Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Styrelsemöten 2009

Mötesplan

21 januari
18 februari
27 mars
29 mars
25 april
29 maj
25 juni
18 september
9 oktober
27 november
8 december

 

Rapport från styrelsemöte 27 november


Finnkampen 2011, 2012, 2013
Då Helsingfors fått EM 2011, samma år som Finnkampen ska gå i Finland, önskar Finland göra ett byte med Sverige. Styrelsen undersöker förutsättningarna för Finnkamp i Sverige 2011-2013 och återkommer på styrelsemöte i januari eller februari.

Centralt stöd till regionala utbildningar
Mikael Norman föredrog en sammanställning av de centrala och regionala utbildningar som genomförs i samt redogjorde för kansliets utvecklingsplaner och stöd till UC/SDF. Svensk Friidrott deltar i ett EU-projekt vars syfte är att hitta jämförelse/lika värdering mellan olika länders tränarutbildningar.

Ordförandekonferens 28-29 november
Styrelsen gick igenom program och upplägg av helgens ordförandekonferens med SDF-ordförande och representanter för elitföreningarna. Friidrott för 2010-talet har nu diskuterats i alla distrikt och konferensens uppgift blir att konkretisera prioriteringar i en genomförandeplan för 2010.

Folksam Grand Prix
Styrelsen tillsatte en utvecklingsgrupp för Folksam Grand Prix f o m 2011 och framåt med uppgiften att presentera ett förslag i april 2010. Tomas Riste är sammankallande.

Internationella evenemang och internationell handlingsplan
Styrelsen godkände en långsiktig plan för internationella evenemang t o m 2018 och beslöt att lämna in en intresseanmälan till EAA om att få arrangera EM 2018 i Göteborg. Styrelsen fastställde även en internationell handlingsplan för 2010-11.

Stadgeöversyn
Kansliet fick i uppgift att se över stadgarna inför Förbundsårsmötet 2010.
 


Rapport från styrelsemöte 9 oktober


Genomförandeplan och budget 2010
Styrelsen går igenom och beslutar varje programområdes verksamhetsplan och budget, framtagna i samråd med kansliet och ansvarig styrelseledamot.

Ordförandekonferensen 28-29 november
Förslag till program godkänns efter justeringar. Styrelsen går igenom tidplan för SDF:s (års)möten där ombud till förbundsårsmötet ska väljas och konstaterar att senast den 1 mars måste kansliet ha namn på alla valda ombud.

Stora SM 2011
Fyra föreningar har ansökt, Gefle IF, KA2, Turebergs FK och IFK Växjö. Styrelsen beslutar utse Gefle IF till arrangör av Stora SM 2011.

 

Rapport från Styrelsemöte 18 september
 

Styrelsen får rapport från förbundskapten över den gångna säsongen.

Folksam Grand Prix genomförs 2010 med tre Folksam Grand Prix-tävlingar och två Folksam Challenge.

Budgetramar och budgetdirektiv
Styrelsen diskuterar föreslagen arbetsordning och beslutar om ramar och att underbalansera 2010 års budget.

Friidrott för 2010-talet
Styrelsen går igenom planeringen av SDF:s möten och diskuterar program och upplägg av ordförandekonferensen 28-29 november samt vilka som ska inbjudas delta.

Junior-VM 2012
En förstudie att arrangera JVM 2012 är framtagen och kontakter är tagna upp på ministernivå. Ett garantibelopp på 25mkr krävs för att gå in med ansökan vilket Stockholms Stad avslår. RS avböjer att med departementet ta upp frågan om medfinansiering. Styrelsen beslutar att inte fullfölja ansökan.

 

Rapport från styrelsemöte 21-22 augusti


Friidrott för 2010-talet
Rapport från avstämningsmötet med SDF-ordföranden i Malmö under SM samt från de kontakter styrelsen haft med SDF. Styrelsen diskuterar den fortsatta processen, beslutar att alla i styrelsen har en förnyad kontakt med SDF före 7 september om hur höstens möten planeras och ev samarbete med SISU. Styrelsen önskar få in resultatmål som utvecklar Svensk Friidrott samt vilka delar SDF och IF tar ansvar för. Resultatmålen återkommer på ordförandekonferensen i november och ger underlag för diskussion och beslut om Genomförandeplan 2010.

