Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Måndag 4 mars 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


PM för mästerskapsarrangörer 2020

A. Inbjudan till mästerskapstävling
Inbjudan skall publiceras på hemsidan smfriidrott.com/smfriidrott.se senast två månader före tävlingen. Manuskript till inbjudan skall sändas till Svenska Friidrottsförbundet senast fem dagar före publicering och får ej publiceras innan denna uttryckligen godkänts.
 
Inbjudan skall alltid innehålla uppgift om: tävlingen (ar), ev åldersklasser, tidpunkt och plats för tävlingen, i förekommande fall dagsprogram med grenfördelning förmiddag/eftermiddag, uppgift om sista anmälningsdag, anmälningsavgiftens storlek, adress för anmälan, ev sista dag för efteranmälan, postgirokonto etc. Inbjudan liksom alla annan information om mästerskapet publiceras på smfriidrott.com/smfriidrott.se
 
B. Anmälan
För SM-tävlingar får sista anmälningsdag ej infalla mer än tio (10) dagar före första tävlingsdagen.
 
C. Anmälningsavgifter
För 2020 har följande anmälningsavgifter fastställts och dessa skall gälla för respektive mästerskapstävling:

Amnälan Eft anm  
200 SEK 500 SEK Stora SM, ISM, stora VSM,
SM-VSM terräng.*, 100 km*

 
250 SEK 500 SEK SM-VSM marathon, halvmarathon och 100 km*,
USM mångkamp, VSM femkamp,
IUSM mångkamp

 
350 SEK 500 SEK SM-JSM mångkamp
ISM-IJSM mångkamp

 
300 SEK 500 SEK SM-JSM-USM-VSM stafett
 
150 SEK 400 SEK JSM-USM
IJSM-IUSM
JSM-USM terräng *
 
1000 SEK   Lag-SM-kval
 
2000 SEK
1000 SEK

 
  Lag-SM-final (för direktkvalade lag från föregående år)
Lag-SM-final (för lag som gått vidare från kvaltävling)

 
0 SEK   Lag-USM (Istället för anmälningsavgifter får arrangören ett schablonbelopp/arrangörsbidrag på 20000 SEK.)
 
* om servicen ”chiptidtagning” sker vid SM-JSM-USM-VSM terräng samt 100 km höjs anmälningsavgiften med 30 kr.
 
D. Mästerskapstecken och -jetonger
Svenska Friidrottsförbundet beställer mästerskapstecken för segrare i SM och JSM av RF utsedd leverantör som levererar till respektive arrangör. Till 2:a och 3:e pristagare i ovan nämnda tävlingar skall utdelas förbundets fastställda prisjetonger och dessa levereras i graverad form från Svenska Friidrottsförbundets förlag till respektive arrangör.
 
USM-plaketter för placeringarna 1-3 i varje tävlingsgren levereras till arrangören i graverad form från Svenska Friidrottsförbundets förlag.
 
Prisplaketter för veterantävlingarna skall rekvireras av arrangören från Svenska Friidrottsförbundets förlag sedan klassindelning och tävlingsgrenar blivit klara. Dessa plaketter graveras av arrangören.
 
Mästerskapstecken och samtliga prisjetonger faktureras arrangören från RF:s leverantör respektive förlaget. För kontaktperson på Svenska Friidrottsförbundet se avtal
 
E. Nummerlappar
Svenska Friidrottsförbundet innehar rätten att träffa avtal om nummerlappsreklam vid SM-tävlingar, vilket innebär att nummerlappar levereras från förbundskansliet. Arrangörer uppmanas kontakta Svenska Friidrottsförbundet i denna fråga. Svenska Friidrottsförbundet kan i vissa fall, dock senast två månader före tävlingen, överlämna rättigheterna till nummerlappsreklam till arrangören enligt skriftlig bekräftelse.
 
F. Resultatlistor
Resultatlista ska publiceras på Internet och uppdateras kontinuerligt under tävlingsdagen när grenar avslutats, eller om tekniken möjliggör, när ett försök genomförts. Resultatlistan skall ligga på smfriidrott.se/smfriidrott.com, om arrangör, av tekniska anledningar använder annan sida för live-uppdatering av hemsida skall resultatlistan flyttas över till smfriidrott.se/smfriidrott.com senast fem dagar efter genomförd tävling. Arrangör skall vidare tillse att resultaten på tävlingsdagen på lämpligt sätt meddelas till massmedia (Sveriges Radio och TV, lokalradion, Tidningarnas Telegrambyrå, pressen etc).
 
