Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 22 september 2023

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Svenska Mästerskap i friidrott

Allmänna regler/bestämmelser "Kravspec" för arrangör
SM för seniorer (SM) SM för juniorer (JSM)
SM för ungdomar (USM) SM för veteraner (VSM)


En av Svenska Friidrottsförbundets grundläggande uppgifter är att årligen genomföra svenska mästerskapstävlingar i friidrott för seniorer, juniorer, ungdomar och veteraner.

Friidrott är som bekant inte en idrott utan det sammanfattande namnet på ett stort antal olika grenar/aktiviteter inom huvudkategorierna löpning, hopp och kast. Friidrott utövas dessutom i ett flertal olika miljöer - förutom på arena utomhus även på landsväg/gata och i terräng samt inomhus.

Därför är det program av SM-tävlingar som SFIF årligen genomför såväl mångfasetterat som omfattande och sträcker sig dessutom över de flesta av årets månader. Hela utbudet för de olika åldersgrupperna presenteras nedan.

I enlighet med den svenska idrottens folkrörelsefilosofi vänder sig SM-tävlingarna endast till personer som representerar till SFIF anslutna idrottsföreningar.

 

Allmänna regler/bestämmelser

1. Det rent tävlingstekniska genomförandet av alla SM-tävlingar styrs naturligtvis av friidrottens "vanliga" regler fastlagda av IAAF och SFIF och samlade i "Tävlingsregler för friidrott" utgivna av SFIF. Nedan redovisas därför endast de "extra" regler och bestämmelser som avser specifikt SM-tävlingar.

2.1 Tidpunkt för SM-tävling fastläggs av SFIF
2.2 Uppdraget att åt SFIF svara för det tekniska genomförandet av SM-tävling utdelas av SFIF, oftast efter ett ansökningsförfarande.
2.3 SFIF utser för varje SM-tävling förbundskontrollant som dels skall ge råd och anvisningar till den tekniske arrangören under förberedelserna, dels skall övervaka att genomförandet blir korrekt och i full enlighet med gällande regler och bestämmelser.
2.4 SFIF skall godkänna av arrangören föreslagen inbjudan
2.4 SFIF fastställer dagsprogram samt skall godkänna av arrangören föreslaget tidsprogram och PM.
2.5 SFIF fastställer bestämmelser för ev vidarekvalificering från försök/kval till final.

3.1 Normalt genomförs SM-tävling som ett separat arrangemang.
3.2 Dock kan SM-tävling i mångkamp eller på landsväg genomföras som samarrangemang med - eller integrerad i - annan tävling.

4.1 Endast förening ansluten till SFIF får anmäla deltagare till SM.
4.2 Aktiv skall vara svensk medborgare eller utländsk medborgare med tillstånd att delta i SM.
4.3 För utländsk medborgare krävs för SM-behörighet att man varit folkbokförd och huvudsakligen vistats i Sverige sedan minst ett år tillbaka samt att man inte deltar i hemlandets nationsmästerskap.
4.4 SM-tävling för junior, ungdom eller veteran är strikt åldersbunden, endast personer födda det/de år som definierar klassen (se nedan) får delta. Observera dock specialbestämmelserna för stafett!
4.5 SM tävling för senior är öppen för alla oberoende av födelseår. Enda restriktionen är att för terräng, landsväg och 5000m, 10000m och 3000m hinder på bana måste den tävlande fylla minst 17 år under året.
4.6 F n gäller "fri anmälan" till SM-tävlingar, dvs det finns inga formella resultatkrav el motsv som måste ha uppfyllts för att en aktiv skall få anmälas.

5.1 Sista anmälningsdag får ej infalla mer än tio (10) dagar före första tävlingsdag.
5.2 Efteranmälan - mot förhöjd avgift - accepteras så länge det är "tävlingstekniskt möjligt". Med detta avses att avprickningstiden inte löpt ut samt att efteranmälan ej kommer att medföra en extra tävlingsomgång.
5.3 För att SM-tävling i en gren skall genomföras krävs - utom för veteraner:
dels att vid ordinarie anmälningstids utgång minst tre (3) aktiva/lag representerande minst tre (3) olika föreningar är anmälda (om så inte är fallet skall SM-tävlingen avlysas).
dels att vid "avprickningen" minst två (2) aktiva/lag (förhands- eller efteranmälda) bekräftat sitt deltagande.

