Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Tisdag 28 november 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Styrelsemöten 2004

Mötesplan

15 januari Stockholm
17 februari Stockholm
28 mars i Karlstad, konstituerande möte
30 mars i Solna
23 april i Solna
13-14 juni i Stockholm
6 augusti i Karlstad
15 september i Solna
29-30 oktober

 

 


 

15 januari i Solna

Styrelsen inledde möte med en diskussion tillsammans med Toralf Nilsson, GS för EM 2006 i Göteborg. Diskussionen handlade om SFIF:s arbete och roll inför EM 2006. Dessa är
· Aktivt medverka i LOC:s arbete för att åstadkomma ett lyckat evenemang
· Medverka till att EM 2006 blir en nationell angelägenhet
· Utnyttja EM för att utveckla svensk friidrott på såväl kort som lång sikt

Ett antal förslag till olika aktiviteter diskuterades och styrelsen beslöt uppdra åt kansliet att ta fram en handlingsplan inklusive de projekt som redan diskuterats på förbundsmötet 2003.

Verksamhetsplanen för 2004 diskuterades och godkändes. Planen kommer att följas upp kontinuerligt på styrelsemötena.

Med anledning av att frågor om hur rekrytera fler ledare och hur behålla tonåringar varit en av de centrala frågorna på de regionala klubbledarseminarierna 2003 beslöt styrelsen tillsätta en arbetsgrupp bestående av Gunnel Andersson, sammankallande, Curt Högberg samt en representant från kansliet. Uppgiften är att ta fram förslag till nya koncept samt att i samråd med friidrottens Unga Ledare förbereda och hålla ett seminarium på Förbundsmötet i mars i Karlstad.

Styrelsen beslutade att medlen ur Handslaget ska i första hand prioriteras för att "öppna dörrarna för fler" genom att satsa på rekrytering och utbildning av nya barn - och ungdomsledare. I takt med att tillgången på medel ökar kommer det även finnas utrymme för andra projekt/satsningar.

Lena Moen hade utvärderat SFIF:s gällande jämställdhetsplan och lämnade förslag till en ny för 2005-2007. Styrelsen avser lägga fram förslag till ny jämställdhetsplan på kommande Förbundsmöte.

Förbundsmötet: Sju motioner har inkommit varav fyra remitterades till TÄK. Verksamhetsinriktningen för 2005-2007 diskuterades liksom årsberättelsen.

Styrelsen utsåg överledare till Mästerskap och Landskamper utomhus 2004, samt representation vid SM-tävlingar inomhus:
IJSM i Malmö Krister Clerselius/ Madeleine Melander
ISM Göteborg Gunnel Andersson/Lena Moen
IUSM i Bollnäs Gunnel Andersson

Gunnel Tolfes utsågs till ny ledamot i Veterankommittén efter Elisabet Ekborg som valt att avgå.

/Kerstin Rosén

 

17:e februari i Solna

Styrelsemötet inleddes med att Arne Ljunqvist som inbjuden gäst informerade om World Anti-Doping Code (WADC), vilken IAAF antog vid sin kongress i Paris i somras. Arne informerade även om hur IAAF arbetar med och hanterar några principiellt viktiga internationella fall.

Styrelsen beslöt lämna ett positivt remissvar till RF angående stadgeändring och förändrade dopingregler enligt WADC.

Medaljklubbens netto ska användas till satsningar för idrottsliga framgångar vid EM 2006. Styrelsen diskuterade förväntat nettot för 2004 och beslutade hur mycket som kan börja användas innevarande år.

Planen för internationellt agerande 2004 godkändes. Planen innehåller mål och ambitioner för SFIF:s internationella arbete 2004 samt vilka mästerskap/landskamper och internationella konferenser SFIF ska delta i.

Styrelsen beslöt tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att analysera de ekonomiska förutsättningarna för ett ev värdskap av SPAR European Cup 2005 i Stockholm.

En längre tid ägnades åt förberedelserna inför förbundsmötet i Karlstad: motionerna, styrelsens förslag, bokslutet, årsberättelsen, verksamhetsinriktningen 2005-2007, utmärkelser och stipendier.

SverigeBästa ska f o m 2002 års upplaga publiceras i pdf-format och vara tillgänglig via förbundets hemsida. Den som önskar ett utskrivet exemplar till självkostnadspris ombeds kontakta kansliet. Målsättningen är att f o m 2005 ska SverigeBästa finnas klar via hemsidan före förbundsmötet.

/Kerstin Rosén

28 mars i Karlstad

Styrelsen valde Madeleine Melander till vice ordförande samt beslöt om firmatecknare

/Kerstin Rosén

30 mars i Solna

Styrelsen inledde med att summera den gångna helgens förbundsmöte, dess upplägg, fattade beslut och den uppmärksamhet möte fått i media.

Styrelsens representaton vid SM utomhus samt vid landskamper och mästerskap kommande sommar blir följande:

SM-JSM-USM i terräng 1-2/5 Gunnel Andersson
SM-JSM-USM i stafett 12-13/6 Yngve Andersson
Lag-SM 6/7 Lena Moen
SM i Mångkamp 24-25/7 Curt Högberg
Stora SM 6-8/8 hela styrelsen
JSM 13-15/8 Erik Hafström
USM 13-15/8 Mats Åkerlind
Lag-USM 21/8 Mats Åkerlind
JSM-USM i mångkamp 28-29/8 Johnny Örbäck

Överledare

Europacupen män 19-20/6 Yngve Andersson
Europacupen kvinnor 19-20/6 Madeleine Melander
JVM 19 13-18/7 Lena Moen
Nordiska juniorkampen 21-22/8 Gunnel Andersson
Finnkampen seniorer 4-5/9 Krister Clerselius
Finnkampen ungdom 4-5/9 Erik Haftröm
JNM 22 11-12/9 Gunnel Andersson

Styrelsen diskuterar sin ansvarsfördelning och beslutar återkomma till det vid nästa möte inklusive kontakter med SDF och hur organisera det fortsatta arbetet med Föreningsutveckling.

Spar European Cup 2005

Förhandlingar pågår med Stockholm stad om att ansöka om Spar European Cup 2005, under förutsättning att herrarna ligger kvar i Super League. Styrelsen beslutar att om Stockhoms stad ställer upp med insatser till ett visst värde går förbundet vidare och skickar ansökan.

/Kerstin Rosén