Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Styrelsemöten 2007

Mötesplan

19 januari
20 februari
23 mars
25 mars
8 maj
8-9 juni
9 augusti
7 september
25 oktober
28 november

 

Rapport från styrelsens telefonmöte 6 december 2007

 

Styrelsen beslutade tillskriva idrottsministern och begära möte angående engagemang och medfinansiering ansökan VM 2017. Styrelsen beslutade tilldela Göteborg Finnkampen 2009 och 2011 – med vissa angivna villkor.

Spelreglerna för landslaget är uppdaterade och kommer till styrelsen för kommentarer för att sedan gå ut på remiss till aktivas råd, ett urval av elitklubbsordföranden och managers.

 

Rapport från styrelsemöte 28 november

 

Elitverksamheten

Styrelsemötet inleddes med en längre genomgång av tävlings- och elitverksamheten 2007. Styrelsen konstaterade att den gemensamma satsningen på Folksam Grand Prix (FGP) inneburit ett lyft för tävlingen och diskuterade ytterligare förbättrings- och utvecklingsmöjligheter.
 
För att gemensamt utveckla Stora SM inbjuds blivande arrangörer delta i den utbildningshelg som numera anordnas för FGP - arrangörer, nästa genomförs 5-6 april 2008. Ett upphandlingsunderlag för Stora SM är framtaget utifrån önskemålen i Hammarby IF FI:s motion till Förbundsmötet 2007.

Aktivas råd har framfört önskan om att kunna vända sprintloppen vid FGP och SM efter vindriktningen. Till Förbundsmötet 2006 förelåg en motion med samma innehåll, vilken avslogs. Styrelsen beslutade att inte föreslå någon ändring av tidigare fattat beslut men att ännu tydligare informera om motiven till avslag.

Styrelsen diskuterade även inställningen bland flera klubbar till att delta i Stora SM och uppdrog år kansliet att arbeta vidare med idéer hur öka deltagandet.

Styrelsen diskuterade deltagande i UVM och i kommande Youth Olympic games/Ungdoms-OS fr o m 2010. Eftersom fokus är mycket på det sociala, ha roligt, och mindre på resultat beslutade styrelsen fortsatt deltagande i UVM och är positiva till ungdoms-OS.

Förbundskapten Thomas Engdahl summerade elitverksamheten det snart gångna året och konstaterade bl a att Sverige slutade på 17:e plats i nationspoäng, VM i Osaka.

Finnkampen

En utvärdering av Finnkampen 2007 förelåg. Det ekonomiska målet för 2007 uppnåddes inte även om antalet sålda biljetter ökat något sedan 2005, samtidigt som publiksiffran minskat. Finska och Svenska Friidrottsförbundet har träffats och arbetar gemensamt på att stärka varumärket Finnkampen.

Internationella evenemang 2008 och framåt

Styrelsen är enig om vikten att med jämna mellanrum söka och få genomföra internationella mästerskap och beslutade söka VM 2017 vilket bl a förutsätter statligt engagemang och medfinansiering. Beslutet åtföljdes av ett antal uppdrag som ska följas upp vid ett telefonmöte den 5 december.

Styrelsen antog ett reviderat antidopingprogram.

IT-utredningen
Toralf Nilsson lämnade en sammanställning och rekommendation angående framtida IT-stöd inom svensk friidrott. Behoven som behöver tillgodoses är indelade i två huvudkategorier: tävlingsrelaterat och övrigt. Den förstnämnda, som är specifik för friidrotten och kräver specifika lösningar, bör SFIF ta fullt ansvar för. Den sistnämnda kategorin kräver sällan specifika lösningar utan mera anpassningar. Här bör SFIF använda sig av befintliga lösningar
Styrelsen beslutade enligt lämnade rekommendationer.

Styrelsen fastställde reviderad kommunikationspolicy. Styrelsen fastställde verksamhetsplan och budget för 2008.

 

Rapport från styrelsemöte 25 oktober

 

Ekonomi – resultat/prognos 2007 och storleken på och syftet med eget kapital var en av mötets huvudpunkter liksom verksamhetsplan och budget 2008. Styrelsen enades om en ram för 2008 och uppdrog åt kansli och styrelse att till nästa möte återkomma med en samlad verksamhetsplan och budget inom densamma. 