6.1 Vid SM-tävling på arena och inomhus skall huvudfunktionärerna på ett godkänt sätt ha genomgått resp speciell förbundsutbildning.
6.2 Ledamot i tävlingsjuryn (vars uppgift är att behandla inkomna protester) skall normalt vara godkänd förbundsdomare.

7.1 För arrangör av SM-tävling finns av SFIF fastställd "kravspecifikation" avseende arena, utrustning, domarkompetens, kringservice m m.

8.1 Vid SM-tävling skall särskilda mästerskapstecken och medaljer utdelas till de tre främsta.

 

SM-tävlingar för seniorer

 

FRIIDROTTS-SM

Omfång: Tre tävlingsdagar
Tidpunkt: Andra halvan av sommaren, normalt augusti.
Grenar:
Män: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 10000m, 3000m hinder, 110m häck, 400m häck, höjd, stav, längd, tresteg, kula, diskus, slägga, spjut.
Kvinnor: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 10000m, 3000m hinder, 100m häck, 400m häck, höjd, stav, längd, tresteg, kula, diskus, slägga, spjut.
Mixad: 4x100m.

SM MÅNGKAMP

Omfång: Två tävlingsdagar
Tidpunkt: Varierar mellan juni och september
Grenar:
Män: Tiokamp (100m, längd, kula, höjd, 400m // 110m häck, diskus, stav, spjut, 1500m)
Kvinnor: Sjukamp (100m häck, höjd, kula, 200m // längd, spjut, 800m)
Anm: Kan samarrangeras med JSM och USM mångkamp. I så fall skall deltagare i JSM-klass vilken har samma grenprogram som seniorernas även räknas in i seniortävlingen.

SM MARATHON

Omfång: En tävlingsdag
Tidpunkt: Slutet av maj eller början av juni
Grenar:
Män: Marathon (42195 m)
Kvinnor: Marathon (42195 m)

SM HALVMARATHON

Omfång: En tävlingsdag
Tidpunkt: Varierar, ofta mitten av maj eller mitten av september
Grenar:
Män: Halvmarathon (21097.5 m)
Kvinnor: Halvmarathon (21097.5 m) 

SM 100 KM LANDSVÄG

Omfång: En tävlingsdag
Tidpunkt: Varierar
Grenar:
Män: 100 km landsväg
Kvinnor: 100 km landsväg

SM 10 KM LANDSVÄG

Omfång: En tävlingsdag
Tidpunkt: Varierar
Grenar:
Män: 10 km landsväg
Kvinnor: 10 km landsväg

SM 24-TIMMARSLÖPNING

Omfång: 24 timmar
Tidpunkt: Varierar
Grenar:
Män: 24-timmarslöpning
Kvinnor: 24-timmarslöpning

SM TERRÄNG

Omfång: Två tävlingsdagar
Tidpunkt: Andra halvan av oktober
Grenar:
Män: 4 km, 10 km
Kvinnor: 4 km, 10 km
Lagtävling: I samtliga grenar genomförs lagtävling baserad på den sammanlagda placeringssiffran för resp förenings tre bästa. Om förening har minst sex fullföljande räknas också andralag osv. Placeringssiffra räknas utifrån löpares faktiska placering i loppet, oavsett om de löpare som kommit före i mål deltar i lagtävling eller inte. Om två lag slutar på samma sammanlagda placeringssiffra kommer det lag före vars tredje löpare har bäst placering.
Anm: Samarrangeras med JSM, USM och VSM terräng

