmärksammade dopingfall inom Svensk Friidrott har ett förstärkt antidopingprogram tagits fram. Styrelsen beslutade enligt generalsekreterarens förslag att utöka det befintliga antidopingprogrammet med åtta nya punkter:
·         Antidopingkörkort
·         Öronmärkta medel från nya och befintliga partneravtal
·         Policy för aktiva som befinner sig i en internationell miljö för           träning
·         Årlig information och uppdatering av preparat på dopinglistan
·         Utländska aktiva i sommarträning i Sverige
·         Antidopingambassadörer i landslaget
·         Utökad information på hemsidan
·         Ökade krav på ”Vaccinera klubben”

Nordisk kongress

Toralf Nilsson redogjorde för den nordiska kongressen i Oslo. Där beslutades bland annat att Nordenkampen ska gå i Tammerfors, Finland, 2017 och i Reykjavik, Island, 2018.
Ett gemensamt uttalande angående IAAF:s nyliga tillkännanagivande om antidopingarbete och arbete inom området ”good governance” togs också fram av de nordiska länderna.

Ny ordförande i ungdomsrådet 

Styrelsen informerades om att ungdomsrådet har fått en ny ordförande, Rebecka Markus, som tar över efter Viktoria Ämting. Tre nya medlemmar är också invalda, Gustav Magnusson, IK Orient, Nora Kajo, Malmö AI, och Rebecka Öberg, IFK Lidingö.

European Championships 2022

Göteborgs Stad och Malmö Stad har ställt sig positiva till en förstudie om att arrangera European Championships 2022. Tanken är att EM i friidrott då ska genomföras i Göteborg.


Rapport från styrelsemöte 12-13 februari

 

Tränarinventeringen

Under hösten och vintern har Svensk Friidrott genomfört en tränarinventering och enkäten som skickades ut till tränarna runt om i landet hade en hög svarsfrekvens. Totalt inkom ca 800 svar. Materialet att arbeta vidare med är alltså stort. Generalsekreterare Stefan Olsson har fått i uppdrag att se över hur inventeringen ska kungöras.

Rapport från valberedningen

Precis som tidigare meddelats föreslås Björn O. Nilsson till ny ordförande för Svensk Friidrott.


Förvaltningsberättelse och bokslut

Årsbokslutet presenterades och resultatet för 2014 har justerats med – 3 miljoner kronor. Det egna kapitalet justerades ner med 2,5 miljoner kronor.

Styrelsen beslutade att godkänna årsredovisningen och att de kommande fem åren öka det egna kapitalet med 500 000 kronor per år.

Verksamhetsinriktningen

Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet att göra ett antal justeringar i verksamhetsinriktningen för 2014-2020 avseende vissa mål och mått.

Internationella arbetet 2016-2017, strategi och riktlinjer.

Styrelsen godkände internationella kommitténs förslag till strategi, riktlinjer och handlingsplan för det internationella arbetet 2016-2017.


Veteran-VM 2020

Som tidigare meddelats ämnar Sverige att ansöka om veteran-VM i friidrott 2020. Ansökan kommer att lämnas in den 29 februari och beslut om vilken stad som får arrangera mästerskapet tas preliminärt i november. Göteborg, genom Göteborgs Friidrottsförbund, Göteborg & Co och Got Event, arbetar vidare med stort engagemang. Svenska Friidrottsförbundet tar ingen ekonomisk risk i projektet.

Evenemangslista, remiss

Myndigheten för press, radio och TV har skickat en remiss på en rapport om hur en lista för evenemang i TV skulle kunna utformas. Förslagen i rapporten är i linje med de synpunkter som Svensk Friidrott lämnade i sitt remissvar på en tidigare rapport i januari 2014, varför styrelsen beslutade att ställa sig bakom förslagen.
Rapport från Styrelsemöte 19 januari


Åtgärdslistan

Uppdatering av Friidrottens träningslära

Sedan förbundsårsmötet 2015 finns ett uppdrag om att uppdatera Friidrottens träningslära. De två tränarna som är ansvariga för arbetet, Peter Wikström och Dejan Mirkovic, har gjort ett utkast som just nu är ute på remiss hos tränare runt om i landet. Målet är att arbetet ska vara klart till förbundsårsmötet.

