Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 8 december 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Styrelsemöten 2006

Mötesplan

19 januari
22 februari
24 mars
26 mars
28 april
19-20 maj
13 juli
6 september
21 oktober
17 november
6 december

2007
19 januari
22 februari

 

Rapport från styrelsemötet den 6 december

Budget 2007
Styrelsen gick igenom och diskuterade det sedan förra styrelsemötet reviderade förslaget till budget för 2007 och fastställde därefter detsamma.

Höstens regionmöten
En första sammanställning av enkäterna vid höstens femregionmöten förelåg vilken styrelsen gick igenom. En mera omfattande utvärdering av regionmöten sker vid styrelsemötet den 19 januari.

Förbundsmötet 2007
Styrelsen hade en första diskussion angående Verksamhetsinriktningen 2008-2010 och tillsatte en arbetsgrupp bestående av två från kansliet och två från styrelsen med uppdrag att till nästa möte den 19 januari arbeta fram ett förslag.

VM 2001/2013
Ordförande och GS redogjorde för sina fortsatta kontakter med bl a Idrottsministern. Regeringen sa nej till medfinansiering den 23 november. Styrelsen beslutade då att ändå lämna in sin ansökan till IAAF, den 1 december, och samtidigt överlämna ansökan till Kulturdepartementet/Idrottsministern och ett brev med begäran om omprövning av regeringens tidigare beslut. Nytt beslut/besked från regeringen väntas före jul, vilket blir avgörande om förbundet ska ta tillbaka sin ansökan eller inte.

Antidopingarbete, EPO
Förelåg ett förslag från Ulf Friberg framtaget efter samråd med Arne Ljungqvist om konkreta åtgärder mot bloddopning. Syftet är att Svensk Idrott med detta förslag ska understödja IAAF och WADA i ansträngningarna att effektivisera arbetet mot olika former av bloddopning. Styrelsen antog förslaget.

Rekrytering av ny GS
Styrelsen träffade två kandidater till tjänsten som GS. Beslut om vem som får tjänsten tas före årsskiftet.

 

Rapport från styrelsemöte den 17 november

Budget 2007 och verksamhetsplaner
Styrelsen gick igenom och diskuterade förslaget till verksamhet och budget 2007 och fastställde därefter budgetramarna för de olika programområdena. Kansliet och styrelsens föreningsutskott har i uppdrag att se över resursfördelningen inom två programområden till nästa styrelsemöte.

VM 2001/2013
Ordförande och GS informerade om den uppvaktning de gjort hos Idrottsministern samt det brev som därefter tillställts Statsministern och ministrarna för Näring, Idrott och Kultur . Ett oavvisligt krav för att kunna vara med och konkurrera om värdskapet av ett VM är ett statligt engagemang och en medfinansiering. I sin regeringsförklaring uttalade statsministern viljan att få stora evenemang till Sverige. Styrelsen avvaktar svar på brevet senast sista november vilket blir avgörande om förbundet ska gå vidare med en ansökan eller inte.

Antidopingarbete mm
Arne Ljungqvist var inbjuden och informerade om senaste nytt inom IAAF, bl a antidopningarbetet. Ulf Friberg och Thomas Engdahl diskuterade dopningfrågor utifrån elitens syn på problemet.

Ordförandeträff 21 februari
Styrelsen beslöt att bjuda in ordföranden i Elitföreningarna till information och diskussion angående kommande säsongs större arrangemang och planering.

 

Rapport från Styrelsemötet den 21 oktober

Utvärdering av EM 2006
Slutlig redovisning ska vara EAA tillhanda före årsskiftet. LOC har ett avslutande möte den 29/11. Redan nu konstateras att EM ekonomiskt kommer att ge ett mindre överskott. Vidare har mycket goda vitsord erhållits bl a EAA:s president, som i EAA:s Newsletter uttryckt att EM2006 på många sätt satt en ny standard och blivit "bench-mark" för framtida evenemang. Den varumärkesbyrå, som SFIF anlitat för en uppskattning av värdet av Sverigebilden i utlandet hänförligt till EM, har i sin rapport kommit fram till ett sammanvägt värde på ca 150 MSEK.

Höstens regionmöten
Styrelsen går igenom programmet och ett underlag till hur arbeta med punkten SDF:s ekonomi och förslag till organisationsförändring. Jämförande kontakter har tagits med andra förbunds som arbetat med liknande frågor, bl a Svenska Gymnastik - och Svenska Tennisförbundet.

Rambudget 2007
Styrelsen diskuterar ett första utkast till budget 2007. Speciell fokus ägnas åt hur förbundets resultat skall påverkas de år Finnkampen går i Sverige samt hur uppbyggnaden av det egna kapitalet skall ske över en längre period. Styrelsen kommer att slutbehandla budgeten under sina två kommande sammanträden.

