Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 22 september 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Styrelsemöten 2008

Mötesplan

30 januari
21 februari
28 mars
30 mars
23 april
23-24 maj
24 juni
31 juli
5-6 september
10 oktober
21 november
2 december

2009:

21 januari
3 februari
18 februari
28 februari - 1 mars
27 mars

 

Rapport från styrelsemöte 21 november

 

Styrelsen fastställde budgeten för 2009
Förslaget vid föregående styrelsemöte, 10/10, hade reviderats av kansli och styrelse enligt fastställda ramar.

Ordförandekonferens 21-23 november
Styrelsen ägnade god tid att gå igenom svaren på utsänd remiss ”Planering för 2010-talet” samt upplägget av ordförandekonferensens som startade direkt efter styrelsemötet.

Årsberättelsen 2008
Styrelsen fastställde innehåll och tidplan för årsberättelsen. Den allmänna delen kommer att fokusera på långlöpning, motionslöpning och jogging. Alla de stora loppen har slagit deltagarrekord.

Motioner till RF-stämman 2009 samt SOK:s årsmöte 2009
Styrelsen beslutade inlämna en motion till RF-stämman: ”Tävlingsadministrativa verktyg som del i RF:s IT-satsning Idrotten Online”, samt två motioner till SOK:s årsmöte: ”Översyn av kvalificeringsreglerna till OS” och ”Motion angående planer på såväl nationellt som internationellt Ungdoms OS”.

  
Rapport från styrelsemöte 10 oktober


Mötets huvudpunkt var budgeten för 2009. Styrelsen gick igenom de olika områdenas verksamhetsplaner och äskanden för 2009. Föredragande var styrelsens ansvarige ledamot och den ansvarige på kansliet. Styrelsen gjorde vissa prioriteringar, antog kostnadsramar och ett reviderat budgetförslag kommer upp på kommande möte 2008-11-21

Förslag på motioner till SOK:s årsmöte och RF-stämman 2009 förelåg och styrelsen beslutade gå vidare med dem.

Styrelsen diskuterade hur Stora SM skulle kunna bli årets mest attraktiva event för såväl aktiva som ledare, tränare mm. Kansliet fick i uppdrag att ta fram ett koncept med detta syfte och återkomma till styrelsen.

Styrelsen avser söka värdskapet för EAA:s kongress 2011 under förutsättning att Stockholm eller Göteborg är intresserade.
 

Rapport från styrelsemöte 6 september

Dagen innan styrelsemötet hade styrelsen ett heldagsmöte där tid ägnades åt att diskutera bl a Idrottslyftet, utfall år 1 samt prioriteringar år 2, elitverksamhetens organisation med ny förbundskapten, forskningsprojektet Idrottsskador inom svensk friidrott, en första diskussion om budgetprioriteringar 2009 samt medlems- och sanktionsavgifter – kompletterande remisshandling och stora SM 2009.

Kompletterande remisshandling till ”Planering för 2010-talet” – Medlems- och Sanktionsavgifter. Styrelsen beslutade om en sådan vilken ska gå till alla distrikt och föreningar den 15 september.

UC-träffar hösten 2008. Datum för alla träffar är nu klara och styrelsen gjorde en fördelning av sin medverkan då remissen ”Planering för 2010-talet” ska diskuteras och belysas.


Rapport från styrelsemöte 31 juli

Huvudtemat var även vid detta möte Organisationsutredningen och den remisshandling – Planering för 2010-talet - som styrelsen beslutade ska gå ut till alla SDF och föreningar. Remisstiden blir den 15 augusti till den 1 november 2008. Remisshandlingen består av

* Planering för framgång samt
* Demokrati (rösträtt och mandatfördelning till Förbundsårsmötet och SDF-möten)

Den tredje delen – frågan om sanktionsavgifter och medlemskap i SDF (och inte endast tillhörighet som idag) - behandlar styrelsen på sitt kommande möte 5-6 september och beräknas sändas ut den 15 september.

För att ge SDF möjlighet att arbeta med verksamhetsområdena 2-6 enligt organisationsutredningen: Tävlingskoordinering/planering, Föreningsutveckling, Utveckling av friidrottsmiljöer, Opinionsbildning, Företrädarrollen, beslutade styrelsen utbetala ett grundbidrag 2008 som totalt uppgår till 660.000:- = 28.700:- till varje distrikt. Utbetalning förutsätter att juridiskt bindande avtal kring UC-uppdraget är tecknat med förbundet och med (ev) andra distrikt. SDF som inte fullgör sina åtaganden och/eller inte deltar i höstens UC-träffar kan bli återbetalningsskyldigt.