Friidrottens Prestations Center (FPC)

En avtalsmall är under framtagning med hjälp av en av förbundets jurister. 

Kommunikationspolicy

En reviderad policy har tagits fram vilken styrelsen gick igenom och gjorde vissa justeringar.

EAA:s förändringar i tävlingsprogrammet

Styrelsen fick rapport från EAA:s styrelsesammanträde den 15 oktober där man bl a beslutat om förändringar i Europacupen för lag. Förändringarna gäller fullt ut f o m 2009 med kvalifikationer under 2008. Förslaget har diskuterats i olika grupper i Sverige, bl a vid elitföreningarnas möte den 23 oktober, och nu i styrelsen. Förändringarna ifrågasätts av flera då man ser att oönskade konsekvenser kan bli följden. Sverige och andra länder kan lämna förbättringsförslag inom tagna ramar. Styrelsen beslutade tillskriva EAA:s styrelse med konstruktiva synpunkter och förslag på förändringar.

Styrelsen beslutade om följande representation inomhussäsongen 2008

ISM 23-24 februari, Malmö: Yngve Andersson och Madeleine Melander. IJSM 1-2 mars, Eskilstuna: Mats Åkerlind. IVM, 7-9 mars, Valencia: Yngve Andersson, Madeleine Melander, Mikael Peterson. ISM, IJSM, IUSM mångkamp 15-16 mars, Göteborg: Karin Lundgren.

 

Rapport från styrelsemöte 7 september

 

Friidrottens Prestations Center (FPC)

Ett underlag för beslut förelåg från arbetsgruppen samt rapporter från olika möten angående FPC i Stor-Stockholm. Styrelsen diskuterade den långsiktiga strategin för FPC och fattade därefter följande beslut: Att göra en uppstart och försöksverksamhet vid två FPC under 2008 -2011. Verksamheten ska vara exklusiv samtidigt som denna första period måste vara en försöksverksamhet för alla ingående parter. Att avtal tecknas hösten 2007 med Umeå och Växjö för uppstart 2008. Att en utvärdering ska ske senvåren 2010 inför dimensionering 2011-2014. Att storstäderna är viktiga och ett koncept i dessa ska arbetas fram under perioden 2008-2009 för att ligga klart 2010. 

Idrottslyftet

Kansliet har tillsammans med Föreningsutskottet arbetat fram en utvecklingsplan som RF begärt in till den15 september. Planen stämmer väl överens med Verksamhetsinriktningen för 2008-2010. Styrelsen godkände densamma.

Höstens regionmöten, aktivitetslista 2008 samt förfrågan från EAA att arrangera Europacupen first league 2008 stod också på agendan liksom sedvanliga rapporter. Styrelsen beslöt att inte åta sig arrangera Europacupen som sammanfaller med svensk midsommar.

 

Rapport från styrelsemöte 9 augusti


Styrelsen inledde med en uppföljning av föregående strategimöte och en sammanställning av prioriterade aktiviteter 2008. En längre diskussion om Verksamhetsinriktningens status i Svensk Friidrott, processen att ta fram den och hur den är förankrad skedde i anslutning till första rapporten från ”arbetsgruppen: översyn regional stödorganisation”. Styrelsen konstaterade att här finns anledning se över den processen. Styrelsen godkände förslag till jämställdhetsplan, arbetsgivaren SFIF, som JämO begärt in av bl a idrottsförbund med fler än 12 anställda.

Riksfriidrottsgymnasierna

Riksidrottsförbundet har beslutat minska antalet rikselevplatser med 53 varav SFIF får vidkännas en minskning med 10 platser. Därutöver minskat tränarbidraget/elev och läsår från 33 000 kr till 30 000 kr för individuella idrotter såsom friidrotten. Därmed får SFIF under den nya avtalsperioden 2008-2011 162 rikselevplatser (mot dagens 172). Styrelsen diskuterade den långsiktiga strategin för elitidrott och studier på gymnasial och postgymnasial nivå och därefter dess konsekvenser och beslutar om platsfördelningen på SFIF:s sju riksfriidrottsgymnasier (FIG).

Friidrottens Prestations Center (FPC)
Samtliga fem (Umeå, Karlstad, Falun/Borlänge, Växjö, Malmö) besökta och tillfrågade orter har kommit in med svar på det förhandlingsunderlag som varit utsänt. En sammanställning av svaren förelog. Kontakter pågår även inom stor-Stockholm.