Förutsättningar för verksamheten 2010, budgetförutsättningar och budgetprocess 2010
Styrelsen gör en omvärldsanalys och diskuterar vad som kan påverka Svensk Friidrott de närmast kommande åren. Styrelsen beslutar om budgetprocess och ansvarsfördelning för 2010.

Folksam Grand Prix
Styrelsen konstaterar hur viktiga Folksam Grand Prix är för Svensk Friidrott och beslutar förlänga avtalen ett år med nuvarande parter och gå vidare i förhandlingar med TV.

Övrigt
Styrelsen beslutar att utse Ann Axelsson, Hovslätts IK att tilldelas EAA:s/Sveriges
Womens’s Leadership Award 2009 samt att för Anna Linner, Göteborg, ansöka om EAA:s stipendium för Future Women Leaders Training&Scholarship Programme sommaren 2010 i Lausanne.

LOC 2013 för inomhus-EM i Göteborg
Styrelsen utser Lennart Karlberg till ordförande, därutöver Toralf Nilsson och Mikael Peterson som Svensk Friidrotts representanter i LOC. Anders Albertsson, GS, är adjungerad. Övriga utses av Göteborg, högst nio ledamöter inklusive representant för ”host broadcaster”.

 

Rapport från styrelsemöte 25 juni 2009


Friidrott för 2010-talet
Arbetsunderlaget Friidrott för 2010-talet är nu utsänt till alla SDF vars ordföranden är inbjudna till en avstämningsträff i samband med SM i Malmö. Styrelsen beslutar att SISU Idrottsutbildarna ska kontaktas i varje SDF för samarbete.

European Youth Olympic Trial
Inbjudan föreligger och styrelsen beslutar att med anledning av tidigare beslut och policy om deltagande i IAAF:s ungdoms-VM också medverka i ungdoms-OS. Stor restriktivitet och hänsynstagande till de tävlandes relativa unga ålder ska tas.

Evenemangsdelegat
Styrelsen diskuterar en uppdragsbeskrivning och ber arbetsgruppen för Stora SM fortsätta att utveckla densamma med fokus på befogenheter.

Övrigt
Till jämställdhetsansvarig i styrelsen utses Lena Aruhn.
 

Rapport från styrelsemöte 29 maj


Friidrott för 2010-talet
En stor del av mötet behandlade arbetsboken ”Friidrott för 2010-talet” som ska skickas ut till SDF före midsommar. Syftet med arbetsboken är att skapa en bred dialog kring Svensk Friidrotts kommande verksamhetsinriktning (2010-2013) och genomförandeplan (2010). Styrelsen kommer att ha en personlig kontakt med samtliga SDF/SDF-ordförande.
SDF inbjuds till ett avstämningsmöte under SM i Malmö, söndagen 2009-08-02.

Stora SM
I syfte att ytterligare utveckla Stora SM beslöt styrelsen att dels, liksom tidigare, utse en teknisk delegat, dels en organisations-/rättighetsdelegat som blir en kanslifunktion med uppgift att stödja arrangören i frågor utöver själva tävlingen, t ex frågor om avtal, priser, logisitik, media.
Vidare beslöts att återuppta den tidigare SM-gruppen med tidigare och blivande SM-arrangören samt att tillsätta en ny utvecklingsgrupp av Stora SM med företrädare för bl a media, arrangörer, sponsorer, eventbranschen.

Löpinitiativet
Lotta Trosell var inbjuden att föredra den genomlysning hon gjort på kansliets och styrelsens uppdrag: ”Projekt Löpinitiativet, analys och planeringsfas”. Löpinitiativet är ett utvecklingsprojekt som syftar till att genom nya koncept höja friidrottens närvaro på ”löpmarknaden”. Styrelsen beslöt att fortsätta arbetet med att ta fram en första skiss på föreslaget pilotprojekt.