Sonderingar har gjorts bland klubbar om intresse och möjlighet att arrangera Superligan i Europacupen mångkamp 2009, hittills utan resultat. Kansliet fick i uppdrag att fortsätta sonderingarna fram till den 18/8.

Styrelsen beslutade utse GS Mikael Peterson till SFIF:s representant i den styrgrupp för JVM 2012 som Stockholms stad satt upp. Första mötet blir den 1 september. GS fick även i uppdrag att återkomma med en processplan inklusive förslag på en lokal organisations kommitté (LOC) bland Stockholms föreningar.


Rapport från styrelsemöte 24 juni

Huvudtemat för mötet var organisationsutredningen.

Styrelsemötet föregicks av en arbetsdag under vilken styrelsen diskuterade och arbetade igenom de uppdrag Förbundsårsmötet 2008 givit styrelsen med anledning av organisationsutredningen. Huvudrubrikerna för arbetsområdena är Rösträtt/röstlängd vid SDF:s årsmöte och vid Förbundårssmötet, Sanktionsavgifter centralt och regionalt, Mötes- och kommunikationsplan, ”vem gör vad” – SFIF/SDF/IF.

Styrelsen beslutade om fortsatt beredning av områdena till kommande styrelsemöte 2008-07-31.

I övrigt förelåg ett antal rapporter bl a angående samarbetsavtalen med SDF angående Utvecklingscentra (UC), Idrottslyftet år 1, strategi, Riktlinjer och handlingsplan (för SFIF) för det internationella arbetet 2008-2009.

Rapport från styrelsemöte 24 maj

Styrelsen genomförde dagen innan styrelsemötet ett arbetsmöte där nya och ”gamla” ledamöter diskuterade igenom nuläge, verksamhet och budget för 2008 samt utmaningar inom elitverksamheten och inom verksamheten för SDF och föreningar. Vidare ägnades en del av dagen till att arbeta igenom förslag till handlingsplaner att följa upp beslut vid Förbundsårsmötet 2008 avseende den regionala stödorganisationen.

Styrelsemötet beslutade om arbets-, tid- och processplan fram till Förbundsmötet 2009 angående den regionala stödorganisationen.
Styrelsens förslag till Förbundsmötet 2009 kommer att föregås av en remiss från mitten av oktober till sista december 2008.

Styrelsen godkände mall för samarbetsavtal mellan SFIF och SDF samt mellan SDF avseende utbildningssamverkan samt godkände storleken på och modell för fördelning av bidrag till SDF under 2008 för utbildnings- och utvecklingsverksamhet.

Från släggolyckan i Bålsta 2008-05-10 fanns en uttömmande rapport. Styrelsen beslutade uppdra till Tävlingskommittén att utarbeta och förmedla säkerhetsbestämmelser för kastverksamhet vid träning och tävling samt att utarbeta och i all funktionärsutbildning förmedla åtgärdsplan för arrangörer vid olyckstillbud.

I övrigt fastställdes mötesplan fram till Förbundsårsmötet 2009 samt styrelsens representation utomhussäsongen 2008.

 

Rapport från styrelsemöte 23 april

Ett förslag till ansvarsfördelning i styrelsen – och på kansliet - fastställdes, liksom ”fadderskap” för SDF.

Uppföljning av beslut tagna av Förbundsmötet 2008 i Västerås var en av huvudpunkterna på agendan. Styrelsen diskuterade igenom de beslut – att-satser – som togs beträffande organisationsutredningen – Svensk Idrotts regionala organisation och beslutade att en handlingsplan för var och en ska tas fram till nästa möte den 23-24 maj.  Uppdraget fördelades på ledamöterna och GS.

En mötesplan för resten av 2008 fastställdes.
23-24/5 i Göteborg
24/6 i Göteborg
31/7 i Västerås
5-6/9 i Stockholm
10/10 i Stockholm

Förbundsmötet 2009 beslutades till den 28-29 mars i Malmö.

SFIF:s högsta utmärkelse – förtjänstmedaljen i guld tilldelades Sven Trönne, Eslövs AI.

Reviderade spelregler för landslagsaktiva antogs.

 

Rapport från styrelsens konstituerande möte den 30 mars

Till vice ordförande omvaldes Madeleine Melander, till sekreterare utsågs Kerstin Rosén.