SM TRAILLÖPNING

Omfång: En tävlingsdag
Tidpunkt: Varierar
Grenar:
Män: Trail, ultradistans, kategori M (km-effort 75-114) eller L (115-154)
Kvinnor: Trail, ultradistans, kategori M (km-effort 75-114) eller L (115-154)
Not: Från och med 2022 införs också SM i kategori S (km-effort 45-74)

SM STAFETT

Omfång: Två tävlingsdagar
Tidpunkt: Normalt i början av juni
Grenar:
Män: 4x100m, 4x400m, 4x800m, 4x1500m
Kvinnor: 4x100m, 4x400m, 4x800m, 3x1500m
Deltagande: En förening får anmäla och starta med valfritt antal lag per gren. I händelse av försök och final får dock ingen byta lag mellan omgångarna.
Anm: Samarrangeras med JSM och USM stafett

LAG-SM

Omfång: En tävlingsdag
Tidpunkt: Varierar, oftast i juli
Grenar:
Män: Lag (100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 3000m hinder, 110m häck, 400m häck, höjd, stav, längd, tresteg, kula, diskus, slägga, spjut, 4x100m)
Kvinnor: Lag (100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 3000m hinder, 100m häck, 400m häck, höjd, stav, längd, tresteg, kula, diskus, slägga, spjut, 4x100m)
Kvalificering: I lag-SM tävlar i resp klass sex föreningar, dels de fyra främsta från föregående års lag-SM, dels två lag som kvalificerat sig från Svenska Friidrottscupens riksnivå.
Deltagande: Varje förening i resp klass skall ha en deltagare per individuell gren plus ett stafettlag. Högst tre deltagare per lag får "dubblera", dvs starta i två individuella grenar. Om ett lag saknar deltagare i fler än tre grenar räknas det som avbrutet deltagande och föreningen stryks helt ur poängräkningen.
Poängräkning: 6-5-4-3-2-1 för placering 1 till 6 i resp gren.
Detaljerade bestämmelser

ISM

Omfång: Två tävlingsdagar
Tidpunkt: Februari eller början av mars
Grenar:
Män: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m häck, höjd, stav, längd, tresteg, kula, vikt.
Kvinnor: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m häck, höjd, stav, längd, tresteg, kula, vikt.

ISM MÅNGKAMP

Omfång: Två tävlingsdagar
Tidpunkt: Varierar mellan januari och mars
Grenar:
Män: Sjukamp (60m, längd, kula, höjd // 60m häck, stav, 1000m)
Kvinnor: Femkamp (60m häck, höjd, kula, längd, 800m)
Anm: Samarrangeras med IJSM och IUSM mångkamp. Då skall deltagare i IJSM-klass med samma grenprogram som seniorernas även räknas in i seniortävlingen.

 

SM-tävlingar för juniorer


ÅLDERSKLASSER

M22/K22: Fyller under året 20, 21 eller 22 år
P19/F19: Fyller under året 18 eller 19 år
P17/F17: Se SM-tävlingar för ungdomar nedan!

JSM

Omfång: Tre tävlingsdagar
Tidpunkt: Augusti eller slutet av juli
Grenar:
M22: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 2000m hinder/91.4, 110m häck/106.7, 400m häck/91.4, höjd, stav, längd, tresteg, kula/7.26, diskus/2.0, slägga/7.26, spjut/800.
K22: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 2000m hinder/76.2, 100m häck/83.8, 400m häck/76.2, höjd, stav, längd, tresteg, kula/4.0, diskus/1.0, slägga/4.0, spjut/600.
P19: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 2000m hinder/91.4, 110m häck/99.1, 400m häck/91.4, höjd, stav, längd, tresteg, kula/6.0, diskus/1.75, slägga/6.0, spjut/800.
F19: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 2000m hinder/76.2, 100m häck/83.8, 400m häck/76.2, höjd, stav, längd, tresteg, kula/4.0, diskus/1.0, slägga/4.0, spjut/600.
P17: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 2000m hinder/83.8, 110m häck/91.4, 300m häck/83.8, höjd, stav, längd, tresteg, kula/5.0, diskus/1.5, slägga/5.0, spjut/700.
F17: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 1500m hinder/76.2, 100m häck/76.2, 300m häck/76.2, höjd, stav, längd, tresteg, kula/3.0, diskus/1.0, slägga/3.0, spjut/500.

