Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 22 september 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


SM: Tekniska krav m m

För att garantera i alla avseenden "SM-värdiga" arrangemang har SFIF uppställt ett antal krav och rekommendationer som måste uppfyllas av den arrangör som får uppdraget att ansvara för tävlingen. Kraven handlar huvudsakligen om anläggningar och utrustning men också om domarkompetens och viss kringservice.
 

SM-tävling på arena SM-tävling i terräng


A. SM-TÄVLING PÅ ARENA

ANLÄGGNING / ARENA

Anm: Kraven avser de grenar som ingår i den aktuella SM-tävlingen

Arenan skall rent allmänt uppfylla samtliga krav ("skall") och rekommendationer ("bör") specificerade i SFIF:s regelbok vad gäller "Anläggning/Fast utrustning" för berörda grenar.

1. Löpning

1.1 Allmänt
* Belagda med allvädersmaterial av godkänd typ (kap F 1.1.1) och i fullgott skick
* Fullständiga banmarkeringar enl SFIF:s standard (kap F 1.3).
* Start- och nedlöpningslinjer för gruppstart på medel/långdistans.
1.2 Utomhus
* Varvlängd 400m
* Reglementsenlig sarg på insidan (kap F 1.2). Vid ev öppningar i sargen (för korsande ansatslöpning eller för hinderlöpning) skall gränsen markeras med koner (högst 4 m lucka i kurva).
* Minst 6 individuella banor och bör vara fler (upp till 8) på upploppet.
* Banbredd 1.22 m (kap F 1.3)
1.3. Inomhus
Rundbana
* Varvlängd 200m
* Doserade kurvor med en radie som ej understiger ca 16 m.
* Då sarg saknas skall banans inre gräns markeras med koner (högst 1.5 m lucka i kurva).
* Minst 4 individuella banor.
* Banbredd 0.9-1.0 m.
Rakbana
* Utrymme för 60m löpning plus uppbromsningssträcka.
* Minst 6 individuella banor
* Banbredd 1.22 m.

2. Hopp/kast

2.1 Ansatsbanor för hopp och spjut belagda med allvädersmaterial av godkänd typ (kap F 1.1.1) och i fullgott skick.

2.2 Möjlighet att byta hoppriktning i stav, längd och tresteg. Vid mångkamp skall möjlighet finnas till att genomföra två grupper stavhopp samtidigt.

2.3 Kastringar för kula, diskus och slägga belagda med betong el motsv och i fullgott skick.

2.4 Fullgod skyddsbur för diskus och slägga.

2.5 I förekommande fall skall fullvärdig kastplan finnas i anslutning till huvudarenan.

2.6 Vid Stora SM, Stora JSM och Stora USM skall dock samtliga finaler inkl långa kast genomföras på huvudarenan. Vid Stora SM bör även samtliga kvaltävlingar gå på innerplan.

3. Övriga utrymmen

3.1 Sekretariat
* Sekretariatsutrymme erforderligt utrustat med datorer, skrivare och kopieringsapparater.
3.2 Dopingkontroll/sjukvård
* Tillgång till avskilda utrymmen, med toalett, för dopingkontroll samt för sjukvård.
3.3 Omklädnad
* Omklädningsrum i tillräcklig omfattning med toalett och dusch med varmvatten.
3.4 Uppvärmning
* Utomhus minst i form av större plan gräsyta eller grusplan för löpningsuppvärmning. Separat kastplan för uppvärmning bör finnas. Någon form av regnskyddat utrymme för uppvärmning bör också finnas.
* Inomhus ska separat avdelad yta finnas för uppvärmning.
3.5 Publik
* Läktare med sittplatser under tak för publik: Vid Stora SM minst 1000 platser, vid Stora JSM, Stora USM och SM-JSM-USM stafett minst 500 platser.
* Ytterligare läktare efter behov.
3.6 Media
* Regnskyddade pressplatser med uppsikt över tävlingsområdet samt möjlighet att erhålla tele-/internetanslutning.
3.7 Servering
* Serveringsutrymme (se nedan "Övrig service").
3.8 Parkering
* Parkeringsutrymmen i erforderlig mängd i rimlig närhet av arenan.

UTRUSTNING/ REDSKAP

1. Dubbla kompletta godkända eltidtagningsutrustningar - inkl målkamera, avläsningsutrustning och startpistoler - skyddade för regn och vind. Det rekommenderas att kamerorna är placerade på var sin sida om mållinjen. Om detta inte är praktiskt lämpligt ska de vara så högt placerade att risken för att löparna skymmer varandra på målfotot är försumbar.