Ultralöpning
Ultralöpningskommittén har fått en ny ordförande, Cecilia Pettersson, som Tävlingskommittén haft kontakt med och kommer att bjuda in till ett möte senare i höst.

IT-projektet, tävlingsadministrativt system
Allt går enligt tidplan. Ett betalningssystem blir klart i juni, en första test genomförs på en arenatävling i sommar och systemet ska sedan kunna användas skarpt f o m oktober.

Ledamöter i Tävlingskommittén
Styrelsen utsåg följande: Mats Åkerlind, ordf, Andreas Thornell, sekr, Carl-Gustaf Nilsson, Jan Ahlström, Per Croona, Gunnar Holm, Madeleine Melander, Stefan Olsson, Anders Tallgren, Anna Wiik.

Ledamöter i Anläggningsrådet
Styrelsen utsåg följande: Stefan Borg, ordf. Rickard Bryborn, Erik Hafström, Ove Jonsson, Johan Storåkers, Lars Söderberg, David Fridell, sekr.

EAA Athletics Women’s Leadership
EAA har beslutat skapa ett ”European Athletics Women’s Leadership Awards” och ett ”Future Women’s Scholarship Programme”. Varje nation ska utse en ”national coordinator” att samordna/leda de två projekten på hemmaplan och vara
kontaktperson gentemot EAA. Styrelsen utsåg Kerstin Rosén till ”coordinator”.
 

Rapport från styrelsemöte 25 april


Styrelsemöte föregicks av ett arbetsmöte fredag kväll och lördag förmiddag.

Friidrott för 2010-talet
Styrelsen ägnades den mesta tiden till att diskutera och arbeta med underlaget till den verksamhetsinriktning och genomförandeplan som enligt förbundsårsmötets beslut Friidrott för 2010-talet – ska skickas ut i mitten av juni för diskussioner, kompletteringar, beslut mm i SDF och UC tillsammans med dess föreningar fram till 10 oktober. Ärendet återkommer på styrelsemötet den 29 maj.

Lag-EM 2011
Styrelsen beslöt ansöka om Lag-EM 2011 under förutsättning att erforderliga avtal tecknas enligt nu kända premisser.

Ansökan JVM 2012
En förstudie är framtagen av kansliet oh överlämnad till styrgruppen för JVM 2012 och till Stockholm Stad. Ansökan kräver medfinansiering av Stockholms Stad eller annan part, t ex regeringen. Ansökan ska vara inlämnad i september 2009.

Vice ordförande
Karin Lundgren utsågs till v ordförande.

Ansvarsfördelning
Styrelsen fastställde sin ansvarsfördelning inom de 11 aktuella programområdena samt fadderskap för SDF:

Blekinge: Carl Gustaf Nilsson
Bohuslän/Dal: Lillemor Rönnbrant
Dalarna: Stefan Borg
Gotland: Tomas Riste
Gästrikland: Mats Åkerlind
Göteborg: Karin Lundgren
Halland: Karin Lundgren
Hälsingland: Lena Aruhn
Jämtland/Härjedalen: Curt Högberg
Medelpad: Curt Högberg
Norrbotten: Mats Åkerlind
Närke: Tomas Riste
Skåne: Carl-Gustaf Nilsson
Småland: Carl-Gustaf Nilsson
Stockholm: Stefan Borg
Södermanland: Stefan Borg
Uppland: Mats Åkerlind
Värmland: Tomas Riste
Västerbotten: Lena Aruhn
Västergötland: Lillemor Rönnbrant
Västmanland: Curt Högberg
Ångermanland: Karin Lundgren
Östergötland: Lillemor Rönnbrant
 

Rapport från styrelsemöte 29 mars

Styrelsen gick igenom representationen vid EAA:s och IAAF:s kongresser, Riksidrottsmötet och nationella och internationella tävlingar 2009.

Styrelsen beslutade om följande mötesplan t o m augusti:
24-25 april i Stockholm
29 maj i Stockholm
25 juni i Sollentuna
21-22 augusti i Berlin

Vice ordförande utses vid mötet den 24-25 april.