JSM MÅNGKAMP

Omfång: Två tävlingsdagar
Tidpunkt: Augusti eller början av september
Grenar:
M22: Tiokamp (100m, längd, kula/7.26, höjd, 400m // 110m häck/106.7, diskus/2.0, stav, spjut/800, 1500m)
K22: Sjukamp (100m häck/83.8, höjd, kula/4.0, 200m // längd, spjut/600, 800m)
P19: Tiokamp (100m, längd, kula/6.0, höjd, 400m // 110m häck/99.1, diskus/1.75, stav, spjut/800, 1500m)
F19: Sjukamp (100m häck/83.8, höjd, kula/4.0, 200m // längd, spjut/600, 800m)
Poängtabeller: Samtliga klasser använder IAAF:s poängtabell av år 1997.
Anm: Samarrangeras med USM mångkamp. Kan även samarrangeras med SM mångkamp. I så fall skall deltagare i JSM-klass vilken har samma grenprogram som seniorernas även räknas in seniortävlingen.

JSM TERRÄNG

Omfång: Två tävlingsdagar
Tidpunkt: Andra halvan av oktober
Grenar:
M22: 8 km
K22: 6 km
P19: 6 km
F19: 4 km
Lagtävling: I samtliga grenar genomförs lagtävling baserad på den sammanlagda placeringssiffran för resp förenings tre bästa. Om förening har minst sex fullföljande räknas också andralag osv. Placeringssiffra räknas utifrån löpares faktiska placering i loppet, oavsett om de löpare som kommit före i mål deltar i lagtävling eller inte. Om två lag slutar på samma sammanlagda placeringssiffra kommer det lag före vars tredje löpare har bäst placering.
Anm: Samarrangeras med SM, USM och VSM terräng

JSM STAFETT

Omfång: Två tävlingsdagar
Tidpunkt: Normalt i början av juni
Grenar:
M22: 4x100m, 3x400m, 3x800m
K22: 4x100m, 3x400m, 3x800m
P19: 4x100m, 1000m, 3x800m
F19: 4x100m, 1000m, 3x800m
Deltagande: En förening får anmäla och starta med valfritt antal lag per gren. I händelse av försök och final får dock ingen byta lag mellan omgångarna.
Ålderssammansättning: Minst två i varje lag måste tillhöra aktuell åldersklass. Lag kan därutöver kompletteras med aktiva ur yngre åldersgrupp (dock yngst 15 år) under förutsättning att de ej vid aktuellt mästerskap tävlar i annan JSM/USM-klass.
Anm: Samarrangeras med SM och USM stafett

IJSM

Omfång: Två tävlingsdagar
Tidpunkt: Februari
Grenar:
M22: 60m, 400m, 1500m, 60m häck/106.7, höjd, stav, längd, tresteg, kula/7.26, vikt/15.88.
K22: 60m, 400m, 1500m, 60m häck/83.8, höjd, stav, längd, tresteg, kula/4.0, vikt/9.08.
P19: 60m, 400m, 1500m, 60m häck/99.1, höjd, stav, längd, tresteg, kula/6.0, vikt/15.88.
F19: 60m, 400m, 1500m, 60m häck/83.8, höjd, stav, längd, tresteg, kula/4.0, vikt/9.08.
P17: 60m, 400m, 1500m, 60m häck/91.4, höjd, stav, längd, tresteg, kula/5.0, vikt/11.34.
F17: 60m, 400m, 1500m, 60m häck/76.2, höjd, stav, längd, tresteg, kula/3.0, vikt/9.08.