2. Erforderligt antal fungerande vindmätare (minst 2).

3. Godkända kastredskap i erforderlig mängd.

4. Övrig lös utrustning enligt SFIF:s regelbok i erforderlig mängd.

5. Vid Stora SM, Stora JSM och Stora USM: Displayer för angivande av rullande tid och preliminär segrartid.

 

FUNKTIONÄRER / DOMARE

För att säkerställa den arrangörstekniska kvalitén vid landskamper, SM- och GP-tävlingar beslöt SFIF 1997 att införa kompetenskrav vad gäller huvudfunktionärerna vid dessa typer av förbundsarrangemang. Dessa krav har under hand uppdaterats och fr o m utomhussäsongen 2003 gäller följande:

1. Tävlingsledare
* Rekommenderas att denne är förbundsdomare (dvs har genomgått SFIF:s förbundsdomarkurs och blivit godkänd på regelkunskapsprovet).

2. Teknisk ledare
* Bör ha genomgått SFIF:s speciella utbildning för tekniska ledare. Då sådana kurser arrangeras endast sporadiskt kan SFIF:s Tävlingsansvarige ge dispens för en rutinerad förbundsdomare eller person med motsvarande kunskaper och erfarenheter som teknisk ledare.

3. Jury
* Då juryns uppgift är att utifrån gällande regler granska ifrågasatta domslut vid tävlingen bör juryledamot normalt vara förbundsdomare, eftersom man alltså måste besitta en bevisad stor kunskap om och förtrogenhet med reglerna.

4. Starter
* Skall vara godkänd förbundsstarter.
* För SM-tävling utser SFIF starters.

5. Eltidsledare
* Skall vara godkänd förbundseltidtagare (dvs ha genomgått SFIF:s kurs för eltidtagare). Dock kan om särskilda skäl föreligger SFIF:s Tävlingsansvarige ge dispens för annan eltidsledare om denne bedöms ha erforderlig utbildning, kompetens och erfarenhet.

6. Övriga huvudfunktionärer
* Samtliga domare med ledaransvar (primärt grenledare) på tävlingen bör vara förbundsdomare.
* Vid SM-tävlingar gäller följande krav på förbundsdomare:

Stora SM,
Stora ISM
Löpningsledare, samtliga grenledare i hopp och kast
Stora JSM,
Stora USM
Löpningsledare, minst två grenledare i vardera hopp och kast
Stora IJSM,
Stora IUSM
Löpningsledare, minst två grenledare i hopp och kast
SM stafett Löpningsledare
SM mångkamp,
ISM-IJSM-IUSM mångkamp
Minst två pool- eller grenledare
JSM-USM mångkamp Minst en pool- eller grenledare

Anm: Landskamp och GP-tävling jämställs med Stora SM.


ÖVRIG SERVICE

1. Hemsida på internet för att göra inbjudan, tidsprogram, PM, resultatlista m m snabbt och allmänt tillgängligt.

2. Preliminär resultatlista med alla resultat ska läggas ut på hemsidan senast vid slutet av varje tävlingsdag. Slutlig resultatlista ska finnas inom två veckor.

3. Servering på arenan med kaffe, bröd, varmkorv etc. Vid heldagstävling skall servering av mat ske fram till tävlingarnas slut.


B. SM-TÄVLING I TERRÄNG

BANAN

1. Underlaget skall bestå av grus, stig, gräs eller sågspån och vara så fast och så fritt från ojämnheter att risken för skador minimeras.

2. Startområdet skall ha plats för minst 80 löpare i bredd på samma startlinje.

3. Avståndet rakt fram från startlinjen innan banbredden är nere i 5 m skall vara minst 100 m.

4. Banan skall tillåta förbilöpning överallt och vara fri från tvära svängar så att risken för farliga situationer minimeras

5. Banan skall ha en utslagsgivande kupering. Upp- och nedförsbackar får ej vara så branta att normal löpning förhindras eller utgör en säkerhetsrisk.

6. I anslutning till startområdet skall väderskyddat utrymme för överdragskläder finnas.

7. Varvet skall mäta ca 2000m och löpas erforderligt antal varv.

ÖVRIGA UTRYMMEN

I tillämpliga delar gäller samma krav som för arenatävlingar ovan.

FUNKTIONÄRER / DOMARE

Löpningsledare skall vara förbundsdomare.