Styrelsen beslutade om datum för de närmast kommande mötena:
23 april i Solna
23-24 maj i Göteborg (SM i stafett)
24 juni i Göteborg (FGP)
31 juli – 1 augusti i Västerås (Stora SM)

 

Rapport från styrelsemötet den 28 mars

Mötet ägnades nästan uteslutande till att gå igenom program och handlingar inför helgens förbundsmöte.

Bland rapporterna informerades om att rekrytering av förbundskapten pågår, att ordförande och GS haft ett antal kontakter med politiker angående betydelsen av internationella friidrottsevenemang i Sverige, att konsult anlitats och påbörjat arbetet som projektledare för utveckling av Svensk Friidrotts IT-utveckling.
 

 

Rapport från styrelsemötet den 21 februari

Styrelsen ägnade största delen av mötet att gå igenom och fastställa bokslutet och förvaltningsberättelsen för 2007, revidera budgeten för 2008  med anledning av ett större överskott 2007 än budgeterat. Vidare förelåg slutrapporten från organisationsutredningen inklusive förslag till beslut att förelägga förbundsmötet. Styrelsen tackade arbetsgruppen för ett utmärkt arbete och tillika rapport, vilken styrelsen nu övertar som sitt förslag till förbundsmötet.

Förbundsmötet, övrigt
Styrelsen fastställde motionssvaren, programmet, årsberättelsen för 2007, verksamhetsinriktningen 2009-2011.

Jämställdhet
Styrelsen, under ledning av Lena Moen hade en längre diskussion om jämställdhet – varför och hur -  hur arbeta för att uppnå de mål sam antagits i förbundets jämställdhetsplan.

 

Rapport från styrelsemötet den 30 januari

Mötets agenda präglades av att 2007 års verksamhet nu är avslutad och förbundsmötet 2008 närmar sig.

Årsberättelsen 2007
Styrelsen gick igenom ett första förslag till årsberättelse inklusive tidplan för framtagning.

Arbetsgruppen regional stödorganisation
Ett ”utkast” och en preliminär rapport till styrelsen presenterades av arbetsgruppens ordförande, Krister Clerselius. Styrelsen hade en ingående diskussion kring de fakta gruppen tagit fram om organisationsstrukturerna på regional nivå och den omstrukturering man föreslår för att uppnå Tydlighet, Delaktighet och Förankring. Ärendet återkommer vid nästa styrelsemöte.

Motioner till Förbundsmötet
17 motioner hade kommit in. Styrelsen hade en första inriktningsdiskussion hur man ser på förslagen och fördelade ansvaret inom styrelsen att återkomma med förslag till styrelsens svar på motionerna vid kommande möte 21 februari.

Verksamhetsinriktning
Styrelsen gick igenom en uppföljning av verksamhetsinriktningen 2008-2010, vilken antogs av förbundsmötet 2007. Därefter beslutade styrelsen att verksamhetsinriktningen för 2009-2011 blir en uppdatering av den tidigare, detta i avvaktan på organisationsutredningens förslag och förbundsmötets beslut hur arbeta med dessa styrdokument framöver.

Internationellt stimulansbidrag
Riksidrottsförbundet har beviljat förbundet bidrag till två sökta projekt: 1.Öka antalet kvinnor som nomineras till val vid IAAF:s respektive EAA:s kongresser, samt öka antalet kvinnor som också väljs in. 2. Stå värd för ett större internationellt möte 2012 (då IAAF fyller 100 år).

Framtida IT-stödet Svensk Friidrott
Styrelsen fick en rapport hur kansliet startat upp detta arbete. Ett seminarium kommer att genomföras på förbundsmötet då även en referensgrupp ska väljas.

Stipendier
Styrelsen beslutade följande
Edvin Wide-stipendiet tilldelas Johan Svensson, FI Kalmarsund och Charlotte Sinclair, IS Göta (Helsingborg)
Friidrottens Ungdomsfond Aktiva: Anna Wessman, IFK Växjö spjut, Simon Gustafsson, Katrineholms SK kula, Petra Olsen, Malmö AI (stav, Jonas Almqvist, Skellefteå AIK stav
Tränare/ledare: Jim Nääs och Thomas Persson, Gefle IF
Gunder Häggs Albackenstipendium: Frida Flodström, Turebergs FK - 800m och Thérence Mbonabirama, Hammarby IF - 3000m/5000m

Nya ledamöter I Ungdomsrådet
blir f o m förbundsmötet 2008: Henrik Borg, IF Göta Karlstad, Philip Sjöström Linköping GIF, Hanna Andersson GKIK Göteborg samt Johanna Jönsson IK Orient Uddevalla.
Emilia Rydberg Möller, Ellinor Johansson, Anna Linner och David Stridfeldt avgår.