G. Tekniska delegater, starters, mm
Förbundet utser för varje mästerskapstävling SFIF:s tekniska delegat samt även starters, startledare och seedare för vissa. All information om tävlingarna skall efterhand och i mycket god tid översändas tilltekniska delegaten respektive utsedda starters/startledare/seedare. Svenska Friidrottsförbundets tävlingsansvarige, i samråd med tekniska delegaten skall godkänna tidsprogram och tävlings-PM. Arrangören svarar för kostnaderna för resa och logi, samt uppehälle för tekniska delegaten, seedare och starters/startledare. Logi bokas av arrangören i samråd med berörda. Vid Friidrotts-SM, JSM, USM, SM inomhus, JSM inomhus och USM inomhus svarar arrangören även för kostnader för utsedd seednings-/lottningsansvarig, Svenska Friidrottsförbundet kan besluta om att sådan ej behövs.
Reseersättning kan också utgå tåg, flyg och för egen bil enligt skattefria beloppet om detta är mest praktiskt, resor ska beställas efter samråd mer respektive funktionär. Arrangören ska annars svara för transporter från och till närmaste järnvägsstation och mellan hotell och tävlingsplats). Arrangören ska också svara för kostnaderna för ett besök av den tekniska delegaten om Svenska Friidrottsförbundet anser att detta behövs.
 
Antalet övriga förbundsfunktionärer, för vilka arrangören skall stå för kostnaderna, fastställs i särskilt upprättat avtal mellan Svenska Friidrottsförbundet och arrangören.
 
H. Eltidtagning och vindmätning
Vid SM-tävlingar på arena skall eltidtagning (dubbel, separat) och vindmätning ske med godkänd apparatur och bekostas av arrangören. Ledaren för eltidtagningen skall ha genomgått förbundseltidtagarkurs anordnad av Svenska Friidrottsförbundet. Arrangören ska också under Stafett-SM, tillhandahålla sträcktider på delsträckor från 400 meter och uppåt så långt det är praktiskt möjligt. Om växling ej sker på mållinjen kan sträcktider tas manuellt. Sträcktider tas på så vis att löpare som håller i pinnen vid målpassage filmas. Om båda löparna håller i pinnen filmas pinnen.
 
I. Domare och funktionärer
Vid vissa mästerskapstävlingar krävs att ett antal domare och andra huvudfunktionärer skall ha genomgått förbundsdomarutbildning anordnad av Svenska Friidrottsförbundet. Detta regleras i särskilt upprättat avtal mellan Svenska Friidrottsförbundet och arrangören.
 
J. Landsvägslöpningar
Vid landsvägslöpningar (marathon och halvmarathon) skall banan vara kontrollmätt av förbundsbanmätare. Namnen på dessa finns på www.friidrott.se .
 
K. Fast dagsprogram vid Stora SM, JSM och USM
För rubricerade mästerskap gäller fastlagda dagsprogram.
 
L. Mästerskap för veteraner
För mästerskapstävlingar för veteraner finns fastställda åldersklasser, tävlingsgrenar och bestämmelser. Veterankommittén ansvarar för dessa tävlingar.
 
M. TV-rättigheter
Svenska Friidrottsförbundet har ensamt rätten att är för friidrottens mästerskapstävlingar träffa avtal om radio- och TV-sändningar. Arrangören äger ej rätt att förhandla om sändning från tävlingen med något TV/radio-bolag. Om arrangör planerar att webbsända tävlingen skall också det godkännas av Svenska Friidrottsförbundets marknadsansvarige.
 
N. Skyldigheter till reklam
Vid alla SM-tävlingar innehar Svenska Friidrottsförbundet rätten till reklamrättigheterna utöver vad som sagts om nummerlappar. Omfattningen av detta regleras i det separata avtal som upprättas mellan Svenska Friidrottsförbundet och arrangören.
 
Svenska Friidrottsförbundets sponsorer skall åtnjuta branschexklusivitet och deras logotyper skall finnas med i all annonsering inför tävlingen.
 
OBS! Sammansättningen av Svenska Friidrottsförbundets sponsorer och antal skyltar och annonser kan dock ändras mellan ansökningstillfället och avtalsskrivningen beroende av om Svenska Friidrottsförbundet under mellantiden fått nya sponsorer.

N1. Reklam och politik
Efter frågor kring reklam för politiska partier eller andra politiska organisationer har förbundsstyrelsen beslutat följande i december 2016:
Styrelsen beslutade
Att organisationers namn och logotype i samband med nationella och SM-tävlingar är tillåtna men inte ytterligare ”budskap”.
Att nummerlappen inte får användas för namn och logotype enligt ovan.
Att tävlingsdräkt inte får användas för namn och logotype enligt ovan. Detta gäller föreningens officiella tävlingsdräkt samt eventuella sponsorers tävlingsdräkt. Motionsklass är undantagen men budskap skall följa svensk idrotts grundläggande värderingar.
Att grundprincipen för godkända politiska organisationer bygger på demokratiska värderingar som idrotten står för. Detta innefattar även partier som finns lokalt och regionalt.
Att beslutet även ska gälla överdragskläder och all utrustning man har i samband med tävlingssituation.


