Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Lördag 2 mars 2024

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Kontaktuppgifter hittas på www.friidrott.se


Tävlingsinformation på nätet

Internet är så väl anpassat till friidrottens situation att man skulle kunna tro att "nätet" skapades just för att fylla våra behov av att snabbt och effektivt kunna kommunicera information om våra tävlingar. Fördelarna är enorma jämfört med tidigare "redskap" som post och fax:

Även stora informationsmängder blir utan egentlig kostnad och utan tidsödande administration omedelbart tillgängliga - och det inte bara för ett begränsat antal utvalda adressater utan för alla som kan vara intresserade.

På bara ett fåtal år har Internet också anammats av nästan alla friidrottsarrangörer - både av arenatävlingar och av långlopp - som det självklara huvudredskapet för att sprida information såväl före (inbjudan, tidsprogram, PM m m) som efteråt (resultatlista).

Dock är informationen inte alla gånger så utformad och strukturerad att den når ut på bästa sätt till dem som besöker hemsidan. Det är förrädiskt lätt att som "avsändare" fastna i det egna perspektivet och inte förmå sätta sig in i hur "mottagaren" tänker och fungerar.

För att undvika onödiga missar och "nybörjarfel" har vi därför här sammanställt några grundläggande råd och tips kring hur man bör presentera tävlingsinformation på nätet. Råden gäller för både arenatävlingar och långlopp och kan i tillämpliga delar appliceras lika väl på små som stora arrangemang.

 

1. Tänk på att det är mycket smidigare att skrolla än att klicka!

Det innebär att man skall undvika att i onödan dela upp informationen på många olika småfiler som kräver mycket klickande fram och åter av den som skall ta del av informationen.

 

2. Gör en speciell fast "förstasida" för tävlingen!

Genom att ha en förstasida för tävlingen med en fix (oförändrlig) "huvudadress" underlättar man för alla externa länkar, t ex från tävlingskalendrar av olika slag. För årligen återkommande evenemang - som ju gäller merparten av varje arrangörs tävlingar - är det extra fördelaktigt att ha en fast förstasida som besökarna direkt hittar tillbaka till år efter år.

Handlar det om ett större evenemang kan det finnas anledning att skaffa en helt egen internetadress för själva tävlingen. Men normalt räcker det utmärkt med att man bara gör en underadress på föreningens vanliga hemsida (typ pluttemalafik.se/arrangemang/pluttemalaspelen.htm).

Tävlingens "förstasida" skall primärt fungera som en "välkomnande innehållsförteckning", dvs där skall förutom basfakta som tävlingens namn och datum finnas underrubriker (typexempel: Inbjudan, Anmälan via nätet, Logi, Turistinfo, Historik, Sponsorer, Tidsprogram, PM, Startlistor, Resultat) vilka sedan allteftersom blir aktiverade länkar vidare till de undersidor där resp information läggs ut när den är klar.

Handlar det om en årligt återkommande tävling så är det förstås också här på "förstasidan" som man skall "arkivera" länkarna till resultaten från tidigare år.

Har man ett antal olika arrangemang årligen gör man lämpligen på föreningens egen hemsida en speciell meny över arrangemangens resp förstasidor

 

3. Ändra aldrig internetadressen till en utlagd informationssida!

Tänk nämligen på alla dem som utifrån lagt en länk till den ursprungliga adressen - t ex till en inbjudan eller en resultatlista - och som sedan blir "bortfintade" om adressen ändras.

Ibland kan man förstås uppleva ett behov av att strukturera om sin sida, men det bör inte ske till pris av att "invanda" besökare kommer vilse (jmfr punkt 7 nedan!)

Följer man dessutom föregående råd (se punkt 2 ovan!) elimineras i praktiken redan från början behovet av att senare döpa om någon sida.

 

4. Använd så långt möjligt HTML-format för informationen!

Information i HTML är den som är snabbast tillgänglig för besökarna. Alla sitter inte på en bredbandskoppling överallt och alltid och då kan "trögtillgänglig" info i andra format vara oerhört irriterande (och kostsamt!) att hämta hem.

Just den här aktuella typen av tävlingsinfo - där "budskapet" ligger helt i texten - är ju dessutom sådan att det inte finns någon anledning att använda ett mer avancerat format.

Framförallt bör man så långt möjligt undvika att för det här ändamålet använda PDF-formatet, där informationen ofta lagras på ett sätt som kräver en mycket större datamängd.

PDF-formatet skapades för att kunna skicka dokument (typ blanketter) som måste se exakt rätt ut i alla layoutdetaljer vid printning. En startlista eller en resultatlista är inget sådant dokument utan här ligger informationen helt i "bokstäverna och siffrorna".

Även enklare format som Word och Excel medför jämfört med HTML en betydande ökning av tidsåtgången för att hämta hem en fil information.

 

5. Skriv aldrig i genomgående VERSALER!

Det är en tyvärr ganska spridd missuppfattning att genomgående användning av VERSALER ("STORA BOKSTÄVER") ökar tydligheten. I själva verket är det precis tvärtom!

Dvs sådan information är oerhört svårläst och oöverskådlig jämfört med en som som är skriven på "normalt sätt", alltså med versaler bara i början på meningar och namn och i övrigt gemena ("små bokstäver"). Eller vad sägs om exempelvis det här stycket i bara versaler?

