Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 8 december 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Styrelsemöten 2010

Mötesplan

17 januari
19-20 februari
26 mars
23 april
14-15 juni
8 september
22-23 oktober
26 november

2011

18/1          Telefonmöte                                    
19/2          Stockholm                                                        
25/3          Gävle                                                             
26-27/3      Förbundsårsmöte, Gävle


 

Rapport från styrelsemöte 14-15 juni 2010

Styrelsen beslutar utse Toralf Nilsson till andre vice ordförande Förste vice är Karin Lundgren.

Styrelsen går igenom framtaget förslag till: ”Underlag för distriktets genomförandeplan 2011 och preliminära mål för 2012 – 13”. Diskussionsunderlaget bygger på de fem fokusområdena som förbundsårsmötet 2010 fastställde genom att anta Verksamhetsbeskrivningen för 2011-13. Kansliet får i uppdrag att justera förslaget utifrån dagens diskussioner och därefter skicka ut det till SDF den 21 juni. SDF-ordföranden är inbjudna till en konferens den 6 augusti då man kommer att gå igenom dokumentet samt planeringen av SDF.s föreningsmöten under hösten.

En utvärdering (av FPC Umeå och Växjö) och en utveckling av dagens koncept Friidrottens Prestationscenter (FPC) presenteras och diskuteras. Styrelsen beslutar att förlänga avtalen med Umeå och Växjö till 30/6 2014 och att utöka FPC-konceptet med ytterligare fem orter men med något lägre ambitionsnivå (vilket Tomas Riste reserverar sig mot) avseende antalet verksamhetsområdena som föreskrivs i dagens FPC-avtal.  Avtal med de nya orterna ska förhandlas och skrivas under hösten 2010.

Styrelsen beslutar säga upp UC-avtalen för omförhandling och i syfte att teckna nya.

Styrelsen beslutar om sitt fadderskap för SDF:
Blekinge  Lennart Karlberg
Bohuslän/Dal Lillemor Rönnbrant
Dalarna  Stefan Borg
Gotland  Tomas Riste
Gästrikland  Mats Åkerlind
Göteborg  Karin Lundgren
Halland  Karin Lundgren
Hälsingland  Lena Aruhn
Jämtland/Härjedalen Curt Högberg
Medelpad  Curt Högberg
Norrbotten  Mats Åkerlind
Närke  Tomas Riste
Skåne  Lennart Karlberg
Småland  Toralf Nilsson
Stockholm  Stefan Borg
Södermanland Toralf Nilsson
Uppland  Mats Åkerlind
Värmland  Tomas Riste
Västerbotten Lena Aruhn
Västergötland Lillemor Rönnbrant
Västmanland Curt Högberg
Ångermanland Karin Lundgren
Östergötland Lillemor Rönnbrant

Styrelsen beslutar teckna föreliggande Intentionsavtal med Stockholms Stad angående Finnkampen 2013.

Ett förslag angående Friidrotts-SM (Stora SM) kommer att diskuteras med Elitklubbarna under SM i Falun innan det går ut på remiss 1/9 – 31/10 -10.

Folksam Grand Prix inriktning 2011 och framåt diskuteras. En särskild arbetsgrupp fortsätter senare under dagen. Förslaget omfattar åtta tävlingar, FGP, FGP -Challenge, FGP inomhus.

 

Rapport från styrelsemöte 23 april 2010

Styrelsen gör en uppföljning av förbundsårsmötet och beslut fattade av mötet.

Styrelsen diskuterar upplägget av och innehållet i den Genomförandeplan för 2011 som ska skickas som ett diskussionsunderlag till SDF och dess föreningar före midsommar.

Styrelsen går igenom ett förslag till styrelsens arbetsordning samt instruktion och delegationsordning för GS. Vissa justeringar ska göras till kommande möte.

Ett förslag angående en framtida struktur för Svensk Friidrotts kommitté- och rådsverksamhet samt kommittéer för 2010 är framtagen, vilken diskuteras.

Den nya planeringsprocessen Friidrott för 2010-talet innebör ökad decentralisering till SDF-
nivå. Viktigt är att förbundet har en genomtänkt strategi för centrala stödfunktioner som stöd
inte bara ”uppåt” mot styrelsen utan också som styrorgan och policyskapare mot SDF- och
föreningsnivå.

Centrala stödresurser (inklusive styrelsen) och SDF-styrelserna blir i praktiken den ledning som
tar ansvar för friidrottens utveckling. Den centrala ledningsorganisationen knyts till dels
fokusområdena dels till styrelsens fadderskap (= ledningsansvar) mot SDF-ordförandena.
Därmed föreslås inga ytterligare centrala kommittéer men att fortsätta med befintliga råd och
kommittéer.