 
O. Biljetter till tävlingen
Arrangören skall tillhandahålla Svenska Friidrottsförbundet minimum 300 biljetter, för utomhustävling och 150 biljetter för inomhustävling per tävlingsdag avsedda för Svenska Friidrottsförbundets styrelse och personal samt sponsorer. Exakt antal biljetter regleras i särskilt avtal mellan Svenska Friidrottsförbundet och arrangören. För deltagande föreningar ska ledarbiljetter delas ut som följer:
En biljett per aktiv plus en.
Det innebär att en förening med 19 aktiva får 20 ledarbiljetter, en förening med 5 aktiva får sex ledarbiljetter.
 

P. Dopingkontroll
Dopingkontroll kan förekomma vid alla SM-tävlingar för seniorer och juniorer. Antalet dopingkontroller för respektive tävling regleras i särskilt upprättat avtal mellan Svenska Friidrottsförbundet och arrangören.
Svenska Friidrottsförbundet beställer dopingkontrollerna från Riksidrottsförbundet samt betalar dessa. Arrangören ska senast en vecka innan tävlingen verifiera till dopingkontrollanten att allt är under kontroll (d v s att tillräckligt antal ledsagare finns, att det finns lokal för dopingtester med mera). Notera att för rekordprover i löpning 400 meter och längre ska provet också analyseras för EPO.
 
Q. Särskilt avtal
Senast sex månader efter det att Svenska Friidrottsförbundet utsett mästerskapsarrangör skall ett särskilt avtal upprättas mellan Svenska Friidrottsförbundet och respektive arrangör.
 
R. Tider
Vid flerdagarstävling ska tävlingen sista dagen sluta kl 16:00.
 
S. Kvalificeringsregler och seedningsregler.
För seedningsregler i löpningar se:
friidrott.se -> Tävlingar -> Bestämmelser m m -> SM: Kvalsystem löpning.
I teknikgrenar gäller följande:

Svenska Friidrottsförbundet fastställer hopphöjder och kvalgränser.
Utomhus:
Friidrotts-SM – Vid femton eller färre avprickade – final direkt.
Vid fler avprickade:
Stav – A-B-pool som avgörs genom avprickning och tänkt ingångshöjd. Svenska Friidrottsförbundet fastställer första ingångshöjd i A- resp B-pool.
I övriga grenar genomförs kvaltävling om finaltävling ej genomförs första dagen då final genomförs direkt.
JSM-USM17 – som ovan fast gränsen för direktfinal går vid 17 avprickade eller färre.
USM-15-16 – som ovan fast gränsen för direktfinal går vid 21 avprickade eller färre.
Inomhus:
ISM – som för Friidrotts-SM ovan.
IJSM-IUSM17 – Vid 17 eller färre avprickade – final direkt.
Vid fler: när tävlingen genomförs i hallar med en längdhoppsgrop eller en höjdbädd genomförs tävlingen enligt ovan, men när hallen möjliggöra dubbla hopp används seedade pooler. I längd/tresteg genomförs tävlingen parallellt där de åtta främsta går till final oavsett pool (dock ska de förväntat främsta delta i A-pool för att slippa ominmätning av ansats med mera). I höjdhopp genomförs hoppningen i två seedade pooler med höjning parallellt i de båda poolerna.
IUSM15-16 – vid 21 eller färre avprickade – final direkt. Annars som IJSM-IUSM17.
För ovanstående gäller att av Svenska Friidrottsförbundet utsedd seedare ansvarar för seedning av pooler.   
 
T. Videofilmning
Inomhus
För att styrka dömande vid SM-tävlingar rekommenderar vi att arrangör videofilmar följande.
Inomhus, kurvor och ska man prioritera något så är utgången av kurvan extra viktig.
Utomhus
Kurvor, ingång på gemensam bana samt ingång till sista kurvan.
Stafett-SM, två kameror vid växel ett och två, samt en kamera vid sista växeln på 4x100 meter.
 
Rent allmänt är en upphöjd position att föredra, t ex kan man använda läktare, byggnadsställning med mera. Planera vinkel utifrån vad det är man vill kunna se, vid överväxling fokusera på bortre växelgräns och från sidan vinkelrätt mot linjen.


U. Starter
Vid SM-tävling ska starters ha tillgång till en trådlös mikrofon (headset alternativt microfin med stativ) för startkommandon.

Vid användning av E-gun (tidigare silent gun) skall högtalarna placeras i omedelbar anslutning till löparna (företrädesvis bakom) och minst en högtalare per bana i sprintlöpning. Det är också att föredra att också startskottet kan komma ut i huvudhögtalarsystemet.