 

Rapport från styrelsemöte 27 mars

Två huvudfrågor stod på agendan:

1. Genomgång av förbundsårsmötet

2. Finnkampen 2013
Styrelsen beslutade: 
* att 2013 års Finnkamp förläggs till Stockholms Stadion under förutsättning att följande att-sats infrias
* att uppdra åt GS att tillsammans med Stockholmsfriidrotten förhandla fram ett arrangörsåtagande med Stockholm Stad avseende arena- och PR-förutsättningar i likhet med vad som förevarit med GotEvent och Göteborgs Stad de senaste åren.

Mot detta beslut reserverade sig Karin Lundgren och Lillemor Rönnbrant: Finnkampen 2013 bör i stället, efter normalt anbudsförfarande, tilldelas den stad som inkommer med det för Svensk Friidrott bästa anbudet.
 

Rapport från styrelsemöte 28 februari

Styrelsen ägnade merparten av tiden till att gå igenom svaren på de 11 motionera till Förbundsårsmötet och styrelsens fyra egna förslag varav "Friidrott för 2010-talet" var en viktig del inklusive de stadgeändringar som förslaget medför.

"Friidrott för 2010-talet" har efter remissen hösten 2008, synpunkter från ordförandekonferensen i november samt påföljande styrelsemöten diskuterat och justerats. Ett slutförslag förelog nu vilket styrelsen antog. Förslaget är en sammanhållen proposition att beslutas i strategiskt oskiljbara delar.

Styrelsen utsåg följande stipendiater:
Lena Örn, Spårvägens FK och Mikael Ekvall, Strömstad LK tilldelas vardera 10 000kr ur Albackenfonden. Robin Rohlén, Malmö AI (numera IFK Umeå) och Johanna Bohlin, IK Norrköping FI (numera Hässelby SK) tilldelas vardera 5 000 kr ur Edwin Wide-fonden. Markus Johansson, Säffle FIK och Frida Linde, Täby IS vardera 3000kr ur Ungdomsfonden

En reviderad placeringspolicy för förbundet antogs.

Bland rapporterna kan nämnas att TÄK presenterade möjliga datum för SM 2010 vilka styrelsen diskuterade samt att RF:s och SVT:s framfört önskemål om en s k SM-vecka även 2010 och 2011.
 

Rapport från styrelsemöte 21 januari

En stor del av mötet handlade om förberedelser till Förbundsårsmötet 28-29 mars i Malmö. 12 motioner hade kommit in, varav en för sent och behandlas därför inte.

Styrelsen diskuterade och fattade principbeslut angående "Friidrott på 2010-talet" som i vissa delar justerats efter diskussioner och synpunkter vid ordförandekonferensen i november 2008.

Utfallet av målen för 2008, enligt Verksamhetsinriktningen 2008-2010, har sammanställts och kommer att föreläggas Förbundsårsmötet 2009 enligt beslut och önskemål på tidigare årsmöten.

Programmet vid årets Förbundsårsmöte får i princip samma upplägg och tidsramar som 2008.

Styrelsen fattade beslut om att skicka in en motion till EAA:s kongress (Youth Olumpics) och tre till IAAF:s kongress 2009 (IAAF:s constitution och bestraffning vid doping samt spjutens mätpunkter).

Arne Ljungqvist var inbjuden och höll ett intressant fördrag/information med en bakgrundsbeskrivning till det dagsaktuella läget för bloddoping.

Styrelsen beslutade om sin representation på SDF:s årsmöten 2009 i ambitionen att närvara vid så många som möjligt. Alla gick dock inte att täcka in.

Styrelsen har att besvara 5 motioner från RF angående Idrottens Vision och Värdegrund, Organisationsöversynen, Klimatpolicy, doping (2) samt den s k artistskatten/A-sinken.
Styrelsen gick igenom och godkände förslag till remissvar.

Styrelsen beslutade om kommande styrelsemöten:
29/3 Konstituerande styrelsemöte
24-25/4 Strategi- och planeringsmöte
29/5 med möjlighet bo kvar och titta på Stockholm Marathon som jubilerar följande dag.
25/6 Styrelsemöte i samband med FGP Sollentuna
20-21/8 Styrelsemöte i samband med VM i Berlin