Reviderad sammanträdesplan 2006
17 november
6 december

 

Sammanfattande rapport från Styrelsemötet den 6 september 2006

EM 2006
Styrelsen gjorde en första summering och utvärdering samt behandlade specialfallen Jimmy Nordin och Patrik Lövgren.
Beträffande Patrik Lövgren fattades följande beslut och gjordes följande uttalande till media:

"Svenska Friidrottsförbundets styrelse har vid dagens styrelsemöte 6 september diskuterat händelsen med Patrik Lövgrens intag och innehav av kokain natten mot den 13 augusti under årets EM i Göteborg.

Styrelsen har funnit att Lövgren medvetet och grovt brutit mot landslagets spelregler och förbundets tävlingsregler (kap D § 1.1.3.6 sid 45) varför styrelsen i samförstånd med förbundskaptenen avstänger Lövgren för all tävlingsrepresentation i landslaget och hans förening MAI eller någon annan friidrottsföreningen från 15 augusti 2006 till 1 april 2007. I syfte att stötta Lövgren och för att möjliggöra en fortsatt karriär inom friidrotten anser styrelsen att Lövgren ska kunna fortsätta i träningsverksamhet på den nivå han själv väljer."

Enkät om SDF:s ekonomi
Styrelsen har, enligt uppdrag från Förbundsmötet 2006, skickat ut en enkät till alla SDF med frågor angående SDF:s ekonomi och verksamhet med önskan om svar till sista augusti. Vid dagens möte, den 6/9 hade endast tre svar inkommit.
Då SDF i så liten omfattning svarat på den undersökning man själva beslutat om avser styrelsen att göra en omstart och tillsätta en ny arbetsgrupp i syfte att se över distriktsorganisationen, behovet av densamma och dess förutsättningar. Ett förslag är att utse några SDF-representanter på höstens regionmöten med uppdrag att leverera något till årsskiftet, vilket FS sedan kan lägga som sitt förslag till Förbundsmötet 2007.

Höstens regionmöten
Förberedelser pågår, inbjudningar är utskickade via distrikten till samtliga utom Norrlandsregion som dock snart också får sin. Plats och tid finns på: http://www.friidrott.se/forbundsinfo/regionmoten/moten06.asp
Styrelsen beslutar om sin egen medverkan och diskuterar programmets innehåll och uppläggning. Ungdomsrådet medverkar och arbetar för att fler unga ledare än tidigare möten ska delta.

Styrelsens ansvarsfördelning
Styrelsen fastställer sin ansvarsfördelning som är uppdelad i två utskott: Föreningsutskottet och Elitutskottet. Därutöver finns Tävlingskommittén, TÄK, och Övergripande ansvarsområden.

VM 2011
Ordförande och GS informerar från sina kontakter med bl a IAAF och att man väntar på inbjudan till seminarium under hösten för kandiderande länder.

EM U23 2009
Kandidatseminariet för denna tävling äger rum den 7 september i vilket SFIF och Malmö deltar.


Rapport från styrelsemötet den 13 juli

Huvudfrågorna under detta möte var

+ EM 2006 i Göteborg
Förberedelserna, programmet och ansvarsfördelningen inom styrelsen och kansliet.

+ Folksam GP - Vision (FGP)
En arbetsgrupp har tagit fram konceptbeskrivning för "FGP, 2007 och framåt", vilken diskuterades ingående. Styrelsen ställde sig i princip positiv till förslaget samtidigt som man önskade arbeta vidare på organisationsform och den ekonomiska ansvarsfördelningen till nästa styrelsemöte den 6 september

+ Elitidrott och studier
Arbetsgruppen för översyn av Elitfriidrott och studier presenterade sin analys av nuläge och förslag att gälla för gymnasial och postgymnasiala nivå f o m 1 juli 2008. Nuvarande avtalsperiod för friidrottsgymnasierna går ut 30/6 2008. Styrelsen diskuterade förslaget och beslöt att presentera huvuddragen i den framtida visionen på kommundagen den 11/8 under EM i Göteborg. Ärendet återkommer på styrelsemötet den 6 september.

Bland rapporterna:

  • En enkät är utsänd till SDF angående deras ekonomi och verksamhet, verksamhetsplaner mm i enlighet med beslut på Förbundsmötet 2006
  • Svenska Friidrottsförbundet ansöker om U23 EM 2009 tillsammans med Malmö stad och friidrottsföreningar i Malmö. Letter of Intent är skrivet och ska upp i kommunstyrelsen för beslut.
  • Svenska Friidrottsförbundet har lämnat in intresseanmälan för att arrangera VM 2011.