IJSM MÅNGKAMP

Omfång: Två tävlingsdagar
Tidpunkt: Varierar mellan januari och mars
Grenar:
M22: Sjukamp (60m, längd, kula/7.26, höjd // 60m häck/106.7, stav, 1000m)
K22: Femkamp (60m häck/83.8, höjd, kula/4.0, längd, 800m)
P19: Sjukamp (60m, längd, kula/6.0, höjd // 60m häck/99.1, stav, 1000m)
F19: Femkamp (60m häck/83.8, höjd, kula/4.0, längd, 800m)
Poängtabeller: Samtliga klasser använder IAAF:s poängtabell av år 1997.
Anm: Samarrangeras med ISM och IUSM mångkamp. Då skall deltagare i IJSM-klass med samma grenprogram som seniorernas även räknas in seniortävlingen.

 

 

SM-tävlingar för ungdom


ÅLDERSKLASSER

P17/F17: Fyller under året 17 år
P16/F16: Fyller under året 16 år
P15/F15: Fyller under året 15 år

USM

Omfång: Tre tävlingsdagar
Tidpunkt: Augusti eller slutet av juli
Grenar:
P17: Genomförs tävlingstekniskt med Stora JSM (se ovan!).
F17: Genomförs tävlingstekniskt med Stora JSM (se ovan!).
P16: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 2000m hinder/83.8, 110m häck/91.4, 300m häck/83.8, höjd, stav, längd, tresteg, kula/5.0, diskus/1.5, slägga/5.0, spjut/700.
F16: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 1500m hinder/76.2, 100m häck/76.2, 300m häck/76.2, höjd, stav, längd, tresteg, kula/3.0, diskus/1.0, slägga/3.0, spjut/500.
P15: 80m, 300m, 800m, 2000m, 1500m hinder/76.2, 80m häck/83.8, 300m häck/76.2, höjd, stav, längd, tresteg, kula/4.0, diskus/1.0, slägga/4.0, spjut/600.
F15: 80m, 300m, 800m, 2000m, 1500m hinder/76.2, 80m häck/76.2, 300m häck/76.2, höjd, stav, längd, tresteg, kula/3.0, diskus/0.75, slägga/3.0, spjut/500.

USM MÅNGKAMP

Omfång: Två tävlingsdagar
Tidpunkt: Augusti eller början av september
Grenar:
P17: Tiokamp (110m häck/91.4, diskus/1.5, stav, spjut/700, 300m // 100m, längd, kula/5.0, höjd, 1000m)
F17: Sjukamp (100m häck/76.2, höjd, kula/3.0, 200m // längd, spjut/500, 800m)
P16: Tiokamp (110m häck/91.4, diskus/1.5, stav, spjut/700, 300m // 100m, längd, kula/5.0, höjd, 1000m)
F16: Sjukamp (100m häck/76.2, höjd, kula/3.0, 200m // längd, spjut/500, 800m)
P15: Åttakamp (80m häck/83.8, diskus/1.0, stav, spjut/600 // längd, kula/4.0, höjd, 800m)
F15: Sexkamp (80m häck/76.2, höjd, kula/3.0 // längd, spjut/500, 600m)
Poängtabeller: Samtliga använder IAAF:s poängtabell av år 1997 med nationella tillägg för löpdistanser som saknas där.
Anm: Samarrangeras med JSM mångkamp. Kan även samarrangeras med SM mångkamp.

USM TERRÄNG

Omfång: Två tävlingsdagar
Tidpunkt: Andra halvan av oktober
Grenar:
P17: 4 km
F17: 4 km
P16: 4 km
F16: 4 km
P15: 4 km
F15: 4 km
Lagtävling: I samtliga grenar genomförs lagtävling baserad på den sammanlagda placeringssiffran för resp förenings tre bästa. (För P17/P16 resp F17/F16 är det gemensamt lopp med gemensam lagtävling.) Om förening har minst sex fullföljande räknas också andralag osv. Placeringssiffra räknas utifrån löpares faktiska placering i loppet, oavsett om de löpare som kommit före i mål deltar i lagtävling eller inte. Om två lag slutar på samma sammanlagda placeringssiffra kommer det lag före vars tredje löpare har bäst placering.
Anm: Samarrangeras med SM, JSM och VSM terräng

