Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Onsdag 28 februari 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Styrelsemöten 2021: Rapporter

Styrelsemöte fredag 26 mars

Sista styrelsemötet med ”gamla” styrelsen hade en tydlig inriktning på avrapportering från olika arbetsgrupper och projekt. Men några beslut fattades också. Det största och viktigaste var förstås att utse Söderhamn till värdstad för Friidrotts-SM 2023. Söderhamn genomförde ett strålande SM 2015 och nu är det alltså dags igen. Ser redan fram mot en härlig friidrottsfest på Hällåsen.
 
Styrelsen beslutade också att utse Karin Grute Movin och Stephan Hammar som våra ombud till SOK;s (Sveriges Olympiska Kommitté) årsmöte som genomförs digitalt 20 april. Vi har nominerat Johan Storåkers som ledamot och avvaktar fortsatt valberedningens förslag. Styrelsen informerades om och diskuterade kring det kommande Riksidrottsmötet som äger rum 28-30 maj. Det kommer på många sätt att bli väldigt viktigt så finns anledning att återkomma i ärendet.
 
I övrigt rapporterades bland annat gällande följande områden;
-Finnkampen 2021 som arrangeras på Stockholms Stadion 4-5 september och där ambitionen och förhoppningen är publik på läktarna. Biljettförsäljningen har hittills gått väldigt bra!
-Coronapandemin, arbetsläge och status där olika scenarios framöver diskuterades.
-Parafriidrotten och fortsatta implementeringen till övertagandet från 1 januari 2022.
-OCR-löpningen och även där arbete med implementering för att ha en ökad verksamhet i gång redan i sommar.
-Projektet med kvinnliga elittränare skall tas vidare utifrån de direktiv som styrelsen beslutat om och där projektledning och resurser behöver diskuteras ytterligare.
-Inomhus-EM i Torun som bjöd på fina insatser och prestationer men också innebar utmaningar med tanke på Coronasituationen. Heders till EA och de polska arrangörerna som såg till att det blev ett mästerskap.
-Rekrytering av nu förbundskapten efter Karin Torneklint som slutar efter säsongen fortskrider och ambitionen är att presentera en efterträdare under maj månad.
-Arbetsgruppen gällande stärkt finansiering presenterade arbetsläget med fokus av analys på längre sikt för att få en bild av läget.


 

Styrelsemöte 28 mars:

Det första mötet med nya styrelsen och mest en introduktion är Caroline Gedin och Frida Näsman Fagerström fick möjlighet att presentera sig. Beslutades också att
-utse GS, ordförande och vice ordförande firmatecknare.
-nästkommande styrelsemöten kommer att äga rum 23 april samt 21 maj. Vid aprilmötet kommer också mötesagendan för hela verksamhetsåret fram till nästa Förbundsårsmöte att sättas.


Styrelsemöte 19 februari:

Förbundsstyrelsen hade 19 februari sitt tredje möte för året. Normalt brukar det här mötet genomföras under två dagar och i samband med Inomhus-SM. Men liksom de senaste gångerna genomfördes mötet digitalt via teams. Full uppslutning med hela styrelsen närvarande under de fem timmar som mötet pågick. 
Den här tiden på året innebär förstås stort fokus på årsredovisning, verksamhetsberättelse 2020 och planering inför kommande Förbundsårsmöte som alltså kommer genomföras digitalt lördag 27 mars enligt tidigare beslut. Veckan innan kommer ett antal seminarier att arrangeras där bland annat valberedningens förslag, styrelsens förslag och motioner kommer presenteras.
 
Samtliga styrelseförslag (fyra nya och sju bordlagda från 2020) och svar på motioner (fem nya och fem bordlagda) kommer att presenteras på hemsidan senast 5 mars. Ekonomiskt gjorde förbundet en vinst för året på 1,9 mkr vilket innebär att resultatet var bättre än budget vilket till största delen beror på att landslagsverksamheten i princip helt ställdes in. Noteras kan att för första gången i förbundets historia och godkändes årsredovisningen via digital signering.
Veckan efter Förbundsårsmötet kommer vi att genomföra en digital ”gala” där olika typer av utmärkelser, stipendier och priser kommer att delas ut och uppmärksammas. 
 
I övrigt från mötet kan bland annat rapporteras att
-arbetet med digital utbildningsplattform fortsätter och där olika alternativ och budget skall presenteras på styrelsemötet i maj.
-kansliets struktur och organisation diskuterades med tanke på kommande Strategi 2025 och Ny regional organisation.
-rekrytering av ny förbundskapten pågår och där ambitionen är att göra klart och presentera den nya förbundskaptenen under maj månad och där arbetet börjar 1 oktober.
Nästa ordinarie styrelsemöten äger rum 22 mars (enbart sista förberedelserna inför FÅM) samt 26 mars då med full agenda och dagordning.

 
 

Styrelsemöte 22 januari

Inför Förbundsårsmötet 2021 
Styrelsen beslutade att förbundsårsmötet 2021 kommer att genomföras under en dag och att det blir lördagen den 27 mars. Bestämdes också Förbundets arbetsgrupp för årsmötet kommer att jobba vidare med upplägget. Mer information om inbjudan, handlingar, motioner och valberedningens arbete uppdateras fortlöpande via  
 
Sedan tidigare har informerats om att mötet kommer att genomföras digitalt. 
  
Införande av Disciplinnämnd 
Styrelsen beslutade om att införa en ”nationell” disciplinnämnd som ska ta över det ansvar som SDF har idag. Med anledning av införande av en ny regional organisation och framtagande av nio nya distrikt ser styrelsen ett bra tillfälle till att ändra i stadgarna genom att överföra ansvaret för prövningsrätten till Svenska Friidrottsförbundets styrelse. Därmed även underlätta för våra nya SDF då vi upplever att det varit svårt att både förstå uppdraget och att hitta kompetens för att klara eventuella ärenden. 
  
Nordiska kongressen den 19-20 mars 2021 
I nuläget planeras inte för att några motioner från Sverige kommer att lämnas in. Vi var flitiga förra året med totalt sex motioner varav fyra med anknytning till det gemensamma tävlingsutbudet på landslagsnivå som funnits i många år och i vissa fall behöver ses över. 
  
Rapporter 
Arbetsläget gällande Strategi 2025 och Ny regional organisation redovisades. Strategi 2025 kommer det att beslutas om på förbundsårsmötet som den nya Verksamhetsinriktningen för perioden 2021-2025. Även Ny regional organisation kommer att vara uppe för beslut på FÅM då de nya distrikten skall vara helt klara. 
 
Sedvanligt lämnades även rapporter från GS, de kommittéer som styrelsen tillsatt samt de olika råd och arbetsgrupper som GS förfogar över.