2006 nya tränare

Projektet är avslutat och nådde nästan i mål med 1928 nya tränare utbildade under två år vilket är en kraftig ökning jämfört med tidigare år. Styrelsen diskuterade hur kunna behålla dessa nya tränare.

 

Rapport från styrelsemötet 8 -9 juni

 

Mötet var ett tvådagars möte inriktat på strategifrågor. Inledningsvis gjordes en uppföljning av vid Förbundsmötet antagen Verksamhetsinriktning 2008-2010, en genomgång av intäktskällor, allt som en grund för kommande verksamhetsplan och budget 2008.

Styrelse och kansli gick igenom följande verksamhetsområden: Elit/landslag; tävling och tävlingsadministration, marknad, info/media, utbildning, Idrottslyftet, Föreningsutskottets – speciellt barn och ungdom och lokalt stöd – jämställdhet och mångfald.

Höstens regionmöten: Här diskuterade och beslöt styrelsen angående upplägg, program och ekonomi.

En avstämning av sanktionsavgifterna genom åren och idag. Föranledde inga beslut för dagen.

Ett antal rapporter, bl a från Ungdomsrådet, Anläggningsrådet och internationella gruppen.

 

Rapport från styrelsemöte 8 maj

 

Arbetsgrupp för utredning av Svensk Friidrotts regionala organisation

Enligt beslut på Förbundsmötet i Eskilstuna tillsatte styrelsen följande arbetsgrupp:

Krister Clerselius, (KC) förbundsstyrelsen, ordförande, Kerstin Rosén, SFIF:s kansli, Idrottsklubbarna +35: Roger Magnusson, Stefan Permickels, Elitklubbarna: Tomas Riste, Gunnar Bergkvist, SDF: Kent Granlund, Berndt Andersson. Ungdomsrådet kompletterar med en person. KC får i uppdrag att komplettera med ytterligare en person så att bland annat jämställdhetsaspekten beaktas

Handslaget/Idrottslyftet

Styrelsen beslutade projektanställa en person att ansvara för Handslaget – kommande Idrottslyftet - vilket innebär ännu mer resurser och därmed ansvar och arbete.

Nomineringar till IAAF:s kongress samt utseende av SFIF:s delegater

Styrelsen beslutadenominera Madeleine Melander till IAAF:s Tekniska kommitté och att utse Yngve Andersson, Mikael Peterson och Toralf Nilsson med Curt Högberg som reserv till delegater till IAAF:s kongress och att MM deltar som nominerad till Tekniska kommittén.

Internationella rådet
Curt Högberg rapporterade från EAA-kongressen att Sveriges kandidat Toralf Nilsson valdes in i styrelsen och att Norden dessutom fick in ytterligare två i EAA:s styrelse, Svein Arne Hansen (Norge) och Antti Pihlakoski (Finland).

Höstens regionmöten och ordförandekonferens

Styrelsen beslutade genomföra tre regionmöten under hösten. Preliminära datum är:

26-28/10 Norrland, 10-11/11 Svealand, 16-17/11 Götaland.

 

Rapport från styrelsens konstituerande möte den 24 mars.

Till styrelsens vice ordförande utsågs Madeleine Melander, till sekreterare Kerstin Rosén.

Styrelsen utsåg sina 5 ombud till RF-stämman och SISU-stämman i Örebro den 11-13 maj 2007. En från Ungdomsrådet är ombud på RF-stämman och två från Ungdomsrådet på SISU-stämman.

Styrelsen utsåg sin representation vid sommarens SM-tävlingar samt landskamper och mästerskap.

 

Rapport från styrelsemötet den 23 mars

Förbundsmötet 2007
Styrelsen sammanträdde på plats i Eskilstuna och gick igenom program, seminarier samt övrigt inför det stundande Förbundsmötet. Styrelsen godkände förslag till direktiv för den arbetsgrupp som styrelsen föreslår Förbundsmötet att tillsätta med uppdraget se över Svensk Friidrotts regionala organisation.