Veteran-VM

Som tidigare meddelats planerar Svensk Friidrott tillsammans med Göteborgs Stad och Göteborgs Friidrottsförbund att ansöka om att få arrangera veteran-VM 2020. En intresseanmälan har nu lämnats in.


Slutrapport junior-EM i Eskilstuna

Den lokala organisationskommitténs slutrapport från junior-EM i Eskilstuna har nu redovisats till det Europeiska Friidrottsförbundet. Det kan konstateras att alla inblandade parter var mycket nöjda. Budgeten hölls  och värdet av den mediala uppmärksamheten av evenemanget beräknas till 23 miljoner kronor.


Riksidrottsgymnasium 2017-2020

Nyligen avslutades ansökningsperioden för de kommuner som vill ansvara för ett riksidrottsgymnasium under nästa period som pågår 2017-2020. För friidrottens del är det nio kommuner som visat intresse:

·         Falun
·         Göteborg
·         Karlstad
·         Lidingö
·         Malmö
·         Sollentuna
·         Växjö
·         Umeå
·         Uppsala

Förbundsstyrelsen godkände samtliga orter, vilket dock inte innebär att alla kommer att ansvara för ett RIG under avtalsperioden 2017-2020. Det beror nämligen på antalet platser Riksidrottsförbundet, RF, ger Svensk Friidrott samt det beslut förbundsstyrelsen tar vid styrelsemötet i juni 2016.
Lena Björk är styrelsens ansvarige för det fortsatta arbetet med platstilldelningen för  Riksidrottsgymnasierna.


Veteranverksamhet, utredningsuppdrag

På styrelsemötet den 13 november 2015 diskuterades frågan om att tillsätta en arbetsgrupp som under 2016 genomföra en utredning om hur veteranverksamheten i framtiden kan bli en mer integrerad del i förbundets verksamhet. Då togs inget formellt beslut i frågan, utan Lena Björk fick i uppdrag att ta fram ett tydligt förslag på uppdrag och bemanning.

Styrelsen beslutade nu att tillsätta en arbetsgrupp vars uppdrag blir att förutsättningslöst utreda på vilket sätt en framtida veteranverksamhet kan integreras i Svensk Friidrotts verksamhet.

En slutrapport ska presenteras på styrelsemötet den 5 oktober och då fattas också eventuella nödvändiga beslut. Om utredningen kommer fram till ett förändrat arbetssätt förs detta in i verksamhetsplanen för 2017.


Nya tävlingsformer inom löpning
Antalet motionslopp ökar och den senaste tiden har nya typer av tävlingsformer blivit allt fler. Många av dessa har i dag ingen relation till, eller är godkända av, Svensk Friidrott, men de tangerar på många sätt förbundets verksamhet. Friidrottsföreningarnas målgrupper får nya intressen och som arrangörer av motionslopp möte svenska friidrottsföreningar ny och större konkurrens.

Styrelsen beslutade att tillsätta en utredning om förbundets förhållande till olika typer av löpformer, tävlingar och arrangörer.

Ansvarig tjänsteman blir Hillevi Thor, projektledare för Svenska löpare, medan Anna Öberg blir styrelsens ansvarige, även efter det att hon avslutar sitt styrelseuppdrag vid Förbundsårsmötet i mars.


Friidrottens ungdomsfond

Styrelsen beslutade att tillsätta en jury som utser mottagarna av friidrottens ungdomsfond. Juryn ska bestå av följande tjänstemän och representanter:
Förbundskapten/Idrottschef
Landslagsledaren för 19-årslandslaget
En representant från styrelsen
En representant från informationsavdelningen alternativt statistik.