Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Ny verksamhetsinriktning
2014-2020

 
sfif13flerochbattreM.jpg
 


Under hösten 2012 startade arbetet med att ta fram en ny verksamhetsinriktning för perioden 2014-2020. Den nya verksamhetsinriktningen ska samla det som är gemensamt för Svensk Friidrott, det vill säga landets alla friidrottsföreningar tillsammans med Svenska Friidrottsförbundet och dess distrikt.

Den nya verksamhetsinriktningen ska även användas i Svensk Friidrotts varumärkesarbete och kommunikationsplattform. Hittills har ett tvärsnitt av friidrottssverige bidragit med inspel under flertalet idémöten och omvärldsanalyser.

Dessa möten har på uppdrag av förbundsstyrelsen dokumenterats och därefter bearbetats av en mindre redaktionskommitté bestående av Curt Högberg, Anders Albertsson, Elisabeth Rosenberg och Andreas Hagström (SISU Idrottsutbildarna).

Detta har resulterat i det utkast som nu finns att ladda ner (länk i högerspalten!). Parallellt med arbetet för en ny verksamhetsinriktning genomförs även ett varumärkesarbete vars undersökningar också kommer påverka den slutliga versionen.

I detta sammanhang är det viktigt att poängtera att det är ett arbetsutkast som behöver förfinas och i vissa delar helt skrivas om. Allt hänger på de synpunkter som kommer från föreningar och distrikt. Det är exempelvis troligt att den föreslagna strategiska planen kortas i omfång och att dess mål, strategier och mått vässas ytterligare.

Nu vill vi alltså ha in synpunkter från distrikt och föreningar på den föreslagna inriktningen och strategin.

För att hinna bearbeta inkomna synpunkter före ordförandemötet i november behöver vi dessa senast 31 oktober. Vi ser fram emot att förslaget till verksamhetsinriktning diskuteras under distriktens höstmöten så att återkoppling kan ta form med stöd i föreningarnas synpunkter. Det är förstås även möjligt för enskilda föreningar att lämna sina synpunkter direkt via länken nedan.

Guide för bearbetning

1. Läs igenom förslaget till ny verksamhetsinriktning (ladda ned via länken i högerspalten!)

2. Uppmuntra till samtal om innehåll och form. Engagera så många som möjligt i dessa samtal.

3. Ta chansen att under höstmötena diskutera verksamhetsinriktningen. Det är ett perfekt tillfälle att samla och sammanfatta synpunkter.

4. Om det uppstår frågor kring innehållet, kontakta någon i redaktionskommittén (se ovan).

5. Följ svarslänken i högerspalten för att lämna distriktets eller föreningens synpunkter

De inkomna synpunkterna bearbetas till en ny version av verksamhetsinriktningen som presenteras för ordförandemötet i november.