EAA:s förslag till nytt tävlingsprogram
Vid EAA:s kongress 2005 fick EAA:s styrelse i uppdrag att under vissa förutsättningar hitta en lösning för att arrangera EM vartannat år istället för nuvarande upplägg med vart fjärde år. Nationsförbunden har fått information om ett förslag till ett 'Light- EM' att genomföras under OS- år.
Syftet med förslaget är att vända den för friidrotten i Västeuropa neråtgående trenden.
FS diskuterar för och nackdelar med förslaget som finns med på agendan vid EAA:s kongress den 14-15 april 2007.

Förhandlingsdelegat vid Stora SM
Tävlingskommittén har funnit behov av att utöver tävlingskontrollant även stötta arrangörsföreningar för i första hand Stora SM med en s k Förhandlingsdelegat vars uppgift skulle vara att hjälpa till med alla kringförhandlingar vid en så stor tävling.
Styrelsen beslutade uppdra till kansliet att utse en sådan Förhandlingsdelegat om möjligt redan till SM 2007.

Förbundsmötet 2008 fastställdes till den 29 - 30 mars.

 

Rapport från styrelsemötet den 20 februari

Förbundsmötet 2007
Styrelsen gick igenom och beslutade om följande inför Förbundsmötet: Årsberättelsen, Åresredovisning med Resultat och balansräkning, Verksamhetsinriktningen 2008-2010, Styrelsens förslag, svar på inkomna motioner samt programmet.

Förtjänstmedalj i guld
Styrelsen beslutade tilldela förbundets högsta utmärkelse till Karin Larsson, Mölndals AIK samt Hans Davidsson Rånäs 4H.

Stipendier
Styrelsen beslutade tilldela:
Edwin Wides stipendium till Tor Pöllänen Hässelby SK och Sofia Öberg IFK Lidingö;
Ungdomsfondens stipendier till Karolina Pedersen, Ullevi FK, Ebba Jungmark, Mölndals AIK, Björn Barrefors, Hammarby IF samt Erika Wiklund, Trångsviken;
Gunder Hägg Albackens stipendium till Lars Johansson Enhörna IF .

Erfarenheter från EM 2006
Toralf Nilsson presenterade en sammanställning av erfarenheterna från planering, genomförande och uppföljning av EM 2006.

 

Rapport från styrelsemötet den 19 januari

Styrelsemötet hölls på huvudsponsor Eniros huvudkontor i Frösundavik, Solna. Vd Thomas Franzén och marknadsdirektör Torbjörn WIK informerade om Eniros verksamhet.

Förbundsmötet 2007-03-08
Styrelsen gick igenom följande handlingar inför Förbundsmötet: Hantering av SDF-uppdraget från Förbundsmötet 2006, Årsberättelsen, Styrelsens förslag, ansvarsfördelning av inkomna fem motioner samt ramprogram för helgen

Arbetsgrupp Nya Tävlingsformer
Styrelsen beslöt tillsätta en arbetsgrupp med Martin Eriksson som sammankallande att arbeta vidare med olika förslag från bl a TÄK avseende nya tävlingsformer.

Ungdomsrådet
Tre av ledamöterna avgår vid Förbundsmötet, Andreas Rehnborg, Märta Kälebo och Linn Gustafsson. Styrelsen beslöt utse följande tre till nya ledamöter i Ungdomsrådet:
Johanna Axelsson, Falun/Umeå, Christopher Svensson, Helsingborg samt Jonas Forsberg, Piteå.

SISU Idrottsutbildarna
Karin Karlsson (KK), SISU, presenterade "SISU- idrottens utbildnings- och studieorganisation" varefter styrelsen och KK diskuterade friidrottens utbildningsverksamhet i samarbete med SISU samt de möjligheter Handslaget ger och Nya Handslaget förväntas ge.

Utbildningen Framtidsledarna
Per Jutterström, projektansvarig, presenterade utbildningens innehåll, målgrupp och tidplan för 2007. Utbildningen har rönt stor uppskattning där den genomförts.

Friidrottens Prestations Center (FPC)
Kansliet har besökt fem orter och informerat om och diskuterat FPC med högsta företrädare för kommunen, universitetet/högskolan och friidrotten i Malmö, Växjö, Falun/Borlänge, Karlstad och Umeå. Styrelsen tillsatte en arbetsgrupp med uppgift att undersöka förutsättningarna i storstäderna samt ta fram ett s k Förhandlingsunderlag till april.