Elitidrott och utbildning: En utvärdering av nuvarande Riks-FIGs verksamhet utifrån olika kriterier under de tre senaste avtalsperioderna är framtagen och presenteras liksom förslag på orter och antal elever kommande avtalsperiod 2011-14 vilket diskuteras ingående. Utöver dagens FIG har även Göteborg och Huddinge ansökt om att bli Riks-FIG. Styrelsen beslutar att förlägga Riks-FIG kommande avtalsperiod 2011-14 i följande kommuner och med följande antal elevplatser: Falun (25) Göteborg (20) Karlstad (26) Malmö (20) Sollentuna (25) Växjö (26) Umeå (20) att föreslå Huddinge och Lidingö att söka till certifierade regionala friidrottsgymnasier. Curt Högberg reserverade sig mot beslutet.

Styrelsen beslutar om sin representation utomhussäsongen 2010.

Rapport från konstituerande möte 28 mars 2010

Karin Lundgren utses till vice ordförande. Kerstin Rosén utses till sekreterare i förbundsstyrelsen.
Styrelsen diskuterar ett förslag till intentionsavtal med Stockholms Stad angående Finnkampen 2013.

 

Rapport från styrelsemöte den 26 mars 2010

Inför det stundande förbundsårsmötet går styrelsen igenom detsamma.

RF har tillsänt specialidrottsförbunden förslag om ny dimensionering avseende Riksidrottsgymnasier avtalsperioden 2011-14. Styrelsen ägnar tid åt att sätta sig in i och diskutera förslaget och beslutar att val av orter och antal elevplatser/ort för Riks-FIG avgörs vid kommande möte den 23 april. Friidrott har fått samma antal platser som innevarande avtalsperiod, 162 på en treårsperiod.

Ledamöterna rapporterar från de SDF-årsmöten de närvarat vid.

Deltagarna vid den nordiska kongressen 19-21 mars i Reykjavik informerar om agendan och diskussionerna vid denna konferens.

 

Rapport från Styrelsemöte 19-20 februari 2010

Styrelsen går igenom alla handlingar inför Förbundsårsmötet 2010, årsberättelsen, svar på motionerna, styrelsens egna förslag, verksamhetsinriktningen 2011-13, programmet.

Styrelsen utser två nya medlemmar i Ungdomsrådet: Sofie Ögren, Skellefteå AIK och Rebecka Jansson, Falkenbergs IK.

Styrelsen beslutar om följande stipendier
Gabriella Samuelsson, F Gotlands FI och Alexander Söderberg, Spårvägens FK får vardera 10 000 kr ur Albackenfonden. Anton Asplund, Ume FI och Lovisa Lindh, Ullevi FK 5 000 kr vardera ur Edwin Wide-fonden. Petter Olson, Malmö AI, Sandra Wagner, KFUM Örebro och Jonas Leandersson, Malmö AI vardera 3 000 kr ur Ungdomsfonden.
 

Rapport från styrelsemöte 17 januari


Styrelsen ägnade mesta tiden till att gå igenom ärenden inför förbundsårsmötet i Falun 27-28 mars.

Årsberättelsen är under produktion. 15 motioner hade inkommit vilka styrelsen gick igenom och hade en första diskussion kring samt fördelade ansvaret att formulera förslag till styrelsens yttrande. Styrelsens eventuellt egna förslag gick man också igenom liksom verksamhetsinriktningen, ett första utkast, för 2011-13. Ramprogrammet för förbundsårsmötet blir detsamma som tidigare år med 3-4 seminarier på lördag förmiddag och en inspiratör.

Ett förslag till plan för jämställdhet från 2011 och framåt uppdrogs till Lena Aruhn och Kerstin Rosén att arbeta fram till styrelsens junimöte.

Styrelsen beslutade att närvara vid samtliga/så många som möjligt av SDF-årsmöten 2010 och gjorde en fördelning av representationen.

Tomas Riste informerade om arbetet i gruppen för Stora SM 2012 och framåt. Styrelsen beslutade att ett av seminarierna på förbundsårsmötet ska behandla Stora SM.

Styrelsen beslutade om ett öppet brev till RF:s ordförande med anledning av tilldelningen av elitidrottsstödet för landslagsverksamhet och elitidrottsutveckling.

Anders Rydén informerade om och visade exempel på de kravanalyser som nu är framtagna i alla grenar för män och kvinnor.