DVS SÅDAN INFORMATION ÄR OERHÖRT SVÅRLÄST OCH OÖVERSKÅDLIG JÄMFÖRT MED EN SOM ÄR SKRIVEN PÅ "NORMALT SÄTT", ALLTSÅ MED VERSALER BARA I BÖRJAN PÅ MENINGAR OCH NAMN OCH I ÖVRIGT GEMENA ("SMÅ BOKSTÄVER"). ELLER VAD SÄGS OM EXEMPELVIS DET HÄR STYCKET I BARA VERSALER?

 

6. Lägg inte bilder inne i tävlingsinformationen!

Också här är kärnbudskapet att undvika onödigt långa nedladdningstider för besökarna. Eftersom den maximalt snabbskickade informationen i bokstäver och siffror är det som primärt efterfrågas bör inte den informationen göras trögare att ta del av för besökarna genom att man belastar filen med bilder.

Just bilder är något som alltid tar mycket längre tid än text att överföra helt enkelt därför att det krävs många fler bytes för att bygga upp en bild. Så om man vill ha bilder på tävlingshemsidan bör man lägga dem i andra (egna) filer och inte lägga dem ihop med sådant som PM, tidsprogram eller resultatlistor.

 

7. Städa inte bort utlagd information i onödan!

Avigsidan av att det går så snabbt och lätt att få ut information är att den kan försvinna lika lätt! Visst är det mesta av inför-informationen överspelad i och med att tävlingen har genomförts, men det finns också information som har ett bestående värde.

Framförallt gäller det resultatlistan, som ju har ett referensvärde under många år framåt. I Tävlingsreglerna (kap E 4.16.14.3) sägs det uttryckligen att "Resultatlista på Internet skall finnas tillgänglig på ursprunglig adress under minst ett år efter genomförd tävling".

Det finns egentligen ingen anledning att plocka bort den ens efter ett år. Lagringstekniskt är det inga problem att låta resultaten ligga kvar "för evigt". Framförallt för allmänt "viktiga" tävlingar typ SM, landskamper, internationella galor eller för klubbens egna "affischarrangemang".

Tänk på att genomgripande renoveringar av klubbens hemsida alltså inte får medföra att all information på den gamla sidan hamnar i papperskorgen utan att man plockar med just sådant som resultatlistor över till den nya sidans arkiv.

 

8. Att beakta när det gäller resultatlistor på nätet

Innehållsmässigt gäller förstås samma principer som för traditionella resultatlistor på papper, men det finns också några saker som är specifika för resultatlistor på nätet:

8.1 Samla resultaten i en gemensam fil och lägg framförallt ABSOLUT INTE ut resultaten uppstyckade gren- och/eller heatvis.

Gör helst inte heller någon uppdelning av tävlingsklasser i olika filer annat än vid långlopp med mer än tusen deltagare. Inte ens den mest intensiva tävlingsdag - i alla fall inte på arena - omfattar mer resultat än att allting utmärkt väl ryms i en hanterlig (HTML)-fil.

Med resultaten samlade i enda fil ger man läsarna möjligheten att överblicka helheten och att "ögna" igenom listan efter intressanta resultat. Dessutom gör man det snabbt och enkelt för den som önskar printa ut resultaten på papper.

Omvändningen - att dela allting i småportioner för olika klasser, grenar och kanske t o m heat - omöjliggör all överblick och tvingar läsaren till en oerhörd mängd klickande för att hoppa fram och tillbaka mellan meny och grenresultat. Att printa blir också synnerligen omständligt och tidskrävande!

8.2 Vid flerdagarstävling rekommenderas starkt att man gör en separat resultatfil per tävlingsdag (förstås med direktlänkar mellan de olika dagarnas resultatfiler!)

Använder man principen "en dag - en fil" slipper man jobbet med att redigera ihop allting efteråt och dessutom vinner man att det är omedelbart uppenbart för alla läsare vilka grenar som gick vilken dag.

8.3 Inom en fil med samlade dagsresultat rekommenderas att man sorterar upp resultaten först klassvis och sedan inom varje klass grenvis i gängse ordning (se svenska rekordlistorna för vad som är "gängse" ordning).

Rekommenderad sorteringsordning för klass vid tävlingar med senior-, junior och ungdomsgrenarna är att börja med seniorerna och sedan gå nedåt i åldrarna till juniorerna och ungdomarna.

Något egentligt behov finns inte av att lägga in "bookmarks" i en systematiskt sorterad resultatlista. Det går som sagt alltid fortare att scrolla än att klicka!

8.4 Preliminära resultat - och slutliga. När man lägger ut resultaten direkt i samband med tävlingen finns förstås alltid risken för att det i hastigheten blir en del missar, som upptäcks vid en senare korrekturläsning i lugn och ro.

Därför rekommenderas att man för "snabbresultaten" gör en markering av att det är just precis en preliminär resultatlista. Efter korrekturläsning och sedan ev rättelser och tillägg gjorts byter man "preliminär" mot "slutlig".

Dessutom bör man - för dem som tidigare tagit del av den preliminära listan - då tydligt ange vilka ändringar/tillägg som har gjorts, t ex genom att göra en lista på vilka grenar som berörts.

8.5 Utforma alltid resultatlistan så att ingenting hamnar "utanför kanterna" om man printar på stående A4!

Det innnebär också att man bör undvika att "baka" in resultatlistan i en sida där det finns en bred menyspalt i vänsterkanten som gör att den vänstra delen av resultatlistan riskerar att hamna utanför den yta som kommer med vid printningen!