USM STAFETT

Omfång: Två tävlingsdagar
Tidpunkt: Normalt i början av juni
Grenar:
P16/17: 4x100m, 1000m, 3x800m
F16/17: 4x100m, 1000m, 3x800m
P15: 4x80m, 3x800m
F15: 4x80m, 3x800m
Deltagande: En förening får anmäla och starta med valfritt antal lag per gren. I händelse av försök och final får dock ingen byta lag mellan omgångarna.
Ålderssammansättning: Minst två i varje lag måste tillhöra aktuell åldersklass. 17-årslag kan därutöver kompletteras med aktiva ur 15-årsgruppen - under förutsättning att de ej vid aktuellt mästerskap tävlar i annan JSM/USM-klass - och 15-årslag kan kompletteras med 14-åringar.
Anm: Samarrangeras med SM och JSM stafett

LAG-USM

Omfång: En tävlingsdag
Tidpunkt: Varierar, normalt andra halvan av sommaren.
Grenar:
Udda år
P17:
100m, 400m, 3000m, 300m häck, höjd, tresteg, diskus, spjut, 4x100m.
F17: 200m, 800m, 1500m hinder, 300m häck, stav, längd, kula, slägga, 4x100m.
Jämna år
P17:
200m, 800m, 2000m hinder, 110m häck, stav, längd, kula, slägga, 4x100m.
F17: 100m, 400m, 3000m, 100m häck, höjd, tresteg, diskus, spjut, 4x100m.
Ålderssammansättning: Även om grenar och betingelser gäller P17/F17 får också P15/F15 (dock ej yngre) i valfri utsträckning ingå i laget.
Anmälan: Det är fri anmälan till lag-USM, dvs ingen kvalificering.
Deltagande: Varje lag skall ha en deltagare per individuell gren plus stafettlag. Högst två deltagare per kön får "dubblera" i varje lag, dvs starta i två individuella grenar.
OBS! Lag-USM är en tävling med en gemensam poängräkning för pojkar och flickor.
Poängräkning: Vid X deltagande lag utdelas poäng enl skalan X - (X-1) - (X-2) - .... - 2 - 1 för placering 1 och nedåt i resp gren.

IUSM

Omfång: Två tävlingsdagar
Tidpunkt: Februari eller början av mars
Grenar:
P17: Genomförs tävlingstekniskt med Stora IJSM (se ovan!).
F17: Genomförs tävlingstekniskt med Stora IJSM (se ovan!).
P16: 60m, 400m, 1500m, 60m häck, höjd, stav, längd, tresteg, kula/5.0, vikt/11.34.
F16: 60m, 400m, 1500m, 60m häck, höjd, stav, längd, tresteg, kula/3.0, vikt/9.08.
P15: 60m, 200m, 1000m, 60m häck, höjd, stav, längd, tresteg, kula/4.0, vikt/9.08.
F15: 60m, 200m, 1000m, 60m häck, höjd, stav, längd, tresteg, kula/3.0, vikt/7.26

IUSM MÅNGKAMP

Omfång: Två tävlingsdagar
Tidpunkt: Varierar mellan januari och mars
Grenar:
P17: Sjukamp (60m, stav, längd // 60m häck/91.4, höjd, kula/5.0, 800m)
F17: Femkamp (60m häck/76.2, höjd, kula/3.0, längd, 600m)
P16: Sjukamp (60m, stav, längd // 60m häck/91.4, höjd, kula/5.0, 800m)
F16: Femkamp (60m häck/76.2, höjd, kula/3.0, längd, 600m)
P15: Sjukamp (60m, stav, längd // 60m häck/83.8, höjd, kula/4.0, 600m)
F15: Femkamp (60m häck/76.2, höjd, kula/3.0, längd, 600m)
Poängtabeller: Samtliga använder IAAF:s poängtabell av år 1997 med nationella tillägg för löpdistanser som saknas där.
Anm: Samarrangeras med ISM och IJSM mångkamp.

 

SM-tävlingar för veteraner

För all information om veteranfriidrott hänvisas till deras